آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 444,125 45,602,397,471 Rls. 549,570 $
2 10 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 280,500 30,651,211,926 Rls. 350,064 $
3 12 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 233,750 25,196,820,525 Rls. 290,247 $
4 7 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 310,750 21,786,861,398 Rls. 518,737 $
5 8 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 210,375 21,647,588,293 Rls. 303,933 $
6 4 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 275,250 16,959,618,640 Rls. 398,470 $
7 11 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 163,625 15,634,243,180 Rls. 195,555 $
8 8 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 138,500 15,291,286,211 Rls. 194,363 $
9 9 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 122,375 13,738,438,670 Rls. 161,901 $
10 9 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 123,750 13,563,759,151 Rls. 157,717 $
11 3 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 216,750 12,827,511,848 Rls. 303,748 $
12 9 1397 تبريز يونان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 96,000 9,831,735,703 Rls. 113,396 $
13 5 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 163,625 9,743,244,300 Rls. 223,152 $
14 7 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 149,875 9,391,511,872 Rls. 223,607 $
15 3 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 143,000 8,928,664,497 Rls. 211,485 $
16 4 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 137,625 8,263,044,740 Rls. 192,651 $
17 6 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 116,875 8,212,302,000 Rls. 195,530 $
18 12 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 70,125 7,202,097,804 Rls. 83,028 $
19 7 1397 تبريز يونان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 135,000 6,893,465,040 Rls. 164,130 $
20 2 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 6,390,090,000 Rls. 152,145 $
21 10 1397 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 5,483,268,000 Rls. 60,480 $
22 5 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 93,500 5,399,565,640 Rls. 123,053 $
23 1 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 5,012,206,133 Rls. 132,772 $
24 1 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,784,108,355 Rls. 126,607 $
25 6 1397 تبريز يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 46,750 3,192,672,000 Rls. 76,016 $
26 2 1397 تبريز يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,598,750,000 Rls. 61,876 $
27 4 1397 تبريز يونان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 2,216,299,320 Rls. 51,746 $
28 9 1397 تبريز يونان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 69,770 2,167,572,025 Rls. 25,101 $
29 12 1397 تبريز يونان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,942,336,000 Rls. 22,000 $
30 12 1397 تبريز يونان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 1,857,471,255 Rls. 20,093 $
31 3 1397 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 26,250 1,562,530,669 Rls. 36,979 $
32 4 1397 تبريز يونان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 20,000 1,388,314,200 Rls. 32,460 $
33 7 1397 تبريز يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 259,070 1,305,738,000 Rls. 31,089 $
34 9 1397 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 10,000 1,264,960,080 Rls. 14,340 $
35 1 1397 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,148,782,500 Rls. 30,375 $
36 9 1397 تبريز يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 99,910 1,047,877,944 Rls. 11,989 $
37 2 1397 تبريز يونان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,500 1,044,225,000 Rls. 24,862 $
38 7 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,702 1,031,822,400 Rls. 24,567 $
39 9 1397 تبريز يونان 07031000 پياز و موسير 24,000 846,412,800 Rls. 10,272 $
40 8 1397 تبريز يونان 07031000 پياز و موسير 22,000 806,941,784 Rls. 9,416 $
41 10 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,000 754,328,900 Rls. 8,300 $
42 1 1397 تبريز يونان 08129000 انواع ميوه غير از081210موقت محفوظ شده بلافاصله غير قابل خوردن به همان حالت 14,950 661,509,620 Rls. 17,491 $
43 5 1397 تبريز يونان 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 1,840 661,350,000 Rls. 15,000 $
44 4 1397 تبريز يونان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 47,630 640,953,600 Rls. 15,060 $
45 9 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,800 632,832,000 Rls. 7,680 $
46 2 1397 تبريز يونان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 44,600 597,240,000 Rls. 14,220 $
47 2 1397 تبريز يونان 25151190 ک کک ک مرمریت 66,470 558,348,000 Rls. 13,294 $
48 7 1397 تبريز يونان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 6,250 537,862,500 Rls. 12,806 $
49 1 1397 تبريز يونان 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 69,000 520,080,600 Rls. 13,800 $
50 7 1397 تبريز يونان 25151190 ک کک ک مرمریت 48,790 409,836,000 Rls. 9,758 $
51 1 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,000 332,472,000 Rls. 7,916 $
52 5 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,900 326,467,200 Rls. 7,440 $
53 4 1397 تبريز يونان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 23,000 319,064,200 Rls. 7,460 $
54 8 1397 تبريز يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,620 312,900,000 Rls. 7,450 $
55 7 1397 تبريز يونان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 24,300 298,494,000 Rls. 7,107 $
56 12 1397 تبريز يونان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,680 287,112,576 Rls. 3,252 $
57 10 1397 تبريز يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 25,290 275,829,905 Rls. 3,035 $
58 6 1397 تبريز يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 46,560 234,654,000 Rls. 5,587 $
مجموع کل
362,219,082,475 ريال
مجموع کل
6,086,177 دلار
[1]