آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 110,688 15,620,304,000 Rls. 371,912 $
2 5 1397 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 95,316 11,042,392,660 Rls. 255,388 $
3 9 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,560 7,395,907,144 Rls. 82,946 $
4 2 1397 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,016 7,058,268,000 Rls. 168,054 $
5 2 1397 تبريز ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 55,755 7,025,130,000 Rls. 167,265 $
6 2 1397 تبريز ترکمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,500 4,862,025,000 Rls. 115,763 $
7 11 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 113,750 4,829,600,799 Rls. 59,491 $
8 4 1397 تبريز ترکمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 82,132 4,804,098,400 Rls. 111,464 $
9 8 1397 تبريز ترکمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 97,070 4,624,723,874 Rls. 72,317 $
10 3 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,330 4,503,712,200 Rls. 106,920 $
11 8 1397 تبريز ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,848 4,464,403,706 Rls. 52,094 $
12 8 1397 تبريز ترکمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 4,419,213,750 Rls. 50,406 $
13 9 1397 تبريز ترکمنستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 25,030 4,076,535,039 Rls. 46,329 $
14 10 1397 تبريز ترکمنستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 3,893,932,440 Rls. 46,710 $
15 4 1397 تبريز ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 169,230 3,750,589,290 Rls. 87,999 $
16 9 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 197,220 3,550,530,312 Rls. 39,444 $
17 10 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 52,350 3,546,203,096 Rls. 41,880 $
18 6 1397 تبريز ترکمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 63,500 3,511,200,000 Rls. 83,600 $
19 4 1397 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 3,423,974,400 Rls. 80,640 $
20 3 1397 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 3,393,331,200 Rls. 80,640 $
21 11 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 204,000 3,336,341,918 Rls. 40,800 $
22 10 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 177,540 3,229,797,510 Rls. 35,508 $
23 4 1397 تبريز ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 48,100 3,089,593,200 Rls. 72,150 $
24 10 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 68,250 3,081,040,690 Rls. 35,490 $
25 8 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 58,340 3,059,262,000 Rls. 45,080 $
26 12 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,490 2,863,844,424 Rls. 33,124 $
27 4 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 160,930 2,847,665,480 Rls. 66,784 $
28 3 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 328,950 2,776,217,342 Rls. 65,790 $
29 9 1397 تبريز ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 14,165 2,585,470,120 Rls. 30,008 $
30 11 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,280 2,440,649,268 Rls. 30,567 $
31 12 1397 تبريز ترکمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,000 2,364,440,694 Rls. 27,258 $
32 1 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 307,930 2,345,218,080 Rls. 61,586 $
33 4 1397 تبريز ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 70,810 2,300,058,200 Rls. 54,170 $
34 2 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,140 2,285,640,000 Rls. 54,420 $
35 1 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,030 2,271,780,000 Rls. 54,090 $
36 9 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 32,910 2,231,617,920 Rls. 26,328 $
37 12 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 45,500 2,088,894,080 Rls. 23,660 $
38 2 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 116,155 2,024,526,000 Rls. 48,203 $
39 8 1397 تبريز ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,585 1,971,966,870 Rls. 22,899 $
40 2 1397 تبريز ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 23,539 1,898,148,000 Rls. 45,194 $
41 11 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 27,580 1,761,744,208 Rls. 22,064 $
42 6 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 83,510 1,753,710,000 Rls. 41,755 $
43 8 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 119,810 1,560,282,308 Rls. 20,775 $
44 10 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 42,240 1,527,474,624 Rls. 16,896 $
45 11 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 44,220 1,490,209,592 Rls. 17,688 $
46 7 1397 تبريز ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,000 1,436,400,000 Rls. 34,200 $
47 5 1397 تبريز ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 21,445 1,411,487,960 Rls. 32,167 $
48 12 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 74,480 1,326,967,840 Rls. 14,896 $
49 5 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 75,430 1,287,756,160 Rls. 30,172 $
50 3 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 68,250 1,193,021,406 Rls. 28,323 $
51 2 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 140,540 1,180,536,000 Rls. 28,108 $
52 3 1397 تبريز ترکمنستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,171,027,462 Rls. 27,772 $
53 6 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 68,120 1,144,416,000 Rls. 27,248 $
54 7 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 129,700 1,089,480,000 Rls. 25,940 $
55 5 1397 تبريز ترکمنستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 13,561 1,078,441,400 Rls. 24,460 $
56 2 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 31,790 1,068,144,000 Rls. 25,432 $
57 5 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 48,970 1,055,080,200 Rls. 24,485 $
58 7 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 50,060 1,051,260,000 Rls. 25,030 $
59 2 1397 تبريز ترکمنستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,500 1,048,950,000 Rls. 24,975 $
60 4 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 48,890 1,047,023,900 Rls. 24,445 $
61 6 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 114,980 965,832,000 Rls. 22,996 $
62 8 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 27,590 945,774,164 Rls. 11,036 $
63 9 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 23,160 817,195,968 Rls. 9,264 $
64 3 1397 تبريز ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 780,052,500 Rls. 18,500 $
65 3 1397 تبريز ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 50,810 749,862,360 Rls. 17,784 $
66 3 1397 تبريز ترکمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطسردشکل دا ده شده، ياسردتمام شده به غير از رديف 72151000 23,220 748,586,109 Rls. 17,763 $
67 7 1397 تبريز ترکمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 47,000 730,380,000 Rls. 17,390 $
68 1 1397 تبريز ترکمنستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 45,500 714,117,240 Rls. 18,882 $
69 9 1397 تبريز ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,075 622,944,000 Rls. 7,560 $
70 1 1397 تبريز ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,756 553,224,000 Rls. 13,172 $
71 3 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 25,400 533,400,000 Rls. 12,700 $
72 1 1397 تبريز ترکمنستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 57,060 489,616,896 Rls. 12,552 $
73 4 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 26,890 460,034,120 Rls. 10,756 $
74 5 1397 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 52,160 448,461,440 Rls. 10,432 $
75 7 1397 تبريز ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 26,500 445,200,000 Rls. 10,600 $
76 9 1397 تبريز ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 699 387,197,600 Rls. 4,699 $
77 4 1397 تبريز ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,760 353,097,360 Rls. 8,316 $
78 1 1397 تبريز ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,904 341,502,000 Rls. 8,131 $
79 3 1397 تبريز ترکمنستان 28043000 ازت 75,950 319,813,290 Rls. 7,595 $
80 1 1397 تبريز ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 7,780 261,408,000 Rls. 6,224 $
81 3 1397 تبريز ترکمنستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 23,695 220,311,240 Rls. 5,212 $
82 7 1397 تبريز ترکمنستان 28043000 ازت 37,940 159,348,000 Rls. 3,794 $
83 6 1397 تبريز ترکمنستان 28043000 ازت 34,690 145,698,000 Rls. 3,469 $
84 5 1397 تبريز ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 950 83,771,000 Rls. 1,900 $
85 4 1397 تبريز ترکمنستان 28043000 ازت 18,300 77,701,800 Rls. 1,830 $
86 8 1397 تبريز ترکمنستان 28043000 ازت 18,260 76,692,000 Rls. 1,826 $
87 6 1397 تبريز ترکمنستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 6,245 54,978,000 Rls. 1,309 $
88 5 1397 تبريز ترکمنستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 100 7,936,200 Rls. 180 $
مجموع کل
199,065,795,453 ريال
مجموع کل
3,777,073 دلار
[1]