آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارک) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 362,635 39,092,087,991 Rls. 587,799 $
2 9 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 211,129 32,115,917,576 Rls. 370,818 $
3 7 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 329,437 24,213,672,000 Rls. 576,516 $
4 12 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 180,087 15,022,826,504 Rls. 167,478 $
5 10 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 107,076 12,319,494,751 Rls. 131,152 $
6 6 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 130,988 9,627,576,000 Rls. 229,228 $
7 11 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 99,602 7,671,476,122 Rls. 92,630 $
8 1 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 115,143 6,181,139,514 Rls. 149,685 $
9 5 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 75,074 5,586,852,670 Rls. 131,380 $
10 3 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 75,783 5,583,482,570 Rls. 132,621 $
11 12 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 52,926 4,251,491,974 Rls. 47,632 $
12 4 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,328 3,471,461,550 Rls. 81,075 $
13 2 1397 تبريز دانمارک 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 56,453 3,240,720,000 Rls. 77,160 $
14 8 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 42,564 2,321,034,930 Rls. 35,672 $
15 5 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 59,882 2,289,624,000 Rls. 53,895 $
16 10 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 39,839 1,931,971,887 Rls. 21,036 $
17 4 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 44,090 1,690,863,510 Rls. 39,681 $
18 6 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 42,894 1,621,242,000 Rls. 38,601 $
19 9 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 19,917 1,581,200,100 Rls. 17,925 $
20 2 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 40,699 1,454,964,000 Rls. 34,642 $
21 7 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 21,267 803,880,000 Rls. 19,140 $
22 1 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 19,651 742,812,000 Rls. 17,686 $
23 10 1397 تبريز دانمارک 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 6,594 719,157,179 Rls. 7,913 $
24 11 1397 تبريز دانمارک 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 15,066 396,999,284 Rls. 4,972 $
25 4 1397 تبريز دانمارک 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,495 331,712,640 Rls. 7,794 $
26 11 1397 تبريز دانمارک 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 795 190,435,095 Rls. 2,385 $
27 10 1397 تبريز دانمارک 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,838 139,006,659 Rls. 1,419 $
28 12 1397 تبريز دانمارک 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 9,000 119,188,800 Rls. 1,350 $
29 8 1397 تبريز دانمارک 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 830 104,580,000 Rls. 2,490 $
30 12 1397 تبريز دانمارک 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 13,800 85,286,208 Rls. 966 $
31 1 1397 تبريز دانمارک 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 100 42,000,000 Rls. 1,000 $
32 5 1397 تبريز دانمارک 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 660 34,452,000 Rls. 792 $
33 5 1397 تبريز دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 132 11,088,000 Rls. 264 $
مجموع کل
184,989,697,514 ريال
مجموع کل
3,084,797 دلار
[1]