آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 138,961,259 1,167,270,000,000 Rls. 27,792,143 $
2 10 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 400,000 104,499,900,000 Rls. 1,200,000 $
3 11 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 363,000 92,252,914,200 Rls. 1,089,000 $
4 9 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 325,000 85,857,525,000 Rls. 975,000 $
5 12 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 229,420 58,526,187,980 Rls. 674,960 $
6 10 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 202,800 57,484,602,300 Rls. 608,400 $
7 11 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 200,000 51,419,400,000 Rls. 600,000 $
8 8 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 230,050 44,987,550,000 Rls. 669,491 $
9 7 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 344,360 43,389,360,000 Rls. 1,033,080 $
10 7 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 341,590 43,040,340,000 Rls. 1,024,770 $
11 6 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 300,000 37,800,000,000 Rls. 900,000 $
12 9 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 121,300 32,019,924,900 Rls. 351,157 $
13 4 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 221,650 28,565,911,500 Rls. 664,950 $
14 12 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 100,390 26,539,878,300 Rls. 300,115 $
15 3 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 210,001 26,168,558,730 Rls. 620,032 $
16 12 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 100,000 26,022,900,000 Rls. 300,000 $
17 8 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 105,295 25,738,589,000 Rls. 295,958 $
18 12 1397 جلفا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 573,240 20,861,705,985 Rls. 235,602 $
19 5 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 136,250 17,400,634,300 Rls. 399,170 $
20 1 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 135,000 17,010,000,000 Rls. 405,000 $
21 12 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,280 16,557,289,470 Rls. 186,840 $
22 5 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 120,100 15,747,060,000 Rls. 360,300 $
23 2 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 120,400 15,170,400,000 Rls. 361,200 $
24 9 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 55,305 15,128,793,360 Rls. 165,915 $
25 3 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 114,985 14,526,751,650 Rls. 345,015 $
26 6 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 110,300 13,897,800,000 Rls. 330,900 $
27 1 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 110,000 13,860,000,000 Rls. 330,000 $
28 5 1397 جلفا آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 100,000 13,050,000,000 Rls. 300,000 $
29 4 1397 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 100,000 12,738,000,000 Rls. 300,000 $
30 7 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 100,000 12,600,000,000 Rls. 300,000 $
31 2 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 100,000 12,600,000,000 Rls. 300,000 $
32 2 1397 جلفا آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 99,990 12,598,740,000 Rls. 299,970 $
33 10 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 40,800 11,548,759,200 Rls. 122,400 $
34 9 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 145,840 11,327,951,871 Rls. 128,467 $
35 10 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 35,900 10,285,449,300 Rls. 107,700 $
36 11 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 40,200 9,831,915,000 Rls. 120,600 $
37 11 1397 جلفا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 253,765 9,021,363,493 Rls. 108,611 $
38 6 1397 جلفا آذربايجان 84303120 دستگاه هاي حفاري (road header) رده در 117,750 8,397,354,000 Rls. 199,937 $
39 12 1397 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 288,590 7,955,415,068 Rls. 89,465 $
40 7 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 63,098 7,950,348,000 Rls. 189,294 $
41 7 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 62,700 7,900,200,000 Rls. 188,100 $
42 12 1397 جلفا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 189,461 7,096,660,193 Rls. 81,090 $
43 10 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,100 6,919,602,300 Rls. 81,300 $
44 7 1397 جلفا آذربايجان 63053200 ک ک ظروف (واسطه) نرم برای مواد به صورت فله/جوال و كيسه براي بستهکبندي. 49,950 6,293,700,000 Rls. 149,850 $
45 3 1397 جلفا آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 104,250 5,937,301,725 Rls. 140,745 $
46 9 1397 جلفا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 153,830 5,563,557,304 Rls. 63,229 $
47 9 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 20,800 5,490,638,400 Rls. 62,400 $
48 9 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,800 5,490,638,400 Rls. 60,215 $
49 4 1397 جلفا آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 120,640 5,445,854,037 Rls. 127,709 $
50 5 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 42,313 5,425,659,000 Rls. 126,939 $
51 12 1397 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 60,030 5,287,389,490 Rls. 60,030 $
52 8 1397 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,350 5,231,923,950 Rls. 61,050 $
53 11 1397 جلفا آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 14,288 5,176,085,384 Rls. 57,152 $
54 11 1397 جلفا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 145,550 5,086,705,835 Rls. 58,366 $
55 11 1397 جلفا آذربايجان 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 20,000 4,992,180,000 Rls. 61,965 $
56 11 1397 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,550 4,966,770,600 Rls. 61,650 $
57 11 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 20,050 4,845,924,600 Rls. 60,150 $
58 8 1397 جلفا آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 11,618 4,579,925,958 Rls. 53,442 $
59 10 1397 جلفا آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 12,224 4,443,815,168 Rls. 48,896 $
60 9 1397 جلفا آذربايجان 63053200 ک ک ظروف (واسطه) نرم برای مواد به صورت فله/جوال و كيسه براي بستهکبندي. 16,350 4,315,958,550 Rls. 49,050 $
61 9 1397 جلفا آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 85,568 4,216,180,868 Rls. 46,661 $
62 4 1397 جلفا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 44,070 3,940,211,860 Rls. 92,676 $
63 5 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 95,980 3,924,548,950 Rls. 91,270 $
64 11 1397 جلفا آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 5,648 3,823,098,324 Rls. 42,361 $
65 3 1397 جلفا آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 97,000 3,640,104,450 Rls. 86,330 $
66 12 1397 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 15,440 3,541,304,640 Rls. 40,680 $
67 11 1397 جلفا آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 68,541 3,085,735,087 Rls. 36,750 $
68 12 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 25,600 3,077,207,288 Rls. 35,592 $
69 8 1397 جلفا آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 4,767 3,063,910,648 Rls. 35,752 $
70 5 1397 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 243,970 3,053,877,780 Rls. 71,933 $
71 12 1397 جلفا آذربايجان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,170 3,044,679,300 Rls. 35,100 $
72 5 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 21,425 2,795,962,500 Rls. 64,275 $
73 10 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 30,450 2,767,387,350 Rls. 30,450 $
74 4 1397 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 21,420 2,734,905,600 Rls. 64,260 $
75 3 1397 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 21,420 2,708,109,180 Rls. 64,260 $
76 2 1397 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 21,401 2,696,526,000 Rls. 64,203 $
77 4 1397 جلفا آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 45,000 2,694,087,000 Rls. 63,450 $
78 3 1397 جلفا آذربايجان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 21,170 2,676,501,930 Rls. 63,510 $
79 2 1397 جلفا آذربايجان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 21,000 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
80 3 1397 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 15,800 2,604,677,400 Rls. 61,620 $
81 4 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 62,260 2,477,824,200 Rls. 57,799 $
82 6 1397 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 39,000 2,443,770,000 Rls. 58,185 $
83 7 1397 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 123,680 2,363,524,800 Rls. 56,274 $
84 12 1397 جلفا آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 44,673 2,301,095,026 Rls. 26,110 $
85 5 1397 جلفا آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 71,845 2,281,087,380 Rls. 53,661 $
86 3 1397 جلفا آذربايجان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 44,590 2,280,494,025 Rls. 54,085 $
87 8 1397 جلفا آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 6,300 2,271,090,150 Rls. 26,372 $
88 8 1397 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 108,200 2,249,594,856 Rls. 26,123 $
89 2 1397 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 33,700 2,230,200,000 Rls. 53,100 $
90 9 1397 جلفا آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 14,720 1,936,400,000 Rls. 23,500 $
91 8 1397 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 21,160 1,829,106,000 Rls. 31,021 $
92 8 1397 جلفا آذربايجان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,400 1,823,802,500 Rls. 20,802 $
93 3 1397 جلفا آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 36,000 1,820,304,000 Rls. 43,200 $
94 11 1397 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 20,800 1,780,174,400 Rls. 20,800 $
95 2 1397 جلفا آذربايجان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 34,000 1,713,600,000 Rls. 40,800 $
96 4 1397 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 14,260 1,695,342,880 Rls. 39,928 $
97 4 1397 جلفا آذربايجان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,800 1,668,030,000 Rls. 39,000 $
98 4 1397 جلفا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 24,365 1,649,467,780 Rls. 38,765 $
99 11 1397 جلفا آذربايجان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 47,930 1,639,015,897 Rls. 19,699 $
100 9 1397 جلفا آذربايجان 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 6,000 1,632,396,000 Rls. 18,000 $
مجموع کل
2,464,961,099,550 ريال
مجموع کل
48,340,127 دلار