آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,763,769 652,188,167,862 Rls. 15,485,249 $
2 2 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,315,241 599,821,134,000 Rls. 14,281,456 $
3 12 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,281,268 422,004,674,051 Rls. 4,770,355 $
4 1 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,737,916 386,841,240,797 Rls. 9,788,776 $
5 4 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,428,386 284,349,263,650 Rls. 6,669,144 $
6 4 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,016,128 197,409,125,170 Rls. 4,621,082 $
7 5 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,287,018 175,198,879,810 Rls. 4,058,833 $
8 8 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,270,885 173,810,793,547 Rls. 2,674,598 $
9 4 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,191,353 159,675,414,514 Rls. 3,737,144 $
10 4 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,793,050 148,344,372,960 Rls. 3,457,956 $
11 6 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 2,587,500 146,711,250,000 Rls. 3,493,125 $
12 5 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,250,000 146,145,895,179 Rls. 3,352,205 $
13 4 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,722,500 145,916,451,280 Rls. 3,406,700 $
14 5 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,539,565 145,405,888,520 Rls. 3,374,106 $
15 12 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,420,578 142,766,586,220 Rls. 1,619,632 $
16 5 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,761,690 135,940,475,050 Rls. 3,132,689 $
17 2 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,061,535 135,291,181,200 Rls. 3,221,219 $
18 2 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,567,568 135,144,589,440 Rls. 3,217,728 $
19 5 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,113,356 134,018,225,330 Rls. 3,103,650 $
20 11 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,902,420 131,255,167,767 Rls. 1,480,232 $
21 2 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,919,400 130,441,038,000 Rls. 3,105,739 $
22 11 1397 تبريز عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,462,500 123,373,464,795 Rls. 1,518,075 $
23 5 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,792,625 120,942,240,705 Rls. 2,812,086 $
24 1 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,528,015 118,632,722,457 Rls. 2,911,904 $
25 3 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 924,454 109,981,575,213 Rls. 2,610,333 $
26 9 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 677,918 109,401,346,229 Rls. 1,256,295 $
27 6 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,139,263 108,716,788,320 Rls. 2,588,495 $
28 4 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,143,684 103,943,939,732 Rls. 2,429,794 $
29 5 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,108,360 101,458,093,480 Rls. 2,329,061 $
30 3 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,259,720 96,287,424,249 Rls. 2,285,961 $
31 6 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 970,653 96,065,046,000 Rls. 2,287,263 $
32 5 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 967,500 95,917,718,480 Rls. 2,193,046 $
33 10 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 751,028 95,320,177,701 Rls. 1,042,246 $
34 12 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,653,810 94,664,307,909 Rls. 1,077,013 $
35 11 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,015,275 93,569,580,279 Rls. 1,110,732 $
36 5 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 953,840 88,445,034,376 Rls. 2,059,345 $
37 10 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 739,876 87,809,535,660 Rls. 979,985 $
38 4 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,238,875 86,185,192,420 Rls. 2,022,501 $
39 6 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,744,355 85,870,848,000 Rls. 2,044,544 $
40 3 1397 تبريز عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,654,875 85,614,273,774 Rls. 2,030,980 $
41 5 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,033,830 85,306,032,000 Rls. 2,031,096 $
42 2 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 570,023 83,419,745,220 Rls. 1,986,185 $
43 12 1397 تبريز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,066,918 79,263,991,984 Rls. 895,556 $
44 2 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 628,217 79,097,004,000 Rls. 1,883,262 $
45 1 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 576,323 77,786,931,873 Rls. 1,990,845 $
46 7 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 905,670 77,720,580,000 Rls. 1,850,490 $
47 1 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 869,362 72,879,636,944 Rls. 1,814,755 $
48 4 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 481,217 71,170,556,750 Rls. 1,665,692 $
49 6 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,051,750 70,009,359,000 Rls. 1,666,890 $
50 12 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,450,240 69,721,646,191 Rls. 797,637 $
51 11 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 446,606 68,469,371,905 Rls. 797,610 $
52 2 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 543,483 68,248,278,000 Rls. 1,624,959 $
53 12 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,526,990 68,030,452,301 Rls. 778,764 $
54 5 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 920,125 66,766,752,070 Rls. 1,550,649 $
55 3 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 569,863 65,557,068,266 Rls. 1,554,840 $
56 3 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 438,434 64,522,210,195 Rls. 1,529,989 $
57 3 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 698,761 64,298,280,791 Rls. 1,527,311 $
58 5 1397 تبريز عراق 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 62,551,495,050 Rls. 1,423,630 $
59 4 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 532,154 62,512,480,380 Rls. 1,460,968 $
60 1 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 499,049 59,629,745,425 Rls. 1,471,243 $
61 2 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 494,763 58,973,208,000 Rls. 1,404,124 $
62 2 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 4,008,050 58,917,642,000 Rls. 1,402,801 $
63 6 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 458,046 58,891,812,000 Rls. 1,402,186 $
64 1 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,114,400 57,869,240,010 Rls. 1,417,050 $
65 2 1397 تبريز عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 858,170 57,669,024,000 Rls. 1,373,072 $
66 3 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 429,742 57,125,751,410 Rls. 1,355,953 $
67 6 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 309,500 55,734,000,000 Rls. 1,327,000 $
68 2 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,685,830 53,969,370,000 Rls. 1,284,985 $
69 4 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 413,178 51,615,116,490 Rls. 1,208,749 $
70 5 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 336,553 50,384,511,581 Rls. 1,172,114 $
71 3 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 373,836 46,063,071,104 Rls. 1,093,537 $
72 11 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 883,110 43,688,115,757 Rls. 485,712 $
73 5 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 348,724 43,585,991,740 Rls. 1,009,792 $
74 1 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 207,150 43,550,944,000 Rls. 1,101,000 $
75 2 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 453,858 42,309,527,400 Rls. 1,007,370 $
76 8 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 114,440 42,213,555,867 Rls. 660,642 $
77 6 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 328,060 41,335,602,000 Rls. 984,181 $
78 1 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 310,465 40,481,670,634 Rls. 1,001,090 $
79 6 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 463,155 39,959,052,000 Rls. 951,406 $
80 2 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 320,085 36,606,696,000 Rls. 871,588 $
81 2 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 216,000 36,288,000,000 Rls. 864,000 $
82 3 1397 تبريز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 394,375 35,746,043,417 Rls. 847,575 $
83 1 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 302,274 34,801,184,934 Rls. 873,977 $
84 8 1397 تبريز عراق 04090000 عسل طبيعي 56,036 34,623,144,884 Rls. 520,665 $
85 4 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 366,370 34,463,230,450 Rls. 805,389 $
86 7 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 705,898 34,094,928,000 Rls. 811,784 $
87 6 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,119,030 33,733,434,000 Rls. 803,177 $
88 1 1397 تبريز عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 524,130 33,128,225,440 Rls. 838,608 $
89 8 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,471,502 32,970,498,900 Rls. 478,852 $
90 10 1397 تبريز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 514,749 32,558,073,542 Rls. 348,300 $
91 6 1397 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 762,690 32,460,204,000 Rls. 772,862 $
92 4 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 382,500 32,408,044,080 Rls. 752,816 $
93 6 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 220,209 32,370,786,000 Rls. 770,733 $
94 2 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,019,685 32,339,832,000 Rls. 769,996 $
95 12 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 136,691 31,982,634,970 Rls. 356,095 $
96 6 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 258,275 31,664,724,000 Rls. 753,922 $
97 11 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 350,690 31,558,721,592 Rls. 385,860 $
98 3 1397 تبريز عراق 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 585,000 30,850,745,874 Rls. 731,248 $
99 9 1397 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,740,375 30,820,655,344 Rls. 362,466 $
100 12 1397 تبريز عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 199,108 30,479,650,458 Rls. 340,969 $
مجموع کل
9,688,127,406,349 ريال
مجموع کل
205,647,290 دلار