آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تبريز اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 123,000 12,141,776,900 Rls. 135,300 $
2 12 1397 تبريز اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 82,000 11,482,033,600 Rls. 131,200 $
3 11 1397 تبريز اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 82,000 11,309,144,800 Rls. 131,200 $
4 12 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 17,320 10,389,337,950 Rls. 119,587 $
5 2 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 26,450 10,186,251,510 Rls. 242,529 $
6 4 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 27,035 10,171,071,120 Rls. 238,709 $
7 11 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 12,470 7,369,917,452 Rls. 92,300 $
8 10 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 11,930 6,417,252,400 Rls. 76,979 $
9 6 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 21,990 6,332,578,308 Rls. 150,776 $
10 9 1397 تبريز اسپانيا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 40,139 5,986,555,676 Rls. 68,036 $
11 1 1397 تبريز اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 42,508 5,356,008,000 Rls. 127,524 $
12 3 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 13,750 4,852,614,600 Rls. 115,319 $
13 5 1397 تبريز اسپانيا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 39,954 3,854,345,280 Rls. 89,722 $
14 5 1397 تبريز اسپانيا 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 12,293 3,654,474,100 Rls. 82,887 $
15 5 1397 تبريز اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,871,000,000 Rls. 66,000 $
16 10 1397 تبريز اسپانيا 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,619 2,767,496,211 Rls. 28,251 $
17 5 1397 تبريز اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 40 2,523,000,000 Rls. 58,000 $
18 4 1397 تبريز اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 41,000 1,943,810,000 Rls. 45,100 $
19 4 1397 تبريز اسپانيا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 19,849 1,850,891,840 Rls. 43,489 $
20 6 1397 تبريز اسپانيا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 18,336 1,753,542,000 Rls. 41,751 $
21 3 1397 تبريز اسپانيا 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,273 1,502,212,455 Rls. 35,627 $
22 8 1397 تبريز اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,500 1,377,600,000 Rls. 15,997 $
23 2 1397 تبريز اسپانيا 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 8,329 1,049,454,000 Rls. 24,987 $
24 2 1397 تبريز اسپانيا 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,681 967,806,000 Rls. 23,043 $
25 9 1397 تبريز اسپانيا 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 2,289 341,493,071 Rls. 3,881 $
26 6 1397 تبريز اسپانيا 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 1,938 185,304,000 Rls. 4,412 $
27 6 1397 تبريز اسپانيا 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 53 84,000,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
128,720,971,273 ريال
مجموع کل
2,194,606 دلار
[1]