آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 276,924 33,664,011,077 Rls. 490,934 $
2 9 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 200,971 32,260,315,746 Rls. 371,508 $
3 11 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 245,666 22,660,324,832 Rls. 272,531 $
4 6 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 251,404 21,831,348,000 Rls. 519,794 $
5 1 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 296,758 21,360,350,256 Rls. 547,620 $
6 3 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 231,428 17,801,229,748 Rls. 422,306 $
7 2 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 185,641 14,128,128,000 Rls. 336,384 $
8 12 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 122,989 12,028,245,314 Rls. 136,958 $
9 4 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 135,651 10,531,280,820 Rls. 246,415 $
10 7 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 135,958 7,924,056,000 Rls. 188,668 $
11 8 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 12,651 6,527,461,494 Rls. 76,696 $
12 5 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 72,175 5,961,953,460 Rls. 135,648 $
13 12 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 13,647 4,368,759,967 Rls. 49,969 $
14 10 1397 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 31,051 3,953,056,790 Rls. 44,959 $
15 9 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 6,102 3,179,094,551 Rls. 37,159 $
16 5 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 11,408 3,114,090,000 Rls. 74,145 $
17 12 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 23,732 2,483,613,038 Rls. 28,694 $
18 3 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 27,085 2,419,809,675 Rls. 57,343 $
19 12 1397 تبريز ساحل عاج 19053200 وافل ها و ويفرها 20,539 1,915,654,788 Rls. 21,831 $
20 11 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 5,809 1,704,917,844 Rls. 20,694 $
21 2 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 15,835 1,394,904,000 Rls. 33,212 $
22 1 1397 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 23,304 1,354,008,552 Rls. 34,956 $
23 11 1397 تبريز ساحل عاج 19053200 وافل ها و ويفرها 12,926 1,177,655,262 Rls. 14,154 $
24 6 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,588 1,024,086,000 Rls. 24,383 $
25 9 1397 تبريز ساحل عاج 19053200 وافل ها و ويفرها 5,450 980,477,600 Rls. 11,899 $
26 2 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,817 912,114,000 Rls. 21,717 $
27 3 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,602 822,942,590 Rls. 19,553 $
28 8 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,598 729,036,000 Rls. 17,358 $
29 7 1397 تبريز ساحل عاج 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,612 689,094,000 Rls. 16,407 $
30 4 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,984 681,712,700 Rls. 15,817 $
31 11 1397 تبريز ساحل عاج 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,748 509,406,172 Rls. 6,323 $
32 9 1397 تبريز ساحل عاج 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,041 440,077,584 Rls. 5,027 $
33 8 1397 تبريز ساحل عاج 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,766 326,737,800 Rls. 4,266 $
34 3 1397 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,192 306,376,160 Rls. 7,267 $
35 10 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 440 268,493,475 Rls. 2,865 $
36 1 1397 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 944 234,490,500 Rls. 6,128 $
37 1 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,230 205,836,560 Rls. 5,250 $
38 1 1397 تبريز ساحل عاج 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 720 199,542,000 Rls. 4,751 $
39 3 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,008 177,038,960 Rls. 4,204 $
40 9 1397 تبريز ساحل عاج 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,512 139,905,690 Rls. 1,590 $
41 2 1397 تبريز ساحل عاج 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 2,210 116,802,000 Rls. 2,781 $
42 4 1397 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,059 102,965,900 Rls. 2,389 $
43 11 1397 تبريز ساحل عاج 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 563 97,680,322 Rls. 1,174 $
44 6 1397 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 960 88,704,000 Rls. 2,112 $
45 4 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 495 84,577,680 Rls. 1,980 $
46 9 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 242 76,288,197 Rls. 867 $
47 11 1397 تبريز ساحل عاج 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 760 70,888,956 Rls. 852 $
48 5 1397 تبريز ساحل عاج 19053200 وافل ها و ويفرها 518 65,310,000 Rls. 1,555 $
49 5 1397 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 579 58,492,040 Rls. 1,333 $
50 2 1397 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 372 57,456,000 Rls. 1,368 $
51 5 1397 تبريز ساحل عاج 21069085 آدامس بدون قند 315 55,288,800 Rls. 1,260 $
52 2 1397 تبريز ساحل عاج 22029990 --- ساير 1,440 48,384,000 Rls. 1,152 $
53 3 1397 تبريز ساحل عاج 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,300 45,404,320 Rls. 1,079 $
54 8 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 242 43,932,000 Rls. 1,046 $
55 7 1397 تبريز ساحل عاج 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 454 38,094,000 Rls. 907 $
56 11 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 170 35,516,094 Rls. 391 $
57 5 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 198 34,752,960 Rls. 792 $
58 1 1397 تبريز ساحل عاج 22029990 --- ساير 1,050 31,768,800 Rls. 840 $
59 2 1397 تبريز ساحل عاج 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 550 27,678,000 Rls. 659 $
60 4 1397 تبريز ساحل عاج 21069085 آدامس بدون قند 158 27,153,000 Rls. 630 $
61 11 1397 تبريز ساحل عاج 21069085 آدامس بدون قند 126 26,251,026 Rls. 289 $
62 8 1397 تبريز ساحل عاج 21069085 آدامس بدون قند 126 22,848,000 Rls. 544 $
63 9 1397 تبريز ساحل عاج 21069085 آدامس بدون قند 63 19,885,966 Rls. 226 $
64 8 1397 تبريز ساحل عاج 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 499 18,312,000 Rls. 436 $
65 12 1397 تبريز ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 84 16,741,399 Rls. 193 $
66 8 1397 تبريز ساحل عاج 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 372 13,188,000 Rls. 314 $
67 1 1397 تبريز ساحل عاج 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 262 13,146,000 Rls. 313 $
68 11 1397 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 240 13,080,096 Rls. 144 $
69 3 1397 تبريز ساحل عاج 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 250 10,520,000 Rls. 250 $
70 12 1397 تبريز ساحل عاج 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 72 10,329,696 Rls. 117 $
71 9 1397 تبريز ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 134 7,039,280 Rls. 80 $
72 8 1397 تبريز ساحل عاج 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 122 6,090,000 Rls. 145 $
73 3 1397 تبريز ساحل عاج 22029990 --- ساير 150 5,049,600 Rls. 120 $
74 1 1397 تبريز ساحل عاج 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 160 4,840,960 Rls. 128 $
75 1 1397 تبريز ساحل عاج 21069080 مكمل غذايي 56 4,235,840 Rls. 112 $
76 2 1397 تبريز ساحل عاج 21069080 مكمل غذايي 45 3,780,000 Rls. 90 $
77 3 1397 تبريز ساحل عاج 21069080 مكمل غذايي 24 2,019,840 Rls. 48 $
78 8 1397 تبريز ساحل عاج 21069080 مكمل غذايي 8 1,320,400 Rls. 15 $
مجموع کل
243,797,452,177 ريال
مجموع کل
4,366,115 دلار
[1]