آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 151,000 22,510,259,200 Rls. 241,600 $
2 1 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 393,750 21,012,441,366 Rls. 554,154 $
3 2 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 337,500 20,021,169,000 Rls. 476,695 $
4 1 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 258,750 14,467,937,074 Rls. 373,556 $
5 8 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 226,000 14,166,383,000 Rls. 232,761 $
6 8 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 124,000 12,561,094,400 Rls. 196,427 $
7 11 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 126,000 11,099,919,600 Rls. 138,600 $
8 6 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 163,625 10,413,417,000 Rls. 247,939 $
9 11 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 67,470 9,062,964,768 Rls. 107,952 $
10 7 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 185,800 8,583,960,000 Rls. 204,380 $
11 8 1397 تبريز روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,520 8,428,938,450 Rls. 96,141 $
12 3 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 8,198,067,680 Rls. 194,820 $
13 9 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 54,000 7,426,233,600 Rls. 86,400 $
14 12 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 72,750 7,038,488,050 Rls. 80,025 $
15 4 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 736,055 6,922,526,770 Rls. 161,926 $
16 3 1397 تبريز روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 175,035 5,942,776,113 Rls. 141,063 $
17 9 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,590 5,688,513,840 Rls. 62,385 $
18 7 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 83,500 5,611,200,000 Rls. 133,600 $
19 10 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,000 5,448,566,850 Rls. 60,150 $
20 12 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,665 5,145,404,844 Rls. 58,095 $
21 3 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 539,530 5,002,383,119 Rls. 118,693 $
22 4 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,470 4,973,724,000 Rls. 116,100 $
23 8 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 86,759 4,917,121,985 Rls. 94,689 $
24 9 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,665 4,802,689,105 Rls. 56,410 $
25 6 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,375 4,734,177,000 Rls. 112,718 $
26 2 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 36,360 4,581,360,000 Rls. 109,080 $
27 5 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 63,806 4,525,126,910 Rls. 104,632 $
28 2 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 4,123,476,000 Rls. 98,178 $
29 3 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 4,106,963,540 Rls. 97,448 $
30 12 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 29,000 4,097,910,400 Rls. 46,400 $
31 5 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 429,925 4,081,802,430 Rls. 94,579 $
32 7 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 440,920 4,074,000,000 Rls. 97,000 $
33 9 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 41,000 3,975,687,100 Rls. 45,100 $
34 5 1397 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 232,780 3,401,052,750 Rls. 78,210 $
35 3 1397 تبريز روماني 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 66,250 3,392,131,920 Rls. 80,611 $
36 10 1397 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 163,755 3,285,541,185 Rls. 37,450 $
37 3 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,920 3,274,873,230 Rls. 77,760 $
38 9 1397 تبريز روماني 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,270 3,223,266,480 Rls. 36,540 $
39 8 1397 تبريز روماني 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 3,222,208,431 Rls. 36,753 $
40 8 1397 تبريز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 20,000 2,934,225,000 Rls. 34,073 $
41 6 1397 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 255,606 2,876,874,000 Rls. 68,497 $
42 6 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 310,775 2,871,456,000 Rls. 68,368 $
43 10 1397 تبريز روماني 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 85,050 2,746,719,667 Rls. 31,851 $
44 4 1397 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 192,031 2,737,614,000 Rls. 64,050 $
45 8 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,000 2,695,811,165 Rls. 30,748 $
46 2 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 57,000 2,633,400,000 Rls. 62,700 $
47 4 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,626,792,980 Rls. 61,411 $
48 6 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,106 2,583,688,800 Rls. 61,516 $
49 9 1397 تبريز روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 43,751 2,502,288,058 Rls. 28,438 $
50 11 1397 تبريز روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,000 2,463,963,084 Rls. 27,126 $
51 10 1397 تبريز روماني 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,670 2,408,071,536 Rls. 28,886 $
52 11 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 2,370,040,728 Rls. 26,092 $
53 11 1397 تبريز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 71,888 2,366,876,728 Rls. 27,316 $
54 3 1397 تبريز روماني 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 64,666 2,350,751,365 Rls. 55,612 $
55 12 1397 تبريز روماني 54041200 ساير تک رشته ها از پلي پروپيلن 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشدغير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,300 2,201,103,625 Rls. 25,375 $
56 4 1397 تبريز روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 65,269 2,192,915,926 Rls. 51,511 $
57 9 1397 تبريز روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 2,174,535,176 Rls. 26,390 $
58 4 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 55,859 2,164,835,840 Rls. 50,416 $
59 2 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 226,775 2,095,338,000 Rls. 49,889 $
60 12 1397 تبريز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 62,444 2,070,239,464 Rls. 23,728 $
61 11 1397 تبريز روماني 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,780 1,917,413,135 Rls. 23,045 $
62 11 1397 تبريز روماني 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 57,500 1,855,397,724 Rls. 21,534 $
63 1 1397 تبريز روماني 08071100 هندوا نه، تازه 316,790 1,815,579,550 Rls. 47,522 $
64 9 1397 تبريز روماني 07031000 پياز و موسير 44,900 1,690,835,056 Rls. 19,216 $
65 11 1397 تبريز روماني 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 4,440 1,595,343,060 Rls. 19,980 $
66 11 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,720 1,561,372,475 Rls. 17,225 $
67 9 1397 تبريز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 10,000 1,539,842,500 Rls. 17,500 $
68 2 1397 تبريز روماني 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 149,295 1,517,670,000 Rls. 36,135 $
69 8 1397 تبريز روماني 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 22,450 1,482,149,000 Rls. 16,905 $
70 8 1397 تبريز روماني 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,500 1,444,187,500 Rls. 16,472 $
71 3 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 36,538 1,409,575,950 Rls. 33,430 $
72 12 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 69,220 1,377,752,216 Rls. 15,227 $
73 2 1397 تبريز روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,300 1,364,160,000 Rls. 32,480 $
74 7 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,296,750,888 Rls. 30,875 $
75 8 1397 تبريز روماني 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,273,727,242 Rls. 30,327 $
76 8 1397 تبريز روماني 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 15,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
77 12 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 1,238,239,200 Rls. 14,025 $
78 8 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 110,410 1,219,523,445 Rls. 21,678 $
79 7 1397 تبريز روماني 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 21,000 1,212,750,000 Rls. 28,875 $
80 1 1397 تبريز روماني 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,212,579,225 Rls. 32,175 $
81 2 1397 تبريز روماني 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 44,000 1,201,200,000 Rls. 28,600 $
82 8 1397 تبريز روماني 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,985 1,190,787,605 Rls. 13,895 $
83 2 1397 تبريز روماني 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 64,410 1,155,000,000 Rls. 27,500 $
84 9 1397 تبريز روماني 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 15,160 1,131,593,440 Rls. 12,410 $
85 8 1397 تبريز روماني 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 39,960 1,109,423,625 Rls. 12,917 $
86 11 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 56,915 1,094,913,365 Rls. 12,520 $
87 9 1397 تبريز روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 57,205 1,075,618,888 Rls. 12,781 $
88 2 1397 تبريز روماني 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 17,925 1,023,540,000 Rls. 24,370 $
89 4 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,000 995,610,000 Rls. 23,100 $
90 10 1397 تبريز روماني 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,620 979,610,000 Rls. 10,000 $
91 10 1397 تبريز روماني 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 500 979,610,000 Rls. 10,000 $
92 3 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,000 974,011,500 Rls. 23,100 $
93 6 1397 تبريز روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,510 947,562,000 Rls. 22,561 $
94 10 1397 تبريز روماني 07031000 پياز و موسير 22,500 875,203,290 Rls. 9,630 $
95 3 1397 تبريز روماني 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,400 846,720,000 Rls. 20,160 $
96 1 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
97 4 1397 تبريز روماني 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 6,250 808,125,000 Rls. 18,750 $
98 11 1397 تبريز روماني 07031000 پياز و موسير 23,270 802,336,876 Rls. 9,959 $
99 7 1397 تبريز روماني 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 39,581 800,520,000 Rls. 19,060 $
100 2 1397 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 793,800,000 Rls. 18,900 $
مجموع کل
388,523,332,087 ريال
مجموع کل
7,145,852 دلار