آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 115,920 139,914,962,820 Rls. 1,564,920 $
2 10 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 59,515,398,000 Rls. 621,000 $
3 2 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 69,000 39,123,000,000 Rls. 931,500 $
4 4 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 57,500 33,122,250,000 Rls. 776,250 $
5 9 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 26,309,309,000 Rls. 299,000 $
6 3 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 26,131,680,000 Rls. 621,000 $
7 7 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 25,116,000,000 Rls. 598,000 $
8 12 1397 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,500 21,630,560,000 Rls. 245,000 $
9 10 1397 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 21,554,450,000 Rls. 230,000 $
10 9 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 138,000 19,598,976,350 Rls. 222,211 $
11 4 1397 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,475 19,257,693,840 Rls. 451,914 $
12 6 1397 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 15,078,000,000 Rls. 359,000 $
13 5 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 13,689,945,000 Rls. 310,500 $
14 7 1397 تبريز لبنان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 181,969 12,954,438,000 Rls. 308,439 $
15 4 1397 تبريز لبنان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 146,914 12,663,986,800 Rls. 293,828 $
16 2 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 156,468 9,857,526,000 Rls. 234,703 $
17 11 1397 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 8,623,476,000 Rls. 108,000 $
18 9 1397 تبريز لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 55,245 8,407,972,973 Rls. 96,678 $
19 5 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 111,263 7,329,897,670 Rls. 166,895 $
20 11 1397 تبريز لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 46,000 7,251,332,130 Rls. 84,410 $
21 11 1397 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 20,234 5,417,394,543 Rls. 60,702 $
22 9 1397 تبريز لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 37,000 5,082,662,400 Rls. 59,200 $
23 6 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 77,566 4,886,658,000 Rls. 116,349 $
24 9 1397 تبريز لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,040 4,816,816,260 Rls. 54,605 $
25 3 1397 تبريز لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 12,494 3,975,381,219 Rls. 94,331 $
26 3 1397 تبريز لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 22,494 3,786,190,080 Rls. 89,976 $
27 4 1397 تبريز لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 11,669 3,740,625,370 Rls. 88,098 $
28 11 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 29,050 3,479,333,025 Rls. 43,575 $
29 10 1397 تبريز لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 3,448,227,200 Rls. 35,200 $
30 7 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,000 3,381,000,000 Rls. 80,500 $
31 11 1397 تبريز لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,670 3,355,969,410 Rls. 42,030 $
32 8 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,300 3,032,400,000 Rls. 72,200 $
33 12 1397 تبريز لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 3,032,228,800 Rls. 32,800 $
34 8 1397 تبريز لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 21,000 2,879,486,400 Rls. 33,600 $
35 8 1397 تبريز لبنان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,682,720,000 Rls. 31,152 $
36 4 1397 تبريز لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 15,278 2,600,926,720 Rls. 61,112 $
37 4 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 40,265 2,575,736,380 Rls. 60,398 $
38 7 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 40,120 2,527,560,000 Rls. 60,180 $
39 11 1397 تبريز لبنان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 8,656 2,514,302,183 Rls. 31,489 $
40 11 1397 تبريز لبنان 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 7,800 2,491,226,400 Rls. 31,200 $
41 1 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 40,986 2,325,135,780 Rls. 61,479 $
42 1 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 55,252 2,126,814,000 Rls. 55,252 $
43 6 1397 تبريز لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 32,030 2,104,578,000 Rls. 50,109 $
44 3 1397 تبريز لبنان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 32,680 2,060,602,320 Rls. 49,020 $
45 3 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 32,529 2,054,813,542 Rls. 48,794 $
46 4 1397 تبريز لبنان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 23,098 1,991,047,600 Rls. 46,196 $
47 12 1397 تبريز لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,270 1,910,640,608 Rls. 21,641 $
48 7 1397 تبريز لبنان 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 6,420 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
49 2 1397 تبريز لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 34,552 1,886,556,000 Rls. 44,918 $
50 8 1397 تبريز لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,000 1,799,679,000 Rls. 21,000 $
51 7 1397 تبريز لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 24,000 1,612,800,000 Rls. 38,400 $
52 5 1397 تبريز لبنان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 7,160 1,570,904,000 Rls. 35,800 $
53 12 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,200 1,516,382,096 Rls. 16,796 $
54 12 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 10,750 1,490,691,750 Rls. 16,125 $
55 9 1397 تبريز لبنان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 5,600 1,459,345,200 Rls. 17,711 $
56 2 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 33,409 1,403,178,000 Rls. 33,409 $
57 11 1397 تبريز لبنان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 7,800 1,256,798,400 Rls. 15,600 $
58 8 1397 تبريز لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 6,625 1,212,383,753 Rls. 14,147 $
59 8 1397 تبريز لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 16,840 1,060,920,000 Rls. 25,260 $
60 5 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,000 1,058,160,000 Rls. 24,000 $
61 11 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 33,000 1,007,547,960 Rls. 12,618 $
62 6 1397 تبريز لبنان 25084090 ساير خاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا و گل سر شور 11,740 986,160,000 Rls. 23,480 $
63 3 1397 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,000 969,289,000 Rls. 23,000 $
64 11 1397 تبريز لبنان 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 2,000 966,768,000 Rls. 12,000 $
65 10 1397 تبريز لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,800 877,172,400 Rls. 9,360 $
66 1 1397 تبريز لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,968 762,636,000 Rls. 18,158 $
67 9 1397 تبريز لبنان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,560 759,068,800 Rls. 9,212 $
68 12 1397 تبريز لبنان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,875 664,501,848 Rls. 7,188 $
69 4 1397 تبريز لبنان 96100090 سنگ لوح و تابلو براي نوشتن يا رسامي، بجز وايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوتر يا چاپگر 7,144 628,526,080 Rls. 14,768 $
70 8 1397 تبريز لبنان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 3,370 623,803,021 Rls. 7,279 $
71 3 1397 تبريز لبنان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 4,280 541,398,600 Rls. 12,840 $
72 6 1397 تبريز لبنان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 2,566 538,860,000 Rls. 12,830 $
73 5 1397 تبريز لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,860 501,987,200 Rls. 11,440 $
74 8 1397 تبريز لبنان 19053200 وافل ها و ويفرها 2,472 482,913,865 Rls. 5,635 $
75 4 1397 تبريز لبنان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,750 362,219,130 Rls. 8,469 $
76 11 1397 تبريز لبنان 18032000 خمير کاکائو ,کلا يا جزئا چربي گرفته 1,000 265,861,200 Rls. 3,300 $
77 12 1397 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 848 235,182,624 Rls. 2,544 $
78 9 1397 تبريز لبنان 48182000 دستمال کاغذي؛ دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 864 197,760,000 Rls. 2,400 $
79 9 1397 تبريز لبنان 95069910 چوب هاکي 1,520 187,872,000 Rls. 2,280 $
80 5 1397 تبريز لبنان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,276 139,977,200 Rls. 3,190 $
81 1 1397 تبريز لبنان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 2,334 137,702,620 Rls. 3,641 $
82 4 1397 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 950 121,296,000 Rls. 2,850 $
83 7 1397 تبريز لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 407 68,376,000 Rls. 1,628 $
84 9 1397 تبريز لبنان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 350 58,668,800 Rls. 712 $
85 6 1397 تبريز لبنان 96100090 سنگ لوح و تابلو براي نوشتن يا رسامي، بجز وايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوتر يا چاپگر 145 50,400,000 Rls. 1,200 $
86 6 1397 تبريز لبنان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 540 45,360,000 Rls. 1,080 $
87 6 1397 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 194 24,444,000 Rls. 582 $
88 7 1397 تبريز لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 60 21,000,000 Rls. 500 $
89 6 1397 تبريز لبنان 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 12 4,200,000 Rls. 100 $
90 4 1397 تبريز لبنان 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 60 2,085,440 Rls. 49 $
91 6 1397 تبريز لبنان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 7 462,000 Rls. 11 $
مجموع کل
642,862,628,810 ريال
مجموع کل
10,596,946 دلار
[1]