آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 299,019 152,764,967,615 Rls. 1,744,428 $
2 10 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 226,311 110,952,800,587 Rls. 1,212,800 $
3 11 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 335,792 105,162,229,202 Rls. 1,236,781 $
4 4 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 342,242 93,726,686,980 Rls. 2,202,360 $
5 12 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 270,953 88,154,920,500 Rls. 1,010,913 $
6 9 1397 تبريز پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 194,180 61,698,308,384 Rls. 694,703 $
7 11 1397 تبريز پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,272,165 59,827,657,820 Rls. 693,448 $
8 9 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 330,505 58,397,761,966 Rls. 670,223 $
9 6 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 208,889 56,908,068,000 Rls. 1,354,954 $
10 2 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 220,300 43,700,748,000 Rls. 1,040,494 $
11 12 1397 تبريز پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 792,280 37,915,450,457 Rls. 434,654 $
12 3 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 149,797 34,887,509,019 Rls. 828,389 $
13 10 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 199,800 32,474,918,837 Rls. 354,635 $
14 9 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 161,248 31,968,157,982 Rls. 367,274 $
15 2 1397 تبريز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 168,000 28,224,000,000 Rls. 672,000 $
16 11 1397 تبريز پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 220,390 27,107,510,200 Rls. 328,590 $
17 10 1397 تبريز پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 534,570 26,836,026,127 Rls. 285,715 $
18 5 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 89,921 25,246,769,060 Rls. 584,478 $
19 2 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 251,695 22,393,938,000 Rls. 533,189 $
20 9 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 110,634 21,659,328,015 Rls. 243,392 $
21 4 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 166,901 20,173,752,300 Rls. 473,416 $
22 10 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 107,578 18,930,253,369 Rls. 207,986 $
23 3 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 185,508 16,247,776,178 Rls. 386,083 $
24 1 1397 تبريز پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 54,953 15,002,190,000 Rls. 357,195 $
25 11 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 139,063 13,329,744,200 Rls. 160,106 $
26 2 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 148,773 12,992,028,000 Rls. 309,334 $
27 5 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 126,522 12,946,985,790 Rls. 298,008 $
28 4 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 114,188 12,748,015,730 Rls. 298,703 $
29 6 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 109,738 12,564,888,000 Rls. 299,164 $
30 10 1397 تبريز پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,697 12,395,621,222 Rls. 136,620 $
31 12 1397 تبريز پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 103,858 11,988,374,875 Rls. 137,253 $
32 2 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 110,040 11,135,922,000 Rls. 265,141 $
33 11 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 94,927 10,116,257,000 Rls. 122,807 $
34 4 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 93,763 8,295,132,470 Rls. 194,024 $
35 6 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 90,698 8,278,830,000 Rls. 197,115 $
36 5 1397 تبريز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 96,000 8,264,640,000 Rls. 192,000 $
37 4 1397 تبريز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 96,000 8,166,720,000 Rls. 192,000 $
38 3 1397 تبريز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 96,000 8,086,464,000 Rls. 192,000 $
39 12 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 65,441 7,618,902,325 Rls. 87,087 $
40 1 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 82,441 7,173,642,000 Rls. 170,801 $
41 6 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 70,578 7,100,352,000 Rls. 169,056 $
42 12 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 63,586 6,367,945,744 Rls. 73,286 $
43 3 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 53,685 6,092,615,316 Rls. 144,690 $
44 12 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 53,099 5,932,224,076 Rls. 66,811 $
45 6 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 50,134 5,506,200,000 Rls. 131,100 $
46 4 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 53,021 5,420,417,220 Rls. 127,070 $
47 5 1397 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 51,421 5,295,915,980 Rls. 121,781 $
48 10 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 27,230 5,263,433,622 Rls. 57,776 $
49 1 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,620 5,198,560,464 Rls. 123,822 $
50 11 1397 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 100,800 5,169,356,640 Rls. 60,480 $
51 10 1397 تبريز پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 22,260 4,815,456,828 Rls. 57,876 $
52 2 1397 تبريز پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 36,824 4,629,408,000 Rls. 110,224 $
53 10 1397 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 83,820 4,447,651,356 Rls. 49,550 $
54 3 1397 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,571 4,313,969,641 Rls. 102,493 $
55 1 1397 تبريز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 24,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
56 5 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 31,976 3,886,120,370 Rls. 90,931 $
57 5 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 36,609 3,816,029,050 Rls. 88,054 $
58 1 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 40,005 3,783,191,886 Rls. 90,852 $
59 11 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 17,024 3,469,920,938 Rls. 39,155 $
60 1 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 35,082 3,119,597,850 Rls. 77,149 $
61 11 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 25,021 2,985,408,625 Rls. 36,981 $
62 11 1397 تبريز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 25,000 2,952,105,000 Rls. 32,500 $
63 5 1397 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 50,880 2,789,304,000 Rls. 66,412 $
64 2 1397 تبريز پاکستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 157,200 2,739,996,000 Rls. 65,238 $
65 3 1397 تبريز پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 26,250 2,681,514,852 Rls. 63,610 $
66 12 1397 تبريز پاکستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 27,708 2,675,975,428 Rls. 30,643 $
67 8 1397 تبريز پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 22,800 2,489,760,000 Rls. 28,911 $
68 1 1397 تبريز پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,350 2,380,896,000 Rls. 56,688 $
69 9 1397 تبريز پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 102,140 2,314,492,400 Rls. 28,089 $
70 2 1397 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,280 2,080,512,000 Rls. 49,536 $
71 2 1397 تبريز پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 30,789 1,855,938,000 Rls. 44,189 $
72 4 1397 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 33,600 1,716,019,200 Rls. 40,320 $
73 5 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,412 1,627,300,670 Rls. 38,140 $
74 5 1397 تبريز پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 74,400 1,618,200,000 Rls. 37,200 $
75 8 1397 تبريز پاکستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 93,400 1,585,901,432 Rls. 18,403 $
76 9 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,950 1,569,398,705 Rls. 17,818 $
77 3 1397 تبريز پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 11,882 1,485,876,000 Rls. 35,378 $
78 11 1397 تبريز پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 239,278 1,433,676,187 Rls. 17,188 $
79 12 1397 تبريز پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 245,323 1,365,043,958 Rls. 15,752 $
80 12 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 6,720 1,355,432,928 Rls. 15,456 $
81 3 1397 تبريز پاکستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 70,200 1,225,139,760 Rls. 29,133 $
82 11 1397 تبريز پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 24,060 1,050,786,520 Rls. 13,160 $
83 9 1397 تبريز پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 13,870 976,348,136 Rls. 11,096 $
84 7 1397 تبريز پاکستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 92,190 774,396,000 Rls. 18,438 $
85 1 1397 تبريز پاکستان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 7,924 637,140,000 Rls. 15,170 $
86 5 1397 تبريز پاکستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 72,620 631,794,000 Rls. 14,524 $
87 9 1397 تبريز پاکستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 32,690 575,285,158 Rls. 6,538 $
88 3 1397 تبريز پاکستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 16,800 564,480,000 Rls. 13,440 $
89 4 1397 تبريز پاکستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,933 541,747,140 Rls. 12,759 $
90 2 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,213 539,742,000 Rls. 12,851 $
91 8 1397 تبريز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 64,430 537,096,000 Rls. 12,788 $
92 7 1397 تبريز پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 24,950 523,950,000 Rls. 12,475 $
93 5 1397 تبريز پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 24,000 469,800,000 Rls. 10,800 $
94 3 1397 تبريز پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 24,000 454,464,000 Rls. 10,800 $
95 7 1397 تبريز پاکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 46,720 431,676,000 Rls. 10,278 $
96 6 1397 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,584 287,364,000 Rls. 6,842 $
97 2 1397 تبريز پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 7,000 249,900,000 Rls. 5,950 $
98 12 1397 تبريز پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 5,000 233,874,912 Rls. 2,649 $
99 8 1397 تبريز پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 19,170 221,413,500 Rls. 2,571 $
100 3 1397 تبريز پاکستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,222 211,680,000 Rls. 5,040 $
مجموع کل
1,506,965,091,702 ريال
مجموع کل
24,014,172 دلار