آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 106,192 11,213,113,213 Rls. 167,475 $
2 5 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,000 10,458,490,000 Rls. 241,000 $
3 7 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 126,579 9,303,546,000 Rls. 221,513 $
4 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 50,204 7,185,467,466 Rls. 80,326 $
5 2 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 118,037 6,444,732,000 Rls. 153,446 $
6 1 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 108,861 5,672,194,644 Rls. 141,967 $
7 12 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 66,660 5,578,335,086 Rls. 61,993 $
8 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 47,980 4,910,096,000 Rls. 74,325 $
9 6 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 12,050 4,428,375,000 Rls. 105,438 $
10 1 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,950 3,603,546,400 Rls. 95,600 $
11 12 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 47,000 2,987,665,920 Rls. 33,840 $
12 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 07031000 پياز و موسير 69,825 2,662,409,531 Rls. 29,885 $
13 1 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 2,016,000,000 Rls. 48,000 $
14 1 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 43,986 1,756,070,640 Rls. 43,986 $
15 10 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 22,018 1,650,696,010 Rls. 17,614 $
16 3 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,000 1,457,222,400 Rls. 34,560 $
17 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,223 1,442,656,966 Rls. 16,834 $
18 12 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,426,573,500 Rls. 16,500 $
19 4 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,458 1,426,313,400 Rls. 33,450 $
20 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 1,371,184,000 Rls. 16,000 $
21 4 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 1,368,640,000 Rls. 32,000 $
22 4 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 17,969 1,228,661,000 Rls. 28,750 $
23 2 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 39,450 1,192,968,000 Rls. 28,404 $
24 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 30,914 1,088,008,715 Rls. 12,365 $
25 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 7,760 1,024,215,240 Rls. 11,640 $
26 12 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 7,070 978,024,208 Rls. 11,312 $
27 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 8,952 975,738,828 Rls. 10,742 $
28 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08131000 زردآلو، خشک کرده 2,960 781,360,080 Rls. 8,880 $
29 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 726,672,000 Rls. 8,000 $
30 7 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
31 7 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,000 665,280,000 Rls. 15,840 $
32 2 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,068 548,835,000 Rls. 13,068 $
33 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 5,320 514,923,332 Rls. 5,852 $
34 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 499,587,000 Rls. 5,500 $
35 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08042010 --- انجیر خشک 4,500 446,040,000 Rls. 5,179 $
36 5 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 6,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
37 2 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 6,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
38 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 14,288 389,314,524 Rls. 4,286 $
39 9 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 5,400 380,121,120 Rls. 4,320 $
40 5 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,999 289,758,000 Rls. 6,899 $
41 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,430 205,194,006 Rls. 2,259 $
42 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 2,009 132,617,675 Rls. 1,513 $
43 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 582 79,298,082 Rls. 873 $
44 11 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,000 65,400,480 Rls. 720 $
45 8 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 500 41,262,500 Rls. 471 $
46 2 1397 تبريز جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 70 5,880,000 Rls. 140 $
مجموع کل
102,100,887,966 ريال
مجموع کل
1,887,965 دلار
[1]