آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,127,125 220,147,106,872 Rls. 2,521,602 $
2 2 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,790,000 164,063,025,000 Rls. 3,906,262 $
3 12 1397 تبريز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,122,000 122,107,829,556 Rls. 1,389,144 $
4 10 1397 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,192,125 117,070,003,413 Rls. 1,404,323 $
5 11 1397 تبريز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 911,625 92,063,285,490 Rls. 1,121,603 $
6 8 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,102,500 90,314,588,948 Rls. 1,777,620 $
7 8 1397 تبريز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 607,750 62,506,373,453 Rls. 843,355 $
8 3 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 990,000 58,201,441,650 Rls. 1,383,030 $
9 10 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 495,000 55,460,401,920 Rls. 665,280 $
10 4 1397 تبريز چين 26169000 ک سایر/سنگ فلزات گرانبها و كنسانترهکهاي آن. 425,010 47,547,569,790 Rls. 1,122,185 $
11 12 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 434,000 45,865,818,960 Rls. 520,800 $
12 4 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 697,500 41,413,350,670 Rls. 974,430 $
13 11 1397 تبريز چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 303,875 29,783,741,094 Rls. 357,965 $
14 1 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 495,000 29,104,530,000 Rls. 692,965 $
15 3 1397 تبريز چين 26169000 ک سایر/سنگ فلزات گرانبها و كنسانترهکهاي آن. 206,394 23,020,663,185 Rls. 544,912 $
16 2 1397 تبريز چين 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 405,000 19,476,450,000 Rls. 463,726 $
17 7 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 202,500 14,649,006,923 Rls. 348,786 $
18 11 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 138,930 13,778,178,744 Rls. 166,716 $
19 6 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 286,000 12,012,000,000 Rls. 286,000 $
20 7 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 260,000 10,920,000,000 Rls. 260,000 $
21 10 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 99,000 10,324,036,800 Rls. 118,800 $
22 11 1397 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 10,154,094,120 Rls. 122,040 $
23 10 1397 تبريز چين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 93,500 9,560,981,534 Rls. 114,911 $
24 9 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 6,599,325,000 Rls. 75,000 $
25 8 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 98,000 4,116,000,000 Rls. 69,107 $
26 3 1397 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 52,000 2,192,580,000 Rls. 52,000 $
27 7 1397 تبريز چين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,500 1,345,680,000 Rls. 32,040 $
28 11 1397 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,940 910,240,820 Rls. 10,940 $
29 3 1397 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,100 492,336,000 Rls. 11,700 $
30 7 1397 تبريز چين 19053200 وافل ها و ويفرها 1,800 226,800,000 Rls. 5,400 $
31 3 1397 تبريز چين 19053200 وافل ها و ويفرها 900 113,616,000 Rls. 2,700 $
مجموع کل
1,315,541,055,942 ريال
مجموع کل
21,365,343 دلار
[1]