آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 771,375 80,032,591,411 Rls. 911,064 $
2 11 1397 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 444,125 45,041,572,302 Rls. 528,976 $
3 10 1397 تبريز هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 233,750 22,946,036,118 Rls. 275,357 $
4 11 1397 تبريز هند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 202,500 14,875,496,100 Rls. 186,300 $
5 7 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 199,503 14,663,418,000 Rls. 349,129 $
6 2 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 262,693 14,342,916,000 Rls. 341,498 $
7 10 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 95,580 11,686,117,912 Rls. 128,978 $
8 9 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 68,161 10,504,115,710 Rls. 119,282 $
9 12 1397 تبريز هند 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,500 8,899,430,400 Rls. 100,800 $
10 8 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 87,444 7,818,147,750 Rls. 152,146 $
11 10 1397 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 7,269,085,000 Rls. 85,000 $
12 11 1397 تبريز هند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 4,780,490,767 Rls. 57,456 $
13 12 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 50,000 4,105,392,000 Rls. 46,500 $
14 7 1397 تبريز هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 3,872,610,000 Rls. 92,205 $
15 11 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 43,530 3,455,649,673 Rls. 40,483 $
16 12 1397 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 2,773,380,000 Rls. 30,000 $
17 6 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,795 1,601,922,000 Rls. 38,141 $
18 1 1397 تبريز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,386 1,149,765,820 Rls. 30,401 $
19 10 1397 تبريز هند 08081000 سيب، تازه 16,370 1,022,126,004 Rls. 12,261 $
20 3 1397 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,000 678,502,300 Rls. 16,100 $
21 7 1397 تبريز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 15,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
22 1 1397 تبريز هند 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 33,600 525,507,528 Rls. 13,944 $
23 6 1397 تبريز هند 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 2,800 521,640,000 Rls. 12,420 $
24 6 1397 تبريز هند 28289010 هيپوکلريت سديم 22,490 129,414,600 Rls. 3,081 $
مجموع کل
263,325,327,395 ريال
مجموع کل
3,586,522 دلار
[1]