آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 955,625 92,984,519,701 Rls. 1,121,852 $
2 11 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 650,375 67,398,037,657 Rls. 803,859 $
3 8 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 679,250 63,413,162,315 Rls. 940,090 $
4 1 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,055,000 57,315,028,163 Rls. 1,494,997 $
5 10 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 499,125 56,937,797,913 Rls. 602,994 $
6 12 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 490,875 53,605,731,366 Rls. 611,358 $
7 9 1397 تبريز بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 46,718,694,551 Rls. 566,974 $
8 1 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 772,500 43,766,503,536 Rls. 1,152,254 $
9 10 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 356,125 41,659,517,162 Rls. 449,549 $
10 9 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 287,375 32,602,765,706 Rls. 378,641 $
11 4 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 512,875 31,012,453,750 Rls. 721,975 $
12 4 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 486,875 28,321,860,840 Rls. 660,937 $
13 11 1397 تبريز بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 360,000 27,642,437,214 Rls. 335,650 $
14 12 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 247,500 26,589,017,500 Rls. 291,330 $
15 3 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 401,750 23,788,795,731 Rls. 565,246 $
16 2 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 405,000 23,360,547,000 Rls. 556,203 $
17 9 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 557,893 21,076,033,932 Rls. 239,175 $
18 7 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 286,000 18,420,909,182 Rls. 438,593 $
19 9 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 154,000 16,397,114,052 Rls. 197,164 $
20 10 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 386,465 14,938,794,403 Rls. 165,405 $
21 8 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 132,000 14,604,587,422 Rls. 169,035 $
22 3 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 227,625 14,010,226,431 Rls. 332,475 $
23 6 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 198,000 13,912,668,000 Rls. 331,254 $
24 11 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 347,780 12,477,452,815 Rls. 148,850 $
25 2 1397 تبريز بلغارستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 225,000 10,355,751,000 Rls. 246,566 $
26 11 1397 تبريز بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 21,234 9,681,466,135 Rls. 116,360 $
27 2 1397 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 157,500 9,296,952,000 Rls. 221,356 $
28 6 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 132,000 9,014,544,000 Rls. 214,632 $
29 11 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,500 8,947,523,520 Rls. 108,225 $
30 12 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 232,695 8,683,529,390 Rls. 99,592 $
31 12 1397 تبريز بلغارستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 103,080 8,505,742,132 Rls. 95,863 $
32 8 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 72,720 7,626,874,250 Rls. 105,877 $
33 8 1397 تبريز بلغارستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 67,950 7,073,802,800 Rls. 99,938 $
34 8 1397 تبريز بلغارستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 6,602,000,000 Rls. 75,303 $
35 12 1397 تبريز بلغارستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 6,151,094,400 Rls. 70,400 $
36 8 1397 تبريز بلغارستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 39,200 5,762,306,900 Rls. 66,442 $
37 4 1397 تبريز بلغارستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 112,500 5,487,160,998 Rls. 129,232 $
38 8 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 346,995 5,174,707,740 Rls. 68,976 $
39 8 1397 تبريز بلغارستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,065 4,960,439,750 Rls. 76,476 $
40 3 1397 تبريز بلغارستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 66,425 4,888,975,545 Rls. 116,244 $
41 8 1397 تبريز بلغارستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 4,291,300,000 Rls. 48,947 $
42 12 1397 تبريز بلغارستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 4,228,877,400 Rls. 48,400 $
43 7 1397 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,000 4,191,264,000 Rls. 99,792 $
44 10 1397 تبريز بلغارستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 43,000 4,139,603,330 Rls. 45,110 $
45 1 1397 تبريز بلغارستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 65,803 3,467,340,830 Rls. 85,543 $
46 7 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 3,409,308,000 Rls. 81,174 $
47 1 1397 تبريز بلغارستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 67,500 3,236,625,000 Rls. 77,062 $
48 6 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 42,800 3,145,800,000 Rls. 74,900 $
49 2 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 334,335 2,940,840,000 Rls. 70,020 $
50 8 1397 تبريز بلغارستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 2,723,077,500 Rls. 40,637 $
51 1 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 348,125 2,696,020,798 Rls. 70,478 $
52 2 1397 تبريز بلغارستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 44,386 2,613,072,000 Rls. 62,216 $
53 1 1397 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 47,500 2,602,944,585 Rls. 65,205 $
54 4 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 289,565 2,513,631,920 Rls. 58,808 $
55 8 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 89,700 2,431,689,153 Rls. 38,392 $
56 9 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,800 2,417,008,800 Rls. 27,400 $
57 5 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 261,775 2,355,078,040 Rls. 54,458 $
58 5 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 139,850 2,238,689,650 Rls. 51,045 $
59 3 1397 تبريز بلغارستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 45,000 2,215,985,152 Rls. 52,489 $
60 8 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 25,000 2,163,227,825 Rls. 24,674 $
61 4 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 2,159,006,080 Rls. 50,848 $
62 1 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 2,135,884,500 Rls. 56,475 $
63 9 1397 تبريز بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 2,060,191,260 Rls. 23,355 $
64 7 1397 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,936,326,000 Rls. 46,103 $
65 1 1397 تبريز بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 32,000 1,917,384,000 Rls. 45,652 $
66 4 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 116,200 1,816,994,030 Rls. 42,415 $
67 10 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,804,413,780 Rls. 21,645 $
68 9 1397 تبريز بلغارستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 12,000 1,689,427,200 Rls. 19,200 $
69 7 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 186,980 1,672,188,000 Rls. 39,814 $
70 10 1397 تبريز بلغارستان 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 3,000 1,655,540,900 Rls. 16,900 $
71 3 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 180,270 1,635,614,262 Rls. 38,783 $
72 2 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 32,000 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
73 6 1397 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,275,750,000 Rls. 30,375 $
74 9 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,730 1,210,412,676 Rls. 14,689 $
75 2 1397 تبريز بلغارستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,162,350,000 Rls. 27,675 $
76 11 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,295 1,127,733,462 Rls. 13,554 $
77 8 1397 تبريز بلغارستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 22,480 1,057,887,975 Rls. 12,066 $
78 4 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 14,000 1,047,865,000 Rls. 24,500 $
79 9 1397 تبريز بلغارستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 967,901,000 Rls. 11,000 $
80 6 1397 تبريز بلغارستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 67,600 940,800,000 Rls. 22,400 $
81 8 1397 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,930 921,229,620 Rls. 12,715 $
82 3 1397 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 885,465,000 Rls. 21,000 $
83 9 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,325 878,472,101 Rls. 9,971 $
84 11 1397 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,530 855,649,096 Rls. 10,016 $
85 12 1397 تبريز بلغارستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,000 725,171,480 Rls. 8,360 $
86 7 1397 تبريز بلغارستان 07031000 پياز و موسير 43,100 719,124,000 Rls. 17,122 $
87 4 1397 تبريز بلغارستان 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,460 708,453,760 Rls. 16,646 $
88 5 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 22,282 638,568,697 Rls. 14,483 $
89 1 1397 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 624,096,720 Rls. 16,560 $
90 4 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,800 606,050,900 Rls. 14,170 $
91 7 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 22,000 600,600,000 Rls. 14,300 $
92 8 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 22,000 600,600,000 Rls. 14,300 $
93 11 1397 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,000 599,061,600 Rls. 7,200 $
94 3 1397 تبريز بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,828 597,031,040 Rls. 14,188 $
95 2 1397 تبريز بلغارستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 21,550 588,294,000 Rls. 14,007 $
96 2 1397 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه، تازه 83,240 524,454,000 Rls. 12,487 $
97 3 1397 تبريز بلغارستان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,185 473,170,380 Rls. 11,194 $
98 2 1397 تبريز بلغارستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 6,500 436,800,000 Rls. 10,400 $
99 11 1397 تبريز بلغارستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 14,823 432,188,172 Rls. 4,758 $
100 9 1397 تبريز بلغارستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 4,210 389,897,040 Rls. 4,420 $
مجموع کل
1,064,610,958,616 ريال
مجموع کل
17,201,836 دلار