آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,805,420 1,012,598,604,844 Rls. 11,426,554 $
2 12 1397 تبريز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 25,297,719 952,827,238,674 Rls. 10,745,750 $
3 11 1397 تبريز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,677,828 860,784,210,280 Rls. 10,461,474 $
4 11 1397 تبريز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,037,280 544,651,461,081 Rls. 6,491,030 $
5 9 1397 تبريز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 922,838 512,297,382,887 Rls. 5,875,816 $
6 9 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 10,983,300 499,579,856,259 Rls. 5,747,322 $
7 9 1397 تبريز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,014,170 402,654,889,795 Rls. 4,634,344 $
8 10 1397 تبريز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 637,356 364,605,553,475 Rls. 4,102,923 $
9 10 1397 تبريز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,678,245 331,338,389,644 Rls. 3,581,280 $
10 12 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 8,601,975 310,747,239,287 Rls. 3,530,265 $
11 12 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 12,900,830 296,759,016,046 Rls. 3,339,576 $
12 9 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,767,500 239,865,144,300 Rls. 2,759,759 $
13 12 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,925,000 230,924,432,915 Rls. 2,618,215 $
14 3 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 18,546,343 215,646,413,823 Rls. 5,115,529 $
15 10 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,549,500 193,526,499,814 Rls. 2,099,513 $
16 4 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 13,586,205 189,618,251,730 Rls. 4,446,901 $
17 8 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,865,124 188,757,563,571 Rls. 2,568,069 $
18 12 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,976,780 181,831,846,183 Rls. 2,051,977 $
19 11 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,070,000 163,511,596,800 Rls. 1,938,617 $
20 3 1397 تبريز ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 3,330,000 154,368,711,123 Rls. 3,665,162 $
21 8 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,800,630 151,247,729,282 Rls. 1,969,767 $
22 8 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 8,000,405 146,701,477,818 Rls. 2,106,155 $
23 11 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,918,270 136,439,963,150 Rls. 1,616,534 $
24 7 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 12,250,717 130,104,576,000 Rls. 3,097,728 $
25 2 1397 تبريز ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 2,700,000 126,526,261,680 Rls. 3,012,531 $
26 2 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,198,879 123,373,572,000 Rls. 2,937,466 $
27 2 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,092,500 118,008,426,480 Rls. 2,809,724 $
28 1 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,127,500 115,931,449,583 Rls. 2,926,654 $
29 11 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 6,331,280 114,485,744,145 Rls. 1,353,369 $
30 8 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 968,657 113,726,620,219 Rls. 1,587,131 $
31 2 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 2,272,500 110,357,058,000 Rls. 2,627,547 $
32 8 1397 تبريز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,851,930 110,124,412,110 Rls. 1,463,807 $
33 1 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,124,679 108,970,765,401 Rls. 2,755,283 $
34 8 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 1,144,020 108,382,879,930 Rls. 1,440,983 $
35 12 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 988,740 106,305,135,294 Rls. 1,181,445 $
36 12 1397 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 172,476 105,578,147,986 Rls. 1,175,046 $
37 11 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,023,125 102,175,803,514 Rls. 1,200,460 $
38 9 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 661,990 101,231,726,243 Rls. 1,158,591 $
39 7 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,352,460 99,993,096,000 Rls. 2,380,788 $
40 9 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 894,775 98,848,508,652 Rls. 1,145,412 $
41 5 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 6,804,988 94,207,259,420 Rls. 2,174,625 $
42 11 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,638,360 93,936,073,003 Rls. 1,084,365 $
43 12 1397 تبريز ترکيه 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,597,240 93,466,276,694 Rls. 1,057,076 $
44 9 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,828,870 83,732,609,239 Rls. 984,662 $
45 12 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 793,375 83,558,189,704 Rls. 940,995 $
46 8 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,170,000 82,402,002,538 Rls. 1,261,930 $
47 10 1397 تبريز ترکيه 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 1,749,990 81,128,364,085 Rls. 874,995 $
48 11 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 755,862 80,283,943,187 Rls. 979,380 $
49 12 1397 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 771,386 79,788,331,726 Rls. 878,990 $
50 10 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 677,875 78,991,908,502 Rls. 826,260 $
51 1 1397 تبريز ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 1,710,000 78,842,969,145 Rls. 1,953,856 $
52 7 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,369,500 78,233,629,530 Rls. 1,862,708 $
53 3 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,353,500 77,403,092,111 Rls. 1,840,620 $
54 6 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 6,418,440 77,029,722,000 Rls. 1,834,041 $
55 2 1397 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,912,712 75,551,322,000 Rls. 1,798,841 $
56 9 1397 تبريز ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 855,000 74,128,936,500 Rls. 824,400 $
57 8 1397 تبريز ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 143,080 72,559,690,436 Rls. 840,633 $
58 10 1397 تبريز ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,215,359 71,473,530,992 Rls. 789,985 $
59 9 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 3,149,649 69,685,013,518 Rls. 807,243 $
60 12 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 813,894 67,790,073,585 Rls. 756,808 $
61 10 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 496,894 64,614,356,650 Rls. 702,371 $
62 9 1397 تبريز ترکيه 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 936,370 58,291,572,625 Rls. 699,824 $
63 3 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,170,000 58,111,748,977 Rls. 1,381,179 $
64 11 1397 تبريز ترکيه 07031000 پياز و موسير 1,628,787 57,812,206,193 Rls. 697,107 $
65 7 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,192,500 55,970,001,134 Rls. 1,332,619 $
66 2 1397 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 7,767,306 54,902,223,548 Rls. 1,307,196 $
67 11 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,201,180 54,631,669,912 Rls. 640,236 $
68 9 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,106,490 54,475,638,604 Rls. 622,833 $
69 1 1397 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,379,444 53,586,737,718 Rls. 1,347,221 $
70 12 1397 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 467,500 52,185,670,668 Rls. 579,613 $
71 1 1397 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 900,875 51,557,298,320 Rls. 1,317,495 $
72 10 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,792,080 51,410,219,824 Rls. 558,416 $
73 9 1397 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 467,500 51,060,325,834 Rls. 589,190 $
74 10 1397 تبريز ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,508,958 50,211,457,498 Rls. 529,655 $
75 7 1397 تبريز ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,170,985 49,875,978,180 Rls. 1,187,523 $
76 9 1397 تبريز ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 355,000 49,356,643,200 Rls. 568,000 $
77 11 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 626,088 48,849,319,656 Rls. 582,252 $
78 8 1397 تبريز ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 457,740 48,768,328,000 Rls. 710,344 $
79 1 1397 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 8,219,429 47,834,361,547 Rls. 1,233,954 $
80 11 1397 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 622,672 47,826,897,025 Rls. 561,852 $
81 7 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 649,474 47,736,234,000 Rls. 1,136,577 $
82 3 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 5,555,630 47,177,236,869 Rls. 1,118,729 $
83 10 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 411,273 45,831,688,323 Rls. 521,454 $
84 11 1397 تبريز ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 562,500 44,627,576,220 Rls. 517,095 $
85 12 1397 تبريز ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 310,500 44,408,068,800 Rls. 496,800 $
86 11 1397 تبريز ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 799,792 44,163,804,274 Rls. 519,865 $
87 10 1397 تبريز ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,076,540 44,116,935,622 Rls. 476,631 $
88 3 1397 تبريز ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 859,500 43,833,549,475 Rls. 1,040,397 $
89 5 1397 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 988,130 42,815,278,000 Rls. 988,130 $
90 10 1397 تبريز ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 40,686,326,775 Rls. 472,635 $
91 6 1397 تبريز ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 547,513 40,242,006,000 Rls. 958,143 $
92 7 1397 تبريز ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 729,710 39,978,246,000 Rls. 951,863 $
93 4 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,601,640 39,422,971,150 Rls. 924,028 $
94 10 1397 تبريز ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 450,000 37,739,721,555 Rls. 431,078 $
95 7 1397 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 561,000 37,095,640,310 Rls. 883,228 $
96 2 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,314,270 36,658,188,000 Rls. 872,814 $
97 9 1397 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 325,875 36,552,814,440 Rls. 423,343 $
98 12 1397 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 2,010,499 36,281,470,175 Rls. 402,402 $
99 5 1397 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,077,715 35,702,347,400 Rls. 815,981 $
100 12 1397 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 270,000 34,275,503,115 Rls. 373,770 $
مجموع کل
13,650,278,855,549 ريال
مجموع کل
192,992,755 دلار