آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,763,769 652,188,167,862 Rls. 15,485,249 $
2 2 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,315,241 599,821,134,000 Rls. 14,281,456 $
3 1 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,737,916 386,841,240,797 Rls. 9,788,776 $
4 2 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,061,535 135,291,181,200 Rls. 3,221,219 $
5 2 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,567,568 135,144,589,440 Rls. 3,217,728 $
6 2 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,919,400 130,441,038,000 Rls. 3,105,739 $
7 1 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,528,015 118,632,722,457 Rls. 2,911,904 $
8 3 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 924,454 109,981,575,213 Rls. 2,610,333 $
9 3 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,259,720 96,287,424,249 Rls. 2,285,961 $
10 3 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,654,875 85,614,273,774 Rls. 2,030,980 $
11 2 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 570,023 83,419,745,220 Rls. 1,986,185 $
12 2 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 628,217 79,097,004,000 Rls. 1,883,262 $
13 1 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 576,323 77,786,931,873 Rls. 1,990,845 $
14 1 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 869,362 72,879,636,944 Rls. 1,814,755 $
15 2 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 543,483 68,248,278,000 Rls. 1,624,959 $
16 3 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 569,863 65,557,068,266 Rls. 1,554,840 $
17 3 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 438,434 64,522,210,195 Rls. 1,529,989 $
18 3 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 698,761 64,298,280,791 Rls. 1,527,311 $
19 1 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 499,049 59,629,745,425 Rls. 1,471,243 $
20 2 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 494,763 58,973,208,000 Rls. 1,404,124 $
21 2 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 4,008,050 58,917,642,000 Rls. 1,402,801 $
22 1 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,114,400 57,869,240,010 Rls. 1,417,050 $
23 2 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 858,170 57,669,024,000 Rls. 1,373,072 $
24 3 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 429,742 57,125,751,410 Rls. 1,355,953 $
25 2 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,685,830 53,969,370,000 Rls. 1,284,985 $
26 3 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 373,836 46,063,071,104 Rls. 1,093,537 $
27 1 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 207,150 43,550,944,000 Rls. 1,101,000 $
28 2 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 453,858 42,309,527,400 Rls. 1,007,370 $
29 1 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 310,465 40,481,670,634 Rls. 1,001,090 $
30 2 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 320,085 36,606,696,000 Rls. 871,588 $
31 2 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 216,000 36,288,000,000 Rls. 864,000 $
32 3 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 394,375 35,746,043,417 Rls. 847,575 $
33 1 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 302,274 34,801,184,934 Rls. 873,977 $
34 1 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 524,130 33,128,225,440 Rls. 838,608 $
35 2 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,019,685 32,339,832,000 Rls. 769,996 $
36 3 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 30,850,745,874 Rls. 731,248 $
37 3 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 239,145 30,259,824,690 Rls. 717,435 $
38 2 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 1,596,756 29,260,392,000 Rls. 696,676 $
39 1 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,161,225 25,963,743,570 Rls. 645,959 $
40 3 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 360,000 25,708,474,856 Rls. 609,711 $
41 1 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 25,383,779,100 Rls. 666,945 $
42 2 1397 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 438,386 24,520,062,000 Rls. 583,811 $
43 3 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,347,912 22,470,145,043 Rls. 533,361 $
44 2 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 282,038 19,643,064,000 Rls. 467,692 $
45 2 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,261,405 19,616,394,000 Rls. 467,057 $
46 2 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 219,656 19,473,891,360 Rls. 463,663 $
47 1 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 120,000 19,357,440,000 Rls. 480,000 $
48 3 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,281,500 18,878,392,663 Rls. 448,517 $
49 2 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 140,820 17,743,320,000 Rls. 422,460 $
50 3 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 182,955 16,073,573,351 Rls. 381,481 $
51 2 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 856,285 15,999,900,000 Rls. 380,950 $
52 1 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 173,055 15,383,666,871 Rls. 381,776 $
53 2 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,772,120 15,264,354,000 Rls. 363,437 $
54 2 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 315,000 15,148,350,000 Rls. 360,674 $
55 3 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 168,000 14,152,320,000 Rls. 336,000 $
56 3 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 778,594 13,934,070,966 Rls. 330,906 $
57 3 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 512,005 13,250,189,466 Rls. 314,392 $
58 3 1397 تبريز عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 97,950 12,681,000,000 Rls. 300,000 $
59 2 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 544,128 12,307,806,000 Rls. 293,043 $
60 3 1397 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 128,530 11,914,690,550 Rls. 282,766 $
61 3 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 115,842 11,531,831,556 Rls. 273,465 $
62 3 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 348,440 11,235,509,017 Rls. 266,556 $
63 3 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 475,168 11,042,102,700 Rls. 261,342 $
64 1 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 767,300 10,581,292,104 Rls. 268,552 $
65 2 1397 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 108,695 10,043,443,200 Rls. 239,130 $
66 3 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 205,585 9,950,857,920 Rls. 236,382 $
67 1 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 138,768 9,356,077,922 Rls. 230,100 $
68 2 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 93,707 9,171,540,000 Rls. 218,370 $
69 3 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 221,473 8,854,066,037 Rls. 210,416 $
70 3 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,006,125 8,624,942,500 Rls. 204,611 $
71 3 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 793,053 8,349,093,780 Rls. 198,263 $
72 1 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 101,612 8,339,869,307 Rls. 208,005 $
73 2 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 177,501 7,014,798,000 Rls. 167,019 $
74 1 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 842,105 6,950,284,420 Rls. 171,931 $
75 2 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 208,900 6,892,914,000 Rls. 164,117 $
76 2 1397 تبريز عراق 04015010 خامه شير 54,223 6,832,098,000 Rls. 162,669 $
77 1 1397 تبريز عراق 87013090 سا?رتراکتورها? چرخ زنج?ر?؛به استثنا? تراکتورکشاورز? با قدرت حداکثر110قوه اسب بخاروتراکتورکشاورز? باقدرت ب?شتراز110قوه اسب بخار،غ?رمذکوردرجا? د?گر 32,300 6,339,060,000 Rls. 162,000 $
78 1 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 41,192 5,190,192,000 Rls. 123,576 $
79 2 1397 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 41,010 5,167,470,000 Rls. 123,035 $
80 1 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 40,996 5,165,496,000 Rls. 122,988 $
81 1 1397 تبريز عراق 39012030 گريد تزريقي: 112,500 5,017,950,000 Rls. 119,475 $
82 2 1397 تبريز عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 37,932 4,779,432,000 Rls. 113,796 $
83 3 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 539,825 4,775,130,850 Rls. 113,292 $
84 2 1397 تبريز عراق 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 260,945 4,657,884,000 Rls. 110,902 $
85 3 1397 تبريز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,921 4,627,770,530 Rls. 109,965 $
86 2 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 4,581,213,000 Rls. 109,076 $
87 3 1397 تبريز عراق 04015010 خامه شير 36,000 4,544,640,000 Rls. 108,000 $
88 1 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 40,559 4,454,634,870 Rls. 110,600 $
89 3 1397 تبريز عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 219,920 4,357,554,853 Rls. 103,363 $
90 2 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 89,100 4,303,530,000 Rls. 102,465 $
91 2 1397 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 34,453 4,196,388,000 Rls. 99,914 $
92 3 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 67,180 4,069,244,297 Rls. 96,807 $
93 1 1397 تبريز عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 114,000 4,021,920,000 Rls. 95,760 $
94 2 1397 تبريز عراق 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 18,280 4,020,240,000 Rls. 95,720 $
95 1 1397 تبريز عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 25,800 3,842,474,180 Rls. 101,599 $
96 3 1397 تبريز عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 89,575 3,746,534,245 Rls. 88,926 $
97 3 1397 تبريز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 162,247 3,703,946,622 Rls. 87,969 $
98 3 1397 تبريز عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 22,450 3,672,234,180 Rls. 87,092 $
99 1 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 267,340 3,635,016,560 Rls. 93,569 $
100 3 1397 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 28,271 3,572,491,946 Rls. 84,817 $
مجموع کل
4,547,974,437,011 ريال
مجموع کل
109,535,054 دلار