آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 200,411 21,008,833,160 Rls. 347,449 $
2 10 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 155,851 18,690,376,907 Rls. 208,790 $
3 9 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 104,207 17,230,112,681 Rls. 202,468 $
4 11 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 119,766 11,524,933,292 Rls. 135,851 $
5 3 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 89,555 7,401,422,117 Rls. 175,416 $
6 10 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,482 4,749,266,521 Rls. 52,383 $
7 12 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,998 3,982,077,735 Rls. 45,495 $
8 5 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 46,735 3,673,101,950 Rls. 83,692 $
9 10 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 15,810 3,540,879,408 Rls. 38,112 $
10 2 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 44,377 3,436,104,000 Rls. 81,812 $
11 11 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,384 3,175,881,176 Rls. 39,364 $
12 7 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 51,803 3,031,560,000 Rls. 72,180 $
13 2 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 21,879 2,897,202,000 Rls. 68,981 $
14 4 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 28,665 2,770,494,640 Rls. 64,559 $
15 9 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,600 2,660,847,840 Rls. 30,240 $
16 12 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 22,510 2,449,550,560 Rls. 27,745 $
17 6 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,880 2,080,848,000 Rls. 49,544 $
18 1 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 26,776 1,946,052,270 Rls. 49,175 $
19 5 1397 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,466 1,823,433,000 Rls. 41,918 $
20 2 1397 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,600 1,270,080,000 Rls. 30,240 $
21 9 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,177 1,245,248,632 Rls. 14,152 $
22 6 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,267 1,100,694,000 Rls. 26,207 $
23 8 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,920 1,046,260,800 Rls. 12,149 $
24 6 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,523 961,800,000 Rls. 22,900 $
25 4 1397 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,535 822,174,080 Rls. 19,318 $
26 11 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,037 783,565,464 Rls. 9,726 $
27 4 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,187 708,686,090 Rls. 16,612 $
28 7 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,556 697,788,000 Rls. 16,614 $
29 4 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,366 657,674,290 Rls. 15,377 $
30 5 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,560 615,760,940 Rls. 13,966 $
31 5 1397 تبريز سومالي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 17,482 613,617,920 Rls. 13,984 $
32 2 1397 تبريز سومالي 22029990 --- ساير 17,064 573,342,000 Rls. 13,651 $
33 10 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,853 568,895,218 Rls. 6,819 $
34 7 1397 تبريز سومالي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,530 501,606,000 Rls. 11,943 $
35 11 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,440 425,424,816 Rls. 5,328 $
36 7 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,528 355,614,000 Rls. 8,467 $
37 4 1397 تبريز سومالي 22029990 --- ساير 9,048 308,049,280 Rls. 7,238 $
38 6 1397 تبريز سومالي 19053200 وافل ها و ويفرها 2,333 258,636,000 Rls. 6,158 $
39 5 1397 تبريز سومالي 19053200 وافل ها و ويفرها 2,995 236,557,080 Rls. 5,391 $
40 3 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 648 176,904,000 Rls. 4,212 $
41 4 1397 تبريز سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 2,504 160,644,120 Rls. 3,756 $
42 12 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 278 90,936,640 Rls. 1,030 $
43 5 1397 تبريز سومالي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,410 85,887,320 Rls. 1,948 $
44 4 1397 تبريز سومالي 19053200 وافل ها و ويفرها 866 78,996,190 Rls. 1,847 $
45 8 1397 تبريز سومالي 22029990 --- ساير 1,080 72,433,440 Rls. 841 $
46 2 1397 تبريز سومالي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 320 56,406,000 Rls. 1,343 $
47 4 1397 تبريز سومالي 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 198 55,583,360 Rls. 1,306 $
48 7 1397 تبريز سومالي 22029990 --- ساير 1,238 41,580,000 Rls. 990 $
49 6 1397 تبريز سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 696 35,070,000 Rls. 835 $
50 12 1397 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 372 34,089,999 Rls. 393 $
51 2 1397 تبريز سومالي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 840 29,988,000 Rls. 714 $
52 8 1397 تبريز سومالي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 144 20,286,000 Rls. 483 $
53 12 1397 تبريز سومالي 19053200 وافل ها و ويفرها 133 16,509,856 Rls. 187 $
54 1 1397 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 210 15,831,480 Rls. 420 $
55 8 1397 تبريز سومالي 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان و همانند، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 8 82,525 Rls. 1 $
56 8 1397 تبريز سومالي 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 2 82,525 Rls. 1 $
مجموع کل
132,795,763,322 ريال
مجموع کل
2,111,721 دلار
[1]