آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 371,205 102,661,398,000 Rls. 2,444,319 $
2 9 1397 تبريز افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,205,910 60,746,299,398 Rls. 678,039 $
3 11 1397 تبريز افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,117,080 51,116,655,535 Rls. 611,041 $
4 5 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 164,682 46,210,973,620 Rls. 1,070,428 $
5 2 1397 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 365,580 45,779,580,000 Rls. 1,089,990 $
6 6 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 411,011 41,985,090,000 Rls. 999,645 $
7 6 1397 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,278,540 29,534,106,000 Rls. 703,193 $
8 2 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 124,715 27,861,624,000 Rls. 663,372 $
9 5 1397 تبريز افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 382,500 26,482,955,638 Rls. 603,532 $
10 4 1397 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,090,500 24,519,464,420 Rls. 572,498 $
11 3 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 222,459 24,509,306,287 Rls. 581,618 $
12 2 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 217,264 23,683,926,000 Rls. 563,903 $
13 1 1397 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 198,654 23,327,705,520 Rls. 603,765 $
14 11 1397 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 210,375 22,899,303,410 Rls. 259,392 $
15 2 1397 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,349,480 22,671,264,000 Rls. 539,792 $
16 9 1397 تبريز افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 463,880 21,567,463,685 Rls. 243,407 $
17 4 1397 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 159,970 20,502,768,300 Rls. 479,910 $
18 2 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,376,110 19,959,324,000 Rls. 475,222 $
19 10 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 168,128 19,950,705,712 Rls. 220,248 $
20 10 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 531,366 19,263,499,332 Rls. 212,546 $
21 10 1397 تبريز افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,030 18,176,605,701 Rls. 196,946 $
22 9 1397 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 246,620 17,247,951,168 Rls. 197,921 $
23 5 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 213,515 17,198,107,410 Rls. 404,255 $
24 10 1397 تبريز افغانستان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 45,420 15,572,860,170 Rls. 158,970 $
25 9 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 98,036 15,461,572,313 Rls. 172,974 $
26 3 1397 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 119,525 15,092,037,345 Rls. 358,575 $
27 3 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 53,748 14,729,177,564 Rls. 349,363 $
28 10 1397 تبريز افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 313,200 14,689,701,682 Rls. 169,118 $
29 3 1397 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 126,717 14,522,998,217 Rls. 344,179 $
30 11 1397 تبريز افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 93,224 13,555,701,236 Rls. 160,948 $
31 4 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 162,609 13,489,708,540 Rls. 316,479 $
32 11 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 140,903 13,055,947,931 Rls. 154,569 $
33 1 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,572,815 12,291,121,230 Rls. 314,563 $
34 4 1397 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 101,899 12,238,400,880 Rls. 286,911 $
35 9 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 344,435 11,992,808,092 Rls. 137,841 $
36 8 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 940,130 11,747,185,082 Rls. 173,117 $
37 1 1397 تبريز افغانستان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 64,215 11,720,821,040 Rls. 288,967 $
38 12 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 102,729 10,278,320,104 Rls. 116,950 $
39 10 1397 تبريز افغانستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 68,310 10,250,270,712 Rls. 122,958 $
40 5 1397 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 84,473 9,943,411,800 Rls. 231,012 $
41 9 1397 تبريز افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,420 9,658,925,544 Rls. 112,633 $
42 12 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 32,067 9,638,364,957 Rls. 108,688 $
43 3 1397 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 411,320 9,562,530,750 Rls. 226,225 $
44 8 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 413,890 9,349,513,220 Rls. 152,767 $
45 12 1397 تبريز افغانستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 56,130 9,340,189,164 Rls. 101,034 $
46 3 1397 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 559,330 9,255,825,739 Rls. 219,697 $
47 9 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 522,240 9,058,106,488 Rls. 104,658 $
48 11 1397 تبريز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 191,734 8,763,818,037 Rls. 101,619 $
49 7 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 521,360 8,758,848,000 Rls. 208,544 $
50 2 1397 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 69,566 8,743,014,000 Rls. 208,167 $
51 5 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 989,690 8,591,145,420 Rls. 199,309 $
52 5 1397 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 341,526 8,188,039,270 Rls. 187,837 $
53 11 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 26,183 7,966,342,351 Rls. 96,881 $
54 4 1397 تبريز افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 28,386 7,872,396,770 Rls. 184,504 $
55 2 1397 تبريز افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 123,230 7,763,490,000 Rls. 184,845 $
56 2 1397 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,623 7,624,428,000 Rls. 181,534 $
57 1 1397 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 106,933 7,548,410,115 Rls. 191,714 $
58 12 1397 تبريز افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 30,552 7,368,716,716 Rls. 85,116 $
59 5 1397 تبريز افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 102,890 7,342,338,000 Rls. 166,965 $
60 8 1397 تبريز افغانستان 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 208,494 7,316,615,810 Rls. 106,278 $
61 12 1397 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 70,125 7,202,097,804 Rls. 81,575 $
62 6 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 418,030 7,022,904,000 Rls. 167,212 $
63 10 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 372,784 6,939,137,506 Rls. 74,556 $
64 2 1397 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 204,200 6,861,120,000 Rls. 163,360 $
65 8 1397 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 156,630 6,720,047,000 Rls. 111,184 $
66 2 1397 تبريز افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 100,000 6,552,000,000 Rls. 156,000 $
67 5 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 373,420 6,490,680,280 Rls. 149,368 $
68 12 1397 تبريز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 21,408 6,478,199,952 Rls. 74,928 $
69 2 1397 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 439,720 6,463,758,000 Rls. 153,899 $
70 8 1397 تبريز افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,214 6,353,500,800 Rls. 93,924 $
71 2 1397 تبريز افغانستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 27,783 6,307,476,000 Rls. 150,178 $
72 4 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 366,940 6,278,708,440 Rls. 146,776 $
73 3 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 738,480 6,248,980,774 Rls. 148,396 $
74 3 1397 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 419,470 6,186,564,475 Rls. 146,813 $
75 1 1397 تبريز افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 135,000 6,105,294,000 Rls. 162,000 $
76 12 1397 تبريز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 52,000 6,054,323,600 Rls. 67,600 $
77 10 1397 تبريز افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 6,047,428,950 Rls. 64,530 $
78 11 1397 تبريز افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 137,300 5,996,749,241 Rls. 75,103 $
79 3 1397 تبريز افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 112,500 5,953,170,938 Rls. 141,188 $
80 4 1397 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,100 5,744,838,000 Rls. 135,300 $
81 12 1397 تبريز افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 119,790 5,716,803,311 Rls. 65,524 $
82 12 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 162,790 5,668,052,428 Rls. 65,116 $
83 11 1397 تبريز افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 165,240 5,614,182,708 Rls. 66,096 $
84 8 1397 تبريز افغانستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 95,420 5,593,794,598 Rls. 66,510 $
85 1 1397 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 48,300 5,470,479,000 Rls. 144,900 $
86 2 1397 تبريز افغانستان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 27,950 5,282,550,000 Rls. 125,775 $
87 8 1397 تبريز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 27,628 5,210,873,085 Rls. 60,027 $
88 2 1397 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 318,390 5,125,974,000 Rls. 122,047 $
89 7 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 605,180 5,083,512,000 Rls. 121,036 $
90 9 1397 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 5,046,382,000 Rls. 61,243 $
91 7 1397 تبريز افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 39,650 4,995,900,000 Rls. 118,950 $
92 4 1397 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 333,695 4,975,249,850 Rls. 116,791 $
93 6 1397 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,985 4,959,774,825 Rls. 118,090 $
94 10 1397 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 4,937,837,289 Rls. 59,232 $
95 9 1397 تبريز افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 61,284 4,706,796,224 Rls. 55,156 $
96 12 1397 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 29,724 4,595,679,240 Rls. 50,890 $
97 8 1397 تبريز افغانستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 81,200 4,551,476,925 Rls. 57,581 $
98 4 1397 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 520,460 4,451,059,400 Rls. 104,092 $
99 8 1397 تبريز افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 58,716 4,415,556,596 Rls. 50,751 $
100 4 1397 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 286,895 4,270,962,840 Rls. 100,412 $
مجموع کل
1,346,879,055,504 ريال
مجموع کل
25,595,601 دلار