آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 283,995 19,636,632,316 Rls. 227,196 $
2 9 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 147,635 14,418,829,445 Rls. 174,002 $
3 9 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 135,000 13,087,168,600 Rls. 148,500 $
4 12 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 130,000 12,716,957,550 Rls. 143,000 $
5 7 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 267,000 12,345,361,031 Rls. 293,938 $
6 9 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 80,582 12,207,104,558 Rls. 141,017 $
7 8 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 162,135 9,350,941,506 Rls. 124,070 $
8 10 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 88,735 9,000,168,216 Rls. 100,804 $
9 8 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 143,128 8,985,620,850 Rls. 132,536 $
10 10 1397 تبريز اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,725 8,975,186,820 Rls. 91,620 $
11 8 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 78,380 8,512,783,773 Rls. 136,219 $
12 11 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 105,500 8,307,515,150 Rls. 98,450 $
13 8 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,142 7,712,375,662 Rls. 107,314 $
14 7 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 180,010 7,295,749,410 Rls. 173,708 $
15 7 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 92,105 6,769,614,904 Rls. 161,181 $
16 12 1397 تبريز اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,300 6,547,438,080 Rls. 74,160 $
17 9 1397 تبريز اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,075 6,382,867,140 Rls. 72,540 $
18 11 1397 تبريز اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 43,500 5,822,368,800 Rls. 69,600 $
19 10 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 51,000 5,229,357,100 Rls. 56,100 $
20 7 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 135,980 4,573,073,370 Rls. 108,882 $
21 9 1397 تبريز اکراين 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,340 3,969,540,000 Rls. 45,000 $
22 8 1397 تبريز اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 45,170 3,934,940,926 Rls. 45,031 $
23 10 1397 تبريز اکراين 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 40,000 3,748,600,000 Rls. 40,000 $
24 5 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 74,000 3,493,732,736 Rls. 81,400 $
25 8 1397 تبريز اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 32,000 2,928,480,000 Rls. 50,073 $
26 9 1397 تبريز اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 2,911,036,800 Rls. 35,328 $
27 4 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,825,460,000 Rls. 66,000 $
28 2 1397 تبريز اکراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,817,780,000 Rls. 67,090 $
29 12 1397 تبريز اکراين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,691 2,463,235,200 Rls. 27,900 $
30 12 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 24,100 1,893,756,310 Rls. 20,485 $
31 11 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,400 1,892,253,888 Rls. 20,832 $
32 10 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 22,000 1,831,870,700 Rls. 18,700 $
33 12 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,500 1,728,747,705 Rls. 19,995 $
34 4 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 48,000 1,644,672,000 Rls. 38,400 $
35 12 1397 تبريز اکراين 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 22,000 1,521,678,400 Rls. 17,600 $
36 3 1397 تبريز اکراين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,436,772,375 Rls. 34,075 $
37 12 1397 تبريز اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,412,608,000 Rls. 16,000 $
38 8 1397 تبريز اکراين 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 21,272 1,404,410,450 Rls. 16,019 $
39 8 1397 تبريز اکراين 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,402,925,000 Rls. 16,002 $
40 4 1397 تبريز اکراين 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 40,000 1,368,640,000 Rls. 32,000 $
41 2 1397 تبريز اکراين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,358,700,000 Rls. 32,350 $
42 3 1397 تبريز اکراين 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,500 1,201,407,345 Rls. 28,493 $
43 1 1397 تبريز اکراين 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 44,500 1,174,067,650 Rls. 31,150 $
44 1 1397 تبريز اکراين 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,771 1,079,484,000 Rls. 25,702 $
45 5 1397 تبريز اکراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 14,425 936,794,120 Rls. 21,349 $
46 3 1397 تبريز اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 927,630,000 Rls. 22,000 $
47 4 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 898,170,000 Rls. 21,000 $
48 12 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,400 867,143,480 Rls. 9,380 $
49 11 1397 تبريز اکراين 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 24,000 728,204,640 Rls. 9,120 $
50 7 1397 تبريز اکراين 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 20,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
51 6 1397 تبريز اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 671,961,772 Rls. 15,999 $
52 7 1397 تبريز اکراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,960 651,840,000 Rls. 15,520 $
53 3 1397 تبريز اکراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,870 624,677,600 Rls. 14,845 $
54 9 1397 تبريز اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 6,500 584,895,675 Rls. 7,098 $
55 12 1397 تبريز اکراين 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 7,685 561,239,666 Rls. 6,071 $
56 9 1397 تبريز اکراين 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 3,000 437,064,900 Rls. 5,304 $
57 10 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 19,734 347,427,745 Rls. 3,707 $
58 5 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 42,026 292,764,520 Rls. 6,800 $
59 6 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 40,035 288,939,840 Rls. 6,880 $
60 7 1397 تبريز اکراين 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 21,460 276,486,000 Rls. 6,583 $
61 12 1397 تبريز اکراين 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 630 198,855,700 Rls. 2,300 $
62 5 1397 تبريز اکراين 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,020 194,172,360 Rls. 4,404 $
63 1 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 20,664 156,004,800 Rls. 3,714 $
64 4 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 20,962 155,088,640 Rls. 3,644 $
65 3 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 20,794 146,172,996 Rls. 3,468 $
66 8 1397 تبريز اکراين 69074090 ک ک ک سایر 19,120 133,665,000 Rls. 3,183 $
67 11 1397 تبريز اکراين 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,660 87,921,104 Rls. 1,091 $
68 7 1397 تبريز اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,000 67,200,000 Rls. 1,600 $
69 8 1397 تبريز اکراين 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 4,970,542 Rls. 58 $
مجموع کل
250,233,204,866 ريال
مجموع کل
3,671,579 دلار
[1]