آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 675,000 33,921,584,386 Rls. 804,429 $
2 4 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 607,500 29,358,773,520 Rls. 689,270 $
3 11 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 315,000 24,587,763,750 Rls. 300,195 $
4 7 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 472,500 23,714,470,458 Rls. 564,632 $
5 1 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 382,500 21,314,653,740 Rls. 521,056 $
6 9 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 247,500 21,231,696,239 Rls. 244,192 $
7 12 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 187,000 20,925,703,219 Rls. 231,521 $
8 12 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 186,125 19,472,464,773 Rls. 215,654 $
9 12 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 225,000 17,561,314,912 Rls. 201,937 $
10 1 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 360,000 17,343,807,458 Rls. 459,674 $
11 10 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 140,250 16,736,606,237 Rls. 177,697 $
12 4 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 270,000 15,792,238,820 Rls. 371,367 $
13 4 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 273,500 15,769,413,480 Rls. 371,124 $
14 1 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 265,875 15,423,716,940 Rls. 383,995 $
15 10 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 138,500 14,736,121,303 Rls. 162,306 $
16 2 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 225,000 13,146,105,000 Rls. 313,002 $
17 7 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,250 9,746,394,000 Rls. 232,057 $
18 6 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 159,500 9,540,464,220 Rls. 227,154 $
19 5 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 1,108,490 9,537,803,720 Rls. 221,698 $
20 1 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 1,175,560 9,203,768,159 Rls. 235,113 $
21 4 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 1,037,990 8,893,036,840 Rls. 207,598 $
22 2 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 8,195,985,000 Rls. 195,142 $
23 8 1397 تبريز ايتاليا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 81,000 6,563,566,900 Rls. 87,225 $
24 8 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 5,844,959,190 Rls. 67,193 $
25 6 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 670,300 5,834,976,000 Rls. 138,928 $
26 2 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 558,695 4,693,080,000 Rls. 111,740 $
27 11 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 46,750 4,640,732,904 Rls. 54,444 $
28 6 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 70,125 4,349,611,140 Rls. 103,562 $
29 8 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 538,450 4,227,402,685 Rls. 59,362 $
30 12 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 133,674 4,192,748,563 Rls. 47,143 $
31 3 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 68,375 4,079,055,000 Rls. 96,500 $
32 9 1397 تبريز ايتاليا 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 440 3,969,977,938 Rls. 45,118 $
33 7 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 462,725 3,886,890,000 Rls. 92,545 $
34 9 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 349,095 3,681,064,652 Rls. 41,889 $
35 3 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 426,740 3,596,332,610 Rls. 85,348 $
36 12 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 510,220 3,170,413,995 Rls. 35,716 $
37 3 1397 تبريز ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 24,000 3,029,760,000 Rls. 72,000 $
38 9 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 23,375 2,701,161,705 Rls. 30,621 $
39 6 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 525,400 2,647,722,000 Rls. 63,041 $
40 8 1397 تبريز ايتاليا 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 23,375 2,600,171,934 Rls. 30,341 $
41 7 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 486,850 2,594,634,000 Rls. 61,777 $
42 10 1397 تبريز ايتاليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 74,000 2,589,064,305 Rls. 27,627 $
43 11 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 23,375 2,390,245,800 Rls. 28,728 $
44 6 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,000 2,308,446,000 Rls. 54,963 $
45 6 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 132,520 2,226,336,000 Rls. 53,008 $
46 5 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 405,955 2,068,500,050 Rls. 48,688 $
47 8 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 226,930 1,906,212,000 Rls. 45,386 $
48 11 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 315,880 1,875,267,599 Rls. 22,052 $
49 10 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,800,928,935 Rls. 21,645 $
50 11 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 60,440 1,748,512,094 Rls. 21,154 $
51 11 1397 تبريز ايتاليا 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 1,719,305,528 Rls. 21,533 $
52 8 1397 تبريز ايتاليا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,576,198,433 Rls. 37,529 $
53 8 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 92,965 1,490,443,075 Rls. 19,536 $
54 3 1397 تبريز ايتاليا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,474,299,225 Rls. 34,965 $
55 7 1397 تبريز ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 23,375 1,457,526,000 Rls. 34,703 $
56 2 1397 تبريز ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,161,636,000 Rls. 27,658 $
57 3 1397 تبريز ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 22,486 1,149,228,756 Rls. 27,188 $
58 3 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 225,110 1,139,480,831 Rls. 27,012 $
59 12 1397 تبريز ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 15,915 1,124,082,816 Rls. 12,732 $
60 7 1397 تبريز ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 41,861 1,054,872,000 Rls. 25,116 $
61 11 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 174,950 1,034,867,094 Rls. 12,246 $
62 7 1397 تبريز ايتاليا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,600 997,920,000 Rls. 23,760 $
63 3 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 44,620 905,056,640 Rls. 21,508 $
64 12 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 146,380 897,978,224 Rls. 10,246 $
65 2 1397 تبريز ايتاليا 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 97,010 814,884,000 Rls. 19,402 $
66 10 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 66,570 748,151,130 Rls. 7,988 $
67 5 1397 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68,660 740,085,200 Rls. 16,912 $
68 3 1397 تبريز ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 47,400 663,556,200 Rls. 15,720 $
69 10 1397 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,100 646,633,500 Rls. 6,900 $
70 1 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 133,700 605,400,383 Rls. 16,044 $
71 7 1397 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 45,939 576,450,000 Rls. 13,725 $
72 4 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 58,900 551,674,680 Rls. 12,957 $
73 1 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 61,575 527,274,120 Rls. 13,546 $
74 6 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 56,920 525,924,000 Rls. 12,522 $
75 10 1397 تبريز ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 85,610 499,575,443 Rls. 5,993 $
76 11 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,425 468,067,602 Rls. 5,153 $
77 12 1397 تبريز ايتاليا 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,600 451,626,648 Rls. 4,972 $
78 10 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,560 412,936,489 Rls. 4,963 $
79 11 1397 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,028 403,259,906 Rls. 4,606 $
80 6 1397 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28,524 390,642,000 Rls. 9,301 $
81 9 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,400 387,939,200 Rls. 4,708 $
82 5 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 20,720 361,866,120 Rls. 8,288 $
83 4 1397 تبريز ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 16,945 360,568,320 Rls. 8,472 $
84 4 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 12,850 343,064,400 Rls. 8,034 $
85 7 1397 تبريز ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 17,910 336,336,000 Rls. 8,008 $
86 12 1397 تبريز ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آن ها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ شده به طور مصنوعي 21,930 304,147,340 Rls. 3,290 $
87 12 1397 تبريز ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,000 298,283,550 Rls. 3,450 $
88 7 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 31,029 286,650,000 Rls. 6,825 $
89 4 1397 تبريز ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 22,000 286,230,000 Rls. 6,580 $
90 9 1397 تبريز ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 70 278,579,506 Rls. 3,166 $
91 3 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 15,340 258,724,440 Rls. 6,136 $
92 4 1397 تبريز ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 50,060 255,974,510 Rls. 6,007 $
93 7 1397 تبريز ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 13,440 225,792,000 Rls. 5,376 $
94 6 1397 تبريز ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 10,565 221,844,000 Rls. 5,282 $
95 2 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,690 218,862,000 Rls. 5,211 $
96 4 1397 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 24,660 212,569,200 Rls. 4,932 $
97 5 1397 تبريز ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,970 212,226,000 Rls. 5,053 $
98 4 1397 تبريز ايتاليا 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 22,370 210,471,170 Rls. 4,921 $
99 7 1397 تبريز ايتاليا 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 21,110 195,048,000 Rls. 4,644 $
100 7 1397 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 22,300 187,320,000 Rls. 4,460 $
مجموع کل
503,023,191,852 ريال
مجموع کل
9,597,834 دلار