آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 630,000 49,546,333,395 Rls. 598,500 $
2 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 337,500 26,502,214,882 Rls. 302,265 $
3 1 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 556,250 26,069,022,712 Rls. 635,757 $
4 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 425,000 20,266,574,614 Rls. 482,538 $
5 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 158,912 15,498,516,162 Rls. 174,804 $
6 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 315,000 15,380,253,000 Rls. 359,100 $
7 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 8,613,381,824 Rls. 98,244 $
8 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 157,500 8,527,446,900 Rls. 193,410 $
9 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,003 8,458,634,804 Rls. 96,614 $
10 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 98,500 8,072,322,500 Rls. 103,247 $
11 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 87,500 8,047,026,185 Rls. 93,359 $
12 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 61,875 6,929,896,628 Rls. 76,292 $
13 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 65,125 6,524,223,102 Rls. 74,359 $
14 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,500 5,337,654,000 Rls. 127,087 $
15 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 46,750 5,096,176,734 Rls. 59,466 $
16 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 46,750 5,077,056,732 Rls. 55,679 $
17 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 44,029 4,639,194,000 Rls. 110,457 $
18 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 3,915,082,508 Rls. 44,438 $
19 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 39,500 3,768,983,350 Rls. 43,450 $
20 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 3,635,320,000 Rls. 40,000 $
21 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 3,086,944,065 Rls. 73,499 $
22 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 3,079,685,000 Rls. 35,000 $
23 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,379 2,965,278,039 Rls. 37,137 $
24 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,766,688,000 Rls. 32,000 $
25 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گود تهيه شده براي صنعت چاپ 11,901 2,712,906,368 Rls. 29,752 $
26 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 21,606 2,676,763,275 Rls. 40,895 $
27 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,235 2,554,466,400 Rls. 60,705 $
28 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,551,500,000 Rls. 60,750 $
29 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 23,375 2,538,646,654 Rls. 27,933 $
30 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,461 2,457,131,459 Rls. 27,051 $
31 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,000 2,364,440,694 Rls. 27,258 $
32 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,000 2,318,400,000 Rls. 55,200 $
33 11 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 2,284,380,692 Rls. 26,092 $
34 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,872 2,000,111,400 Rls. 47,622 $
35 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 18,526 1,913,669,110 Rls. 21,827 $
36 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,889,360,000 Rls. 44,000 $
37 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,200 1,819,392,000 Rls. 22,080 $
38 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 28,585 1,527,372,000 Rls. 36,366 $
39 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,920 1,514,566,800 Rls. 35,920 $
40 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
41 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 4,272 1,413,521,460 Rls. 33,212 $
42 6 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,121 1,401,296,400 Rls. 33,364 $
43 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,373 1,351,319,628 Rls. 15,319 $
44 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,313,281,238 Rls. 31,162 $
45 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 13,000 1,299,626,900 Rls. 14,300 $
46 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,240 1,072,836,495 Rls. 12,237 $
47 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,500 1,054,694,228 Rls. 25,014 $
48 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,500 987,000,000 Rls. 23,500 $
49 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 19,215 952,476,000 Rls. 22,678 $
50 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 14,072 949,302,810 Rls. 22,514 $
51 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 927,630,000 Rls. 22,000 $
52 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 9,001 922,385,600 Rls. 11,194 $
53 6 1397 تبريز فدراسيون روسيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 3,036 900,284,018 Rls. 21,435 $
54 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 85,180 888,048,000 Rls. 21,144 $
55 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 18,250 865,232,500 Rls. 20,075 $
56 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,645 824,752,444 Rls. 9,508 $
57 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,440 821,303,780 Rls. 19,343 $
58 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,769 712,345,380 Rls. 8,545 $
59 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 19,480 654,528,000 Rls. 15,584 $
60 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,670 626,934,000 Rls. 14,927 $
61 1 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,261 624,414,000 Rls. 14,867 $
62 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 8,000 537,600,000 Rls. 12,800 $
63 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,700 532,386,400 Rls. 6,461 $
64 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,000 531,300,000 Rls. 12,650 $
65 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,600 529,326,000 Rls. 12,603 $
66 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 43,000 498,300,852 Rls. 11,844 $
67 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,344 495,401,760 Rls. 11,795 $
68 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,715 465,501,600 Rls. 11,040 $
69 6 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 43,200 438,144,000 Rls. 10,432 $
70 1 1397 تبريز فدراسيون روسيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,490 333,214,960 Rls. 8,840 $
71 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053200 وافل ها و ويفرها 1,590 308,565,576 Rls. 3,498 $
72 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,996 287,784,000 Rls. 6,852 $
73 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 7,500 283,500,000 Rls. 6,750 $
74 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,200 269,540,880 Rls. 6,418 $
75 6 1397 تبريز فدراسيون روسيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,986 266,784,000 Rls. 6,352 $
76 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,204 258,134,130 Rls. 6,122 $
77 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053200 وافل ها و ويفرها 1,980 249,480,000 Rls. 5,940 $
78 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,827 235,670,028 Rls. 2,827 $
79 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,570 222,669,281 Rls. 2,567 $
80 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 23,135 216,587,840 Rls. 5,089 $
81 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 857 202,314,000 Rls. 4,817 $
82 8 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,480 199,920,000 Rls. 4,760 $
83 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 181,766,000 Rls. 2,000 $
84 9 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 864 167,602,800 Rls. 1,900 $
85 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 36,428 146,961,743 Rls. 1,676 $
86 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,601 133,229,040 Rls. 3,172 $
87 1 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 408 111,510,000 Rls. 2,655 $
88 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,277 102,942,000 Rls. 2,451 $
89 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,381 93,794,140 Rls. 2,209 $
90 4 1397 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,800 93,096,000 Rls. 2,160 $
91 7 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,313 58,464,000 Rls. 1,392 $
92 12 1397 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 186 58,031,067 Rls. 669 $
93 3 1397 تبريز فدراسيون روسيه 54075100 پارچه هاي تاروپودباف, سفيدشده يانشده, دا را ي 85% يابيشتررشته هاي پلي استرتکستوره. 500 54,951,000 Rls. 1,300 $
94 10 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 475 45,433,380 Rls. 545 $
95 2 1397 تبريز فدراسيون روسيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 252 16,926,000 Rls. 403 $
96 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 21 1,522,080 Rls. 36 $
97 5 1397 تبريز فدراسيون روسيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 75 945,000 Rls. 22 $
مجموع کل
315,589,528,426 ريال
مجموع کل
5,140,122 دلار
[1]