آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 9,380,950 200,827,596,331 Rls. 2,297,175 $
2 8 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 9,720,240 176,406,532,006 Rls. 2,672,267 $
3 12 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,465,200 175,040,784,753 Rls. 1,964,786 $
4 7 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 12,599,730 145,543,902,000 Rls. 3,465,331 $
5 9 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,695,135 125,031,292,144 Rls. 1,406,138 $
6 5 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,522,270 115,812,872,040 Rls. 2,673,975 $
7 11 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 6,082,090 113,930,200,871 Rls. 1,365,411 $
8 3 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 9,085,370 109,271,432,501 Rls. 2,592,584 $
9 4 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 7,610,080 105,053,223,840 Rls. 2,453,839 $
10 7 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,206,667 96,643,470,000 Rls. 2,301,035 $
11 8 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,562,110 92,252,288,305 Rls. 1,363,130 $
12 6 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 6,642,610 89,163,438,000 Rls. 2,122,939 $
13 10 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 3,646,950 79,343,544,121 Rls. 882,054 $
14 10 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,414,370 67,849,995,178 Rls. 717,870 $
15 10 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,270,625 54,657,119,979 Rls. 593,763 $
16 8 1397 تبريز گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 4,074,038 50,672,153,922 Rls. 832,300 $
17 9 1397 تبريز گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 2,740,422 49,264,433,297 Rls. 577,671 $
18 5 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,225,740 44,754,433,322 Rls. 1,036,642 $
19 8 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,580,070 41,701,472,745 Rls. 785,431 $
20 7 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,667,740 38,314,332,000 Rls. 912,246 $
21 10 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 840,570 37,477,803,716 Rls. 401,100 $
22 6 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,850,010 37,338,210,000 Rls. 889,005 $
23 9 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 808,070 37,053,846,098 Rls. 415,962 $
24 8 1397 تبريز گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 779,415 35,857,186,340 Rls. 462,803 $
25 2 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 5,324,740 35,724,150,000 Rls. 850,575 $
26 4 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,955,055 32,207,815,780 Rls. 750,657 $
27 1 1397 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 4,493,160 28,283,533,660 Rls. 717,958 $
28 8 1397 تبريز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 569,268 27,290,017,578 Rls. 395,801 $
29 7 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,179,890 26,903,478,000 Rls. 640,559 $
30 9 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,438,460 25,189,912,138 Rls. 288,744 $
31 12 1397 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 711,862 24,790,557,552 Rls. 278,881 $
32 7 1397 تبريز گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 2,582,788 23,868,180,000 Rls. 568,290 $
33 10 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,274,880 22,871,621,906 Rls. 254,976 $
34 12 1397 تبريز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 523,540 20,201,010,435 Rls. 228,914 $
35 9 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 429,550 19,518,462,937 Rls. 221,596 $
36 8 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 630,450 19,313,323,927 Rls. 337,248 $
37 3 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,277,820 18,887,143,390 Rls. 448,463 $
38 6 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 809,570 17,559,520,000 Rls. 418,084 $
39 8 1397 تبريز گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 978,068 16,686,855,285 Rls. 219,981 $
40 3 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,793,145 15,156,310,322 Rls. 359,541 $
41 10 1397 تبريز گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 1,010,375 15,139,382,140 Rls. 166,171 $
42 7 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,784,580 15,025,122,000 Rls. 357,741 $
43 5 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 663,140 14,610,474,000 Rls. 343,922 $
44 12 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 803,640 14,216,242,386 Rls. 160,728 $
45 8 1397 تبريز گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 165,844 14,063,115,425 Rls. 209,415 $
46 10 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 290,260 13,755,442,540 Rls. 145,130 $
47 9 1397 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 431,229 13,358,823,969 Rls. 152,387 $
48 2 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,519,505 12,769,680,000 Rls. 304,040 $
49 8 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,007,360 12,366,702,962 Rls. 185,249 $
50 9 1397 تبريز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 204,825 12,362,595,127 Rls. 139,433 $
51 6 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,455,710 12,265,218,000 Rls. 292,029 $
52 5 1397 تبريز گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 550,230 12,217,327,660 Rls. 286,119 $
53 10 1397 تبريز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 273,120 12,194,265,080 Rls. 134,966 $
54 9 1397 تبريز گرجستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 188,440 11,925,743,719 Rls. 141,069 $
55 4 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,394,530 11,916,502,140 Rls. 279,278 $
56 5 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,368,183 11,822,462,230 Rls. 274,084 $
57 8 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 428,080 11,752,216,595 Rls. 176,719 $
58 12 1397 تبريز گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 331,070 11,726,596,050 Rls. 134,745 $
59 6 1397 تبريز گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 518,620 11,461,590,000 Rls. 272,895 $
60 4 1397 تبريز گرجستان 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)فولاد 544,550 11,428,383,340 Rls. 266,948 $
61 10 1397 تبريز گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 66,780 10,663,004,138 Rls. 115,327 $
62 8 1397 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 485,533 10,511,290,568 Rls. 165,724 $
63 8 1397 تبريز گرجستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 139,035 10,370,656,069 Rls. 157,367 $
64 12 1397 تبريز گرجستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 49,386 9,520,938,224 Rls. 106,903 $
65 12 1397 تبريز گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 200,860 9,421,378,397 Rls. 107,710 $
66 7 1397 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 604,876 8,891,694,000 Rls. 211,707 $
67 9 1397 تبريز گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 36,850 8,867,442,166 Rls. 101,750 $
68 9 1397 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 292,545 8,830,802,210 Rls. 101,844 $
69 11 1397 تبريز گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 34,074 8,730,785,158 Rls. 100,754 $
70 8 1397 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 486,771 8,658,155,301 Rls. 163,797 $
71 7 1397 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 584,782 8,596,266,000 Rls. 204,673 $
72 11 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 503,995 8,475,961,668 Rls. 100,799 $
73 11 1397 تبريز گرجستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,500 8,239,528,022 Rls. 102,738 $
74 12 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 187,980 8,035,994,130 Rls. 90,670 $
75 12 1397 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 230,975 7,849,322,658 Rls. 89,523 $
76 11 1397 تبريز گرجستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 207,390 7,713,371,591 Rls. 94,475 $
77 12 1397 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 36,890 7,689,096,003 Rls. 87,592 $
78 11 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 183,605 7,681,166,021 Rls. 91,895 $
79 10 1397 تبريز گرجستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 23,930 7,678,520,180 Rls. 90,620 $
80 8 1397 تبريز گرجستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 139,850 7,507,759,340 Rls. 90,271 $
81 9 1397 تبريز گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 224,985 7,238,795,936 Rls. 85,867 $
82 9 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 161,965 7,180,235,352 Rls. 81,449 $
83 1 1397 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 908,740 7,078,539,516 Rls. 182,190 $
84 7 1397 تبريز گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 290,230 7,065,366,000 Rls. 168,223 $
85 11 1397 تبريز گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 162,594 7,001,995,901 Rls. 86,687 $
86 11 1397 تبريز گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 186,160 6,820,117,912 Rls. 78,539 $
87 2 1397 تبريز گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 448,410 6,761,034,000 Rls. 160,977 $
88 9 1397 تبريز گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 142,320 6,737,528,132 Rls. 78,275 $
89 6 1397 تبريز گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 212,960 6,663,426,000 Rls. 158,653 $
90 10 1397 تبريز گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 216,010 6,621,917,779 Rls. 75,602 $
91 12 1397 تبريز گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 156,897 6,614,059,694 Rls. 75,281 $
92 2 1397 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 395,560 6,567,120,000 Rls. 156,360 $
93 8 1397 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 60,829 6,514,548,745 Rls. 120,893 $
94 9 1397 تبريز گرجستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 45,994 6,502,433,587 Rls. 74,431 $
95 9 1397 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 26,780 6,422,261,450 Rls. 73,310 $
96 9 1397 تبريز گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 35,774 6,359,328,820 Rls. 72,339 $
97 9 1397 تبريز گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 102,300 6,279,868,800 Rls. 76,212 $
98 8 1397 تبريز گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 171,346 6,192,158,228 Rls. 93,546 $
99 8 1397 تبريز گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 343,335 6,144,487,767 Rls. 79,635 $
100 7 1397 تبريز گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 360,580 5,938,842,000 Rls. 141,401 $
مجموع کل
3,056,728,539,245 ريال
مجموع کل
51,084,803 دلار