آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز کنيا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 922,500 49,437,914,355 Rls. 1,172,487 $
2 2 1397 تبريز کنيا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 810,000 42,170,625,000 Rls. 1,004,063 $
3 10 1397 تبريز کنيا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 280,500 31,501,063,310 Rls. 341,275 $
4 11 1397 تبريز کنيا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 210,375 20,304,484,497 Rls. 252,029 $
5 9 1397 تبريز کنيا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 202,500 17,142,157,935 Rls. 205,065 $
6 10 1397 تبريز کنيا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 180,000 16,859,333,002 Rls. 172,102 $
7 2 1397 تبريز کنيا 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 90,000 4,101,300,000 Rls. 97,650 $
8 12 1397 تبريز کنيا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 3,559,772,160 Rls. 40,320 $
9 11 1397 تبريز کنيا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 23,375 2,390,245,800 Rls. 28,728 $
10 10 1397 تبريز کنيا 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 10,725 2,186,574,390 Rls. 26,229 $
11 3 1397 تبريز کنيا 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 9,750 1,433,250,000 Rls. 34,125 $
12 3 1397 تبريز کنيا 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 6,560 830,468,781 Rls. 19,717 $
13 4 1397 تبريز کنيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,602 693,132,160 Rls. 16,286 $
14 9 1397 تبريز کنيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,880 668,823,384 Rls. 7,582 $
15 9 1397 تبريز کنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,256 358,052,508 Rls. 4,059 $
16 3 1397 تبريز کنيا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 475 80,071,700 Rls. 1,900 $
17 3 1397 تبريز کنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 360 27,266,521 Rls. 647 $
مجموع کل
193,744,535,503 ريال
مجموع کل
3,424,265 دلار
[1]