آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,763,769 652,188,167,862 Rls. 15,485,249 $
2 2 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,315,241 599,821,134,000 Rls. 14,281,456 $
3 1 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,737,916 386,841,240,797 Rls. 9,788,776 $
4 4 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,428,386 284,349,263,650 Rls. 6,669,144 $
5 4 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,016,128 197,409,125,170 Rls. 4,621,082 $
6 5 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,287,018 175,198,879,810 Rls. 4,058,833 $
7 4 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,191,353 159,675,414,514 Rls. 3,737,144 $
8 4 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,793,050 148,344,372,960 Rls. 3,457,956 $
9 6 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,587,500 146,711,250,000 Rls. 3,493,125 $
10 5 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 2,250,000 146,145,895,179 Rls. 3,352,205 $
11 4 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 2,722,500 145,916,451,280 Rls. 3,406,700 $
12 5 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,539,565 145,405,888,520 Rls. 3,374,106 $
13 5 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,761,690 135,940,475,050 Rls. 3,132,689 $
14 2 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,061,535 135,291,181,200 Rls. 3,221,219 $
15 2 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,567,568 135,144,589,440 Rls. 3,217,728 $
16 5 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,113,356 134,018,225,330 Rls. 3,103,650 $
17 2 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,919,400 130,441,038,000 Rls. 3,105,739 $
18 5 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,792,625 120,942,240,705 Rls. 2,812,086 $
19 1 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,528,015 118,632,722,457 Rls. 2,911,904 $
20 3 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 924,454 109,981,575,213 Rls. 2,610,333 $
21 6 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,139,263 108,716,788,320 Rls. 2,588,495 $
22 4 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,143,684 103,943,939,732 Rls. 2,429,794 $
23 5 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,108,360 101,458,093,480 Rls. 2,329,061 $
24 3 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,259,720 96,287,424,249 Rls. 2,285,961 $
25 6 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 970,653 96,065,046,000 Rls. 2,287,263 $
26 5 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 967,500 95,917,718,480 Rls. 2,193,046 $
27 5 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 953,840 88,445,034,376 Rls. 2,059,345 $
28 4 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,238,875 86,185,192,420 Rls. 2,022,501 $
29 6 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,744,355 85,870,848,000 Rls. 2,044,544 $
30 3 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,654,875 85,614,273,774 Rls. 2,030,980 $
31 5 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,033,830 85,306,032,000 Rls. 2,031,096 $
32 2 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 570,023 83,419,745,220 Rls. 1,986,185 $
33 2 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 628,217 79,097,004,000 Rls. 1,883,262 $
34 1 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 576,323 77,786,931,873 Rls. 1,990,845 $
35 7 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 905,670 77,720,580,000 Rls. 1,850,490 $
36 1 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 869,362 72,879,636,944 Rls. 1,814,755 $
37 4 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 481,217 71,170,556,750 Rls. 1,665,692 $
38 6 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,051,750 70,009,359,000 Rls. 1,666,890 $
39 2 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 543,483 68,248,278,000 Rls. 1,624,959 $
40 5 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 920,125 66,766,752,070 Rls. 1,550,649 $
41 3 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 569,863 65,557,068,266 Rls. 1,554,840 $
42 3 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 438,434 64,522,210,195 Rls. 1,529,989 $
43 3 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 698,761 64,298,280,791 Rls. 1,527,311 $
44 5 1397 تبريز عراق 39012030 گريد تزريقي: 990,000 62,551,495,050 Rls. 1,423,630 $
45 4 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 532,154 62,512,480,380 Rls. 1,460,968 $
46 1 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 499,049 59,629,745,425 Rls. 1,471,243 $
47 2 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 494,763 58,973,208,000 Rls. 1,404,124 $
48 2 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 4,008,050 58,917,642,000 Rls. 1,402,801 $
49 6 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 458,046 58,891,812,000 Rls. 1,402,186 $
50 1 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,114,400 57,869,240,010 Rls. 1,417,050 $
51 2 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 858,170 57,669,024,000 Rls. 1,373,072 $
52 3 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 429,742 57,125,751,410 Rls. 1,355,953 $
53 6 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 309,500 55,734,000,000 Rls. 1,327,000 $
54 2 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,685,830 53,969,370,000 Rls. 1,284,985 $
55 4 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 413,178 51,615,116,490 Rls. 1,208,749 $
56 5 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 336,553 50,384,511,581 Rls. 1,172,114 $
57 3 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 373,836 46,063,071,104 Rls. 1,093,537 $
58 5 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 348,724 43,585,991,740 Rls. 1,009,792 $
59 1 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 207,150 43,550,944,000 Rls. 1,101,000 $
60 2 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 453,858 42,309,527,400 Rls. 1,007,370 $
61 6 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 328,060 41,335,602,000 Rls. 984,181 $
62 1 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 310,465 40,481,670,634 Rls. 1,001,090 $
63 6 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 463,155 39,959,052,000 Rls. 951,406 $
64 2 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 320,085 36,606,696,000 Rls. 871,588 $
65 2 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 216,000 36,288,000,000 Rls. 864,000 $
66 3 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 394,375 35,746,043,417 Rls. 847,575 $
67 1 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 302,274 34,801,184,934 Rls. 873,977 $
68 4 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 366,370 34,463,230,450 Rls. 805,389 $
69 7 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 705,898 34,094,928,000 Rls. 811,784 $
70 6 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,119,030 33,733,434,000 Rls. 803,177 $
71 1 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 524,130 33,128,225,440 Rls. 838,608 $
72 6 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 762,690 32,460,204,000 Rls. 772,862 $
73 4 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 382,500 32,408,044,080 Rls. 752,816 $
74 6 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 220,209 32,370,786,000 Rls. 770,733 $
75 2 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,019,685 32,339,832,000 Rls. 769,996 $
76 6 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 258,275 31,664,724,000 Rls. 753,922 $
77 3 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 30,850,745,874 Rls. 731,248 $
78 3 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 239,145 30,259,824,690 Rls. 717,435 $
79 2 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 1,596,756 29,260,392,000 Rls. 696,676 $
80 4 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,944,050 29,117,517,160 Rls. 680,405 $
81 6 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 643,340 27,386,016,000 Rls. 652,048 $
82 5 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,790,100 26,963,249,550 Rls. 626,525 $
83 1 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,161,225 25,963,743,570 Rls. 645,959 $
84 3 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 360,000 25,708,474,856 Rls. 609,711 $
85 6 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 530,403 25,618,530,000 Rls. 609,965 $
86 1 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 25,383,779,100 Rls. 666,945 $
87 4 1397 تبريز عراق 39011090 ساير: 472,500 25,041,621,150 Rls. 585,495 $
88 6 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,692,600 24,881,010,000 Rls. 592,405 $
89 2 1397 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 438,386 24,520,062,000 Rls. 583,811 $
90 5 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 248,143 24,170,854,100 Rls. 560,978 $
91 4 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 704,170 22,974,148,280 Rls. 538,691 $
92 4 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,563,970 22,690,604,250 Rls. 530,200 $
93 3 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,347,912 22,470,145,043 Rls. 533,361 $
94 4 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 158,850 20,338,527,150 Rls. 476,550 $
95 5 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,269,533 20,114,681,990 Rls. 467,409 $
96 5 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 152,050 19,742,109,600 Rls. 456,150 $
97 6 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 382,500 19,727,820,000 Rls. 469,710 $
98 2 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 282,038 19,643,064,000 Rls. 467,692 $
99 7 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 298,680 19,616,520,000 Rls. 467,060 $
100 2 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,261,405 19,616,394,000 Rls. 467,057 $
مجموع کل
8,168,980,346,985 ريال
مجموع کل
194,011,241 دلار