آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 636,318 69,032,393,570 Rls. 1,591,470 $
2 8 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 471,510 49,576,974,857 Rls. 683,573 $
3 9 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 315,455 40,800,875,009 Rls. 474,599 $
4 6 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 394,402 39,692,368,800 Rls. 945,057 $
5 10 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 140,339 19,495,565,694 Rls. 210,509 $
6 7 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 264,672 16,674,882,000 Rls. 397,021 $
7 2 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 141,043 7,108,567,200 Rls. 169,253 $
8 11 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 95,780 5,814,592,914 Rls. 71,834 $
9 12 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 82,676 5,608,963,697 Rls. 62,006 $
10 3 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 67,396 3,415,145,958 Rls. 80,875 $
11 4 1397 جلفا ازبکستان 94069090 ک ک ک ساير 19,830 1,032,979,440 Rls. 23,796 $
مجموع کل
258,253,309,139 ريال
مجموع کل
4,709,992 دلار
[1]