آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,763,769 652,188,167,862 Rls. 15,485,249 $
2 2 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,315,241 599,821,134,000 Rls. 14,281,456 $
3 1 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,737,916 386,841,240,797 Rls. 9,788,776 $
4 4 1397 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,428,386 284,349,263,650 Rls. 6,669,144 $
5 4 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,016,128 197,409,125,170 Rls. 4,621,082 $
6 4 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,191,353 159,675,414,514 Rls. 3,737,144 $
7 4 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,793,050 148,344,372,960 Rls. 3,457,956 $
8 4 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 2,722,500 145,916,451,280 Rls. 3,406,700 $
9 2 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,061,535 135,291,181,200 Rls. 3,221,219 $
10 2 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,567,568 135,144,589,440 Rls. 3,217,728 $
11 2 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,919,400 130,441,038,000 Rls. 3,105,739 $
12 1 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,528,015 118,632,722,457 Rls. 2,911,904 $
13 3 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 924,454 109,981,575,213 Rls. 2,610,333 $
14 4 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,143,684 103,943,939,732 Rls. 2,429,794 $
15 3 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,259,720 96,287,424,249 Rls. 2,285,961 $
16 4 1397 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,238,875 86,185,192,420 Rls. 2,022,501 $
17 3 1397 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,654,875 85,614,273,774 Rls. 2,030,980 $
18 2 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 570,023 83,419,745,220 Rls. 1,986,185 $
19 2 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 628,217 79,097,004,000 Rls. 1,883,262 $
20 1 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 576,323 77,786,931,873 Rls. 1,990,845 $
21 1 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 869,362 72,879,636,944 Rls. 1,814,755 $
22 4 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 481,217 71,170,556,750 Rls. 1,665,692 $
23 2 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 543,483 68,248,278,000 Rls. 1,624,959 $
24 3 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 569,863 65,557,068,266 Rls. 1,554,840 $
25 3 1397 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 438,434 64,522,210,195 Rls. 1,529,989 $
26 3 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 698,761 64,298,280,791 Rls. 1,527,311 $
27 4 1397 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 532,154 62,512,480,380 Rls. 1,460,968 $
28 1 1397 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 499,049 59,629,745,425 Rls. 1,471,243 $
29 2 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 494,763 58,973,208,000 Rls. 1,404,124 $
30 2 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 4,008,050 58,917,642,000 Rls. 1,402,801 $
31 1 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,114,400 57,869,240,010 Rls. 1,417,050 $
32 2 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 858,170 57,669,024,000 Rls. 1,373,072 $
33 3 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 429,742 57,125,751,410 Rls. 1,355,953 $
34 2 1397 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,685,830 53,969,370,000 Rls. 1,284,985 $
35 4 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 413,178 51,615,116,490 Rls. 1,208,749 $
36 3 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 373,836 46,063,071,104 Rls. 1,093,537 $
37 1 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 207,150 43,550,944,000 Rls. 1,101,000 $
38 2 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 453,858 42,309,527,400 Rls. 1,007,370 $
39 1 1397 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 310,465 40,481,670,634 Rls. 1,001,090 $
40 2 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 320,085 36,606,696,000 Rls. 871,588 $
41 2 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 216,000 36,288,000,000 Rls. 864,000 $
42 3 1397 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 394,375 35,746,043,417 Rls. 847,575 $
43 1 1397 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 302,274 34,801,184,934 Rls. 873,977 $
44 4 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 366,370 34,463,230,450 Rls. 805,389 $
45 1 1397 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 524,130 33,128,225,440 Rls. 838,608 $
46 4 1397 تبريز عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 382,500 32,408,044,080 Rls. 752,816 $
47 2 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,019,685 32,339,832,000 Rls. 769,996 $
48 3 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 30,850,745,874 Rls. 731,248 $
49 3 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 239,145 30,259,824,690 Rls. 717,435 $
50 2 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 1,596,756 29,260,392,000 Rls. 696,676 $
51 4 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,944,050 29,117,517,160 Rls. 680,405 $
52 1 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,161,225 25,963,743,570 Rls. 645,959 $
53 3 1397 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 360,000 25,708,474,856 Rls. 609,711 $
54 1 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 585,000 25,383,779,100 Rls. 666,945 $
55 4 1397 تبريز عراق 39011090 ساير: 472,500 25,041,621,150 Rls. 585,495 $
56 2 1397 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 438,386 24,520,062,000 Rls. 583,811 $
57 4 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 704,170 22,974,148,280 Rls. 538,691 $
58 4 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,563,970 22,690,604,250 Rls. 530,200 $
59 3 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,347,912 22,470,145,043 Rls. 533,361 $
60 4 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 158,850 20,338,527,150 Rls. 476,550 $
61 2 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 282,038 19,643,064,000 Rls. 467,692 $
62 2 1397 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,261,405 19,616,394,000 Rls. 467,057 $
63 2 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 219,656 19,473,891,360 Rls. 463,663 $
64 1 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 120,000 19,357,440,000 Rls. 480,000 $
65 3 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,281,500 18,878,392,663 Rls. 448,517 $
66 4 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 186,114 18,162,212,904 Rls. 425,326 $
67 2 1397 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 140,820 17,743,320,000 Rls. 422,460 $
68 4 1397 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 937,770 16,991,173,240 Rls. 398,798 $
69 4 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 192,000 16,365,120,000 Rls. 384,000 $
70 3 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 182,955 16,073,573,351 Rls. 381,481 $
71 2 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 856,285 15,999,900,000 Rls. 380,950 $
72 1 1397 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 173,055 15,383,666,871 Rls. 381,776 $
73 2 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,772,120 15,264,354,000 Rls. 363,437 $
74 2 1397 تبريز عراق 39012090 ساير: 315,000 15,148,350,000 Rls. 360,674 $
75 3 1397 تبريز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 168,000 14,152,320,000 Rls. 336,000 $
76 3 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 778,594 13,934,070,966 Rls. 330,906 $
77 3 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 512,005 13,250,189,466 Rls. 314,392 $
78 3 1397 تبريز عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 97,950 12,681,000,000 Rls. 300,000 $
79 2 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 544,128 12,307,806,000 Rls. 293,043 $
80 3 1397 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 128,530 11,914,690,550 Rls. 282,766 $
81 4 1397 تبريز عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 125,545 11,778,493,850 Rls. 276,198 $
82 4 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,342,015 11,751,886,870 Rls. 274,621 $
83 3 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 115,842 11,531,831,556 Rls. 273,465 $
84 3 1397 تبريز عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 348,440 11,235,509,017 Rls. 266,556 $
85 3 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 475,168 11,042,102,700 Rls. 261,342 $
86 4 1397 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 468,350 10,956,947,560 Rls. 257,590 $
87 1 1397 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 767,300 10,581,292,104 Rls. 268,552 $
88 4 1397 تبريز عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 396,795 10,447,078,180 Rls. 246,013 $
89 2 1397 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 108,695 10,043,443,200 Rls. 239,130 $
90 3 1397 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 205,585 9,950,857,920 Rls. 236,382 $
91 4 1397 تبريز عراق 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 531,480 9,590,971,060 Rls. 225,881 $
92 1 1397 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 138,768 9,356,077,922 Rls. 230,100 $
93 2 1397 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 93,707 9,171,540,000 Rls. 218,370 $
94 4 1397 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 51,750 8,916,600,000 Rls. 210,000 $
95 3 1397 تبريز عراق 04031090 ماست 221,473 8,854,066,037 Rls. 210,416 $
96 3 1397 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,006,125 8,624,942,500 Rls. 204,611 $
97 3 1397 تبريز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 793,053 8,349,093,780 Rls. 198,263 $
98 1 1397 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 101,612 8,339,869,307 Rls. 208,005 $
99 4 1397 تبريز عراق 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 54,968 8,197,620,000 Rls. 190,200 $
100 4 1397 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 94,591 8,128,981,710 Rls. 190,881 $
مجموع کل
6,043,284,585,698 ريال
مجموع کل
144,433,396 دلار