آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 2,265,610 103,706,408,035 Rls. 1,132,805 $
2 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,033,580 92,764,618,740 Rls. 988,288 $
3 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 339,480 70,711,536,333 Rls. 804,568 $
4 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 1,693,550 68,783,706,550 Rls. 846,775 $
5 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 96,666 43,711,739,040 Rls. 483,330 $
6 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 135,620 28,353,101,040 Rls. 321,420 $
7 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 616,110 27,106,067,505 Rls. 308,055 $
8 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 135,240 20,588,657,045 Rls. 248,165 $
9 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 532,670 20,557,092,507 Rls. 250,355 $
10 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 454,080 20,372,797,565 Rls. 217,391 $
11 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 158,209 20,162,568,312 Rls. 254,411 $
12 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 461,220 18,063,798,603 Rls. 216,773 $
13 2 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 74,012 15,542,520,000 Rls. 370,060 $
14 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 351,718 14,199,022,664 Rls. 160,808 $
15 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 112,700 12,708,716,930 Rls. 146,510 $
16 6 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 85,905 12,565,350,000 Rls. 299,175 $
17 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 354,500 12,404,658,735 Rls. 151,726 $
18 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 23,203 10,233,915,180 Rls. 116,015 $
19 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 43,853 10,130,022,000 Rls. 241,191 $
20 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 17,000 9,159,353,500 Rls. 93,500 $
21 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,400 8,356,728,000 Rls. 92,000 $
22 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 71,218 7,262,449,082 Rls. 106,828 $
23 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 82,112 6,653,272,227 Rls. 105,354 $
24 1 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 34,998 6,594,848,130 Rls. 174,990 $
25 4 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 29,905 6,363,784,000 Rls. 149,525 $
26 3 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 19,397 6,098,977,744 Rls. 144,938 $
27 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 45,500 6,007,820,000 Rls. 68,525 $
28 5 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 11,240 5,946,859,200 Rls. 134,880 $
29 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 88,185 5,845,223,580 Rls. 66,977 $
30 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 65,698 5,725,892,785 Rls. 61,099 $
31 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 167,800 5,355,236,320 Rls. 58,730 $
32 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 5,292,720,000 Rls. 60,000 $
33 6 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 67,500 4,961,250,000 Rls. 118,125 $
34 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,910 4,470,341,400 Rls. 106,437 $
35 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 63,134 4,226,780,609 Rls. 48,627 $
36 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 28,701 4,207,321,594 Rls. 47,091 $
37 2 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 19,560 3,617,712,000 Rls. 86,136 $
38 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 44,008 3,611,524,688 Rls. 39,607 $
39 5 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 10,389 3,572,151,188 Rls. 82,118 $
40 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 70,830 3,552,255,088 Rls. 38,957 $
41 1 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 63,564 3,470,586,000 Rls. 82,633 $
42 4 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,000 3,368,137,500 Rls. 78,750 $
43 2 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 51,329 3,233,748,000 Rls. 76,994 $
44 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,500 3,167,676,000 Rls. 36,000 $
45 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,680 3,126,256,000 Rls. 37,940 $
46 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 94,770 3,024,573,280 Rls. 33,170 $
47 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 2,934,412,800 Rls. 35,200 $
48 3 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 42,295 2,681,735,610 Rls. 63,443 $
49 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,330 2,460,509,056 Rls. 26,984 $
50 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,957 2,336,497,536 Rls. 28,356 $
51 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش) به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 49,960 2,198,015,180 Rls. 24,980 $
52 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 33,350 2,101,050,000 Rls. 50,025 $
53 5 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 24,110 2,097,570,000 Rls. 48,220 $
54 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 22,300 2,062,998,199 Rls. 23,861 $
55 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 63,297 2,032,939,711 Rls. 23,705 $
56 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 46,050 2,030,826,000 Rls. 48,353 $
57 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 49,400 2,028,214,219 Rls. 22,329 $
58 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 31,303 1,972,110,000 Rls. 46,955 $
59 4 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 8,960 1,916,096,000 Rls. 44,800 $
60 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 22,444 1,885,296,000 Rls. 44,888 $
61 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 13,173 1,693,412,240 Rls. 20,551 $
62 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,595 1,660,722,000 Rls. 39,541 $
63 3 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,500 1,653,750,000 Rls. 39,375 $
64 9 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 22,000 1,604,838,400 Rls. 17,600 $
65 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 47,190 1,562,538,780 Rls. 19,395 $
66 1 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 55,150 1,551,691,554 Rls. 38,605 $
67 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,025 1,160,796,000 Rls. 27,638 $
68 6 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 18,350 1,156,050,000 Rls. 27,525 $
69 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 22,252 938,021,414 Rls. 10,714 $
70 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,250 935,833,080 Rls. 10,920 $
71 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 49,500 877,341,960 Rls. 10,890 $
72 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 15,200 766,080,000 Rls. 18,240 $
73 5 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 9,972 700,105,400 Rls. 15,955 $
74 5 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 9,972 700,105,400 Rls. 15,955 $
75 8 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 4,646 637,686,259 Rls. 7,441 $
76 4 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,079 541,254,350 Rls. 12,655 $
77 2 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,500 441,000,000 Rls. 10,500 $
78 7 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,880 336,336,000 Rls. 8,008 $
79 2 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 4,700 331,632,000 Rls. 7,896 $
80 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 711 259,989,282 Rls. 3,007 $
81 12 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 73065090 لوله و پروفيل، جوش دا ده شده، باسطح مقطع مدور، ا زسايرفولادهاي ممزوج، با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 6,270 243,900,839 Rls. 2,821 $
82 4 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 4,978 170,310,140 Rls. 3,982 $
83 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,473 115,829,973 Rls. 1,323 $
84 11 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 2,507 105,674,057 Rls. 1,207 $
85 10 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 48237000 اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ 190 17,805,850 Rls. 190 $
مجموع کل
809,840,749,988 ريال
مجموع کل
10,691,784 دلار
[1]