آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 1,010,075 19,784,271,924 Rls. 222,212 $
2 11 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 947,795 17,268,972,874 Rls. 208,511 $
3 9 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 894,215 17,024,522,602 Rls. 196,724 $
4 8 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 949,130 15,242,263,325 Rls. 199,429 $
5 12 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 783,200 15,228,384,243 Rls. 172,299 $
6 7 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 836,795 7,731,906,000 Rls. 184,093 $
7 9 1397 تبريز ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 391,965 7,321,213,360 Rls. 86,231 $
8 10 1397 تبريز ازبکستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 284,175 5,602,190,272 Rls. 62,518 $
9 12 1397 تبريز ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 120,100 5,417,273,836 Rls. 62,452 $
10 12 1397 تبريز ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 5,404,119,795 Rls. 62,505 $
11 11 1397 تبريز ازبکستان 29152100 اسيد استيك 138,840 4,466,938,818 Rls. 52,983 $
12 12 1397 تبريز ازبکستان 29152100 اسيد استيك 115,360 4,425,759,804 Rls. 47,874 $
13 7 1397 تبريز ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 48,750 4,195,338,000 Rls. 99,889 $
14 5 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 447,865 4,189,145,030 Rls. 98,529 $
15 7 1397 تبريز ازبکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 48,750 3,552,412,500 Rls. 84,581 $
16 2 1397 تبريز ازبکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 48,750 3,009,825,000 Rls. 71,662 $
17 3 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 280,995 2,605,976,010 Rls. 61,818 $
18 2 1397 تبريز ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,551,500,000 Rls. 60,750 $
19 12 1397 تبريز ازبکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,000 2,364,440,694 Rls. 27,258 $
20 4 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 222,595 2,097,398,600 Rls. 48,970 $
21 11 1397 تبريز ازبکستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 108,245 1,993,397,779 Rls. 23,813 $
22 8 1397 تبريز ازبکستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 163,240 1,976,649,950 Rls. 35,232 $
23 1 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 225,382 1,868,672,208 Rls. 49,584 $
24 9 1397 تبريز ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 104,560 1,519,358,196 Rls. 17,267 $
25 2 1397 تبريز ازبکستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 67,275 1,172,556,000 Rls. 27,918 $
26 9 1397 تبريز ازبکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 55,425 1,072,874,263 Rls. 12,193 $
27 10 1397 تبريز ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 56,920 1,043,884,008 Rls. 12,522 $
28 6 1397 تبريز ازبکستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 111,760 1,032,654,000 Rls. 24,587 $
29 11 1397 تبريز ازبکستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 56,290 988,745,401 Rls. 12,383 $
30 11 1397 تبريز ازبکستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 53,800 945,069,092 Rls. 11,836 $
31 10 1397 تبريز ازبکستان 29152100 اسيد استيك 21,410 774,618,288 Rls. 9,292 $
32 9 1397 تبريز ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,071 743,331,968 Rls. 8,152 $
33 5 1397 تبريز ازبکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 77,165 712,992,000 Rls. 16,976 $
34 1 1397 تبريز ازبکستان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 45,000 706,288,500 Rls. 18,675 $
35 12 1397 تبريز ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 102,672 554,902,508 Rls. 6,418 $
36 3 1397 تبريز ازبکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 56,200 520,277,120 Rls. 12,364 $
37 4 1397 تبريز ازبکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 55,405 518,763,840 Rls. 12,189 $
38 2 1397 تبريز ازبکستان 70031290 ساير ورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن در توده رنگ شده ياکدرشده غير مذکور در جاي ديگر 55,280 510,762,000 Rls. 12,161 $
39 7 1397 تبريز ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 51,456 420,873,600 Rls. 10,021 $
40 5 1397 تبريز ازبکستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 33,360 308,238,000 Rls. 7,339 $
41 2 1397 تبريز ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 5,000 295,050,000 Rls. 7,025 $
42 11 1397 تبريز ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 52,061 233,971,292 Rls. 2,672 $
مجموع کل
169,397,782,700 ريال
مجموع کل
2,461,908 دلار
[1]