آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 159,187 83,710,647,106 Rls. 991,083 $
2 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 111,656 29,609,749,680 Rls. 704,995 $
3 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 33,964 20,835,221,006 Rls. 240,195 $
4 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 162,000 13,883,238,000 Rls. 162,000 $
5 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 896,850 13,202,994,856 Rls. 313,894 $
6 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 47,000 7,415,730,542 Rls. 87,023 $
7 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 489,640 7,232,657,477 Rls. 171,672 $
8 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 12,115 7,201,060,477 Rls. 81,634 $
9 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 85,500 6,713,492,850 Rls. 76,950 $
10 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 66,900 5,867,621,110 Rls. 64,810 $
11 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 11,183 5,706,644,160 Rls. 135,872 $
12 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 100,000 5,349,087,500 Rls. 59,000 $
13 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 23,780 5,059,346,705 Rls. 51,647 $
14 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 286,870 4,405,683,640 Rls. 100,403 $
15 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 12,298 4,358,513,229 Rls. 99,328 $
16 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 46,000 4,316,483,600 Rls. 50,600 $
17 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 26,238 3,789,300,425 Rls. 43,221 $
18 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 11,040 3,528,742,560 Rls. 84,018 $
19 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 233,330 3,518,000,236 Rls. 93,332 $
20 6 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,000 3,284,400,000 Rls. 78,200 $
21 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,500 3,128,432,800 Rls. 37,600 $
22 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 21,790 3,024,207,952 Rls. 34,864 $
23 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 9,214 2,905,831,320 Rls. 69,186 $
24 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,304 2,786,206,725 Rls. 42,436 $
25 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,020 2,745,110,368 Rls. 32,032 $
26 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,828 2,674,084,740 Rls. 63,262 $
27 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,770 2,361,069,030 Rls. 54,140 $
28 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 4,627 2,323,672,084 Rls. 26,876 $
29 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,740 2,278,001,581 Rls. 24,891 $
30 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 46,000 2,135,648,900 Rls. 50,600 $
31 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 236 2,059,904,000 Rls. 48,400 $
32 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 19,613 2,059,344,000 Rls. 49,032 $
33 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,502 2,008,298,461 Rls. 20,501 $
34 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,000 1,985,550,000 Rls. 52,500 $
35 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 5,941 1,910,109,857 Rls. 21,880 $
36 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,000 1,827,561,600 Rls. 20,700 $
37 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,735 1,788,276,000 Rls. 42,578 $
38 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 6,000 1,712,497,560 Rls. 19,560 $
39 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,000 1,648,000,000 Rls. 18,682 $
40 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 20,520 1,632,773,507 Rls. 37,033 $
41 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,297 1,530,603,445 Rls. 17,395 $
42 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 22,940 1,472,098,320 Rls. 35,050 $
43 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,500 1,410,518,880 Rls. 16,920 $
44 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 22,280 1,409,154,300 Rls. 33,420 $
45 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,360,800,000 Rls. 32,400 $
46 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,582 1,345,803,255 Rls. 15,350 $
47 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,401 1,205,314,395 Rls. 13,822 $
48 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,183,140,000 Rls. 28,170 $
49 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 7,889 1,159,588,108 Rls. 13,412 $
50 8 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,000 1,062,600,000 Rls. 25,300 $
51 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,000 1,062,600,000 Rls. 25,300 $
52 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,250 1,027,950,000 Rls. 24,475 $
53 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,638 1,023,582,000 Rls. 24,371 $
54 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,500 959,211,585 Rls. 22,749 $
55 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 135 833,640,800 Rls. 9,450 $
56 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,679 827,346,848 Rls. 9,371 $
57 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,577 819,921,958 Rls. 9,818 $
58 6 1397 تبريز امارات متحده عربي 96099000 مداد شمعي، ذغال رسامي، گچ براي نوشتن يا رسامي و گچ خياطي 4,300 801,402,000 Rls. 19,081 $
59 11 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053200 وافل ها و ويفرها 9,007 788,571,857 Rls. 9,007 $
60 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 8,628 786,605,800 Rls. 18,331 $
61 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,630 783,997,760 Rls. 18,421 $
62 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 2,510 749,056,000 Rls. 17,600 $
63 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,577 725,844,000 Rls. 17,282 $
64 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,550 700,230,440 Rls. 16,372 $
65 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,233 675,654,300 Rls. 17,865 $
66 6 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 5,934 633,318,000 Rls. 15,079 $
67 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,003 615,486,930 Rls. 14,592 $
68 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,682 581,696,152 Rls. 6,728 $
69 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,962 535,500,000 Rls. 12,750 $
70 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,000 531,300,000 Rls. 12,650 $
71 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 12,260 514,920,000 Rls. 12,260 $
72 10 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,157 503,553,941 Rls. 5,429 $
73 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,281 487,830,000 Rls. 11,615 $
74 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 483,000,000 Rls. 11,500 $
75 6 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,464 474,054,000 Rls. 11,287 $
76 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,235 468,355,440 Rls. 10,914 $
77 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,628 457,128,000 Rls. 10,884 $
78 1 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,579 416,052,000 Rls. 9,906 $
79 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,448 402,551,240 Rls. 9,412 $
80 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,380 299,880,000 Rls. 7,140 $
81 6 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,380 299,880,000 Rls. 7,140 $
82 9 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,211 243,119,133 Rls. 2,763 $
83 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 215 205,432,200 Rls. 4,860 $
84 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,401 132,780,880 Rls. 3,026 $
85 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 824 75,621,030 Rls. 1,789 $
86 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 676 61,068,000 Rls. 1,454 $
87 12 1397 تبريز امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 52,972,800 Rls. 600 $
88 4 1397 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 768 49,327,040 Rls. 1,159 $
89 5 1397 تبريز امارات متحده عربي 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 92 22,833,600 Rls. 544 $
90 2 1397 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 108 21,756,000 Rls. 518 $
91 7 1397 تبريز امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 122 21,546,000 Rls. 513 $
92 3 1397 تبريز امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24 4,891,140 Rls. 116 $
مجموع کل
318,284,285,221 ريال
مجموع کل
5,133,990 دلار
[1]