آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,889,550 43,688,035,707 Rls. 627,746 $
2 12 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 709,814 24,797,372,618 Rls. 282,303 $
3 2 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,242,883 20,874,392,919 Rls. 516,650 $
4 7 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 915,980 15,494,589,600 Rls. 368,918 $
5 6 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 875,993 10,121,263,640 Rls. 239,603 $
6 10 1397 جلفا افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 363,100 9,080,840,520 Rls. 108,930 $
7 11 1397 جلفا افغانستان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 27,750 8,442,367,828 Rls. 96,428 $
8 10 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 143,211 7,617,613,752 Rls. 83,779 $
9 9 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 145,680 7,595,236,846 Rls. 85,223 $
10 5 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 303,647 4,488,552,120 Rls. 103,314 $
11 10 1397 جلفا افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 24,374 4,181,845,020 Rls. 50,164 $
12 9 1397 جلفا افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 173,580 3,861,807,840 Rls. 46,867 $
13 9 1397 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 122,110 2,908,323,176 Rls. 32,970 $
14 12 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 39,024 1,973,772,511 Rls. 22,829 $
15 8 1397 جلفا افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 78,990 1,492,890,000 Rls. 17,028 $
16 2 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 44,566 1,408,512,000 Rls. 33,536 $
17 5 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 41,829 935,618,200 Rls. 21,891 $
18 3 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 40,567 880,278,000 Rls. 20,959 $
19 6 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 22,143 749,700,000 Rls. 17,850 $
20 1 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 25,119 737,646,000 Rls. 17,563 $
21 7 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 19,216 472,122,000 Rls. 11,241 $
22 4 1397 جلفا افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 21,766 438,801,100 Rls. 10,181 $
23 7 1397 جلفا افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 201,600,000 Rls. 4,800 $
24 5 1397 جلفا افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 1,696 86,100,000 Rls. 2,050 $
25 1 1397 جلفا افغانستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 20 59,976,000 Rls. 1,428 $
26 3 1397 جلفا افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 707 33,810,000 Rls. 805 $
27 5 1397 جلفا افغانستان 32073090 ساير جلال هاي مايع و فرآورده هاي همانند جزمحلول باحدا قل 7% فلزطلا يا نقره يا پلاتينيم يا پالا ديوم 424 21,546,000 Rls. 513 $
28 4 1397 جلفا افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 126 12,843,800 Rls. 298 $
29 2 1397 جلفا افغانستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 360 12,474,000 Rls. 297 $
30 5 1397 جلفا افغانستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 68 4,326,000 Rls. 103 $
مجموع کل
172,674,257,197 ريال
مجموع کل
2,826,266 دلار
[1]