آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,744,430 85,717,343,558 Rls. 978,375 $
2 8 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,681,030 56,873,252,789 Rls. 813,079 $
3 9 1397 تبريز ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,713 39,229,908,576 Rls. 444,823 $
4 5 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,940,340 30,803,681,340 Rls. 721,530 $
5 3 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,197,260 27,332,531,179 Rls. 648,651 $
6 4 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,853,690 26,439,619,660 Rls. 618,031 $
7 12 1397 تبريز ارمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 361,380 25,066,942,772 Rls. 286,289 $
8 6 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,853,810 24,778,278,000 Rls. 589,959 $
9 8 1397 تبريز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 452,422 22,016,618,929 Rls. 330,531 $
10 6 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 937,930 20,688,276,000 Rls. 492,578 $
11 12 1397 تبريز ارمنستان 94069010 ک ک ک گلخانه با تجهیزات کامل 128,630 17,195,405,970 Rls. 190,976 $
12 7 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,431,930 15,175,020,000 Rls. 361,310 $
13 8 1397 تبريز ارمنستان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 5,965 14,767,848,750 Rls. 168,442 $
14 11 1397 تبريز ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 284,060 14,191,268,322 Rls. 156,233 $
15 9 1397 تبريز ارمنستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 98,000 13,352,448,000 Rls. 156,800 $
16 8 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,081,010 13,351,044,456 Rls. 204,580 $
17 9 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 745,960 12,987,326,008 Rls. 149,427 $
18 6 1397 تبريز ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 412,580 12,909,708,000 Rls. 307,374 $
19 12 1397 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 116,875 12,846,238,186 Rls. 145,439 $
20 8 1397 تبريز ارمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 382,090 12,308,984,640 Rls. 180,493 $
21 12 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 303,090 12,009,692,095 Rls. 135,647 $
22 9 1397 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 43,250 11,445,507,000 Rls. 129,750 $
23 12 1397 تبريز ارمنستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 6,242 11,339,716,560 Rls. 124,840 $
24 8 1397 تبريز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 110,522 10,597,067,250 Rls. 176,432 $
25 11 1397 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 93,500 10,471,843,107 Rls. 115,286 $
26 7 1397 تبريز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 142,132 10,446,702,000 Rls. 248,731 $
27 8 1397 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 415,159 10,214,509,842 Rls. 138,438 $
28 8 1397 تبريز ارمنستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 114,945 10,030,734,103 Rls. 146,070 $
29 9 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 213,100 9,795,518,044 Rls. 113,194 $
30 9 1397 تبريز ارمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 64,551 9,642,387,249 Rls. 108,362 $
31 5 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 446,130 9,360,806,020 Rls. 219,899 $
32 1 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,479,560 9,275,556,609 Rls. 236,729 $
33 7 1397 تبريز ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 304,420 8,900,766,000 Rls. 211,923 $
34 8 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 229,670 8,477,944,180 Rls. 122,071 $
35 11 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 491,400 8,278,726,682 Rls. 98,280 $
36 7 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 966,810 8,121,204,000 Rls. 193,362 $
37 7 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 341,700 7,739,508,000 Rls. 184,274 $
38 5 1397 تبريز ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 235,445 7,501,906,560 Rls. 175,794 $
39 9 1397 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 42,440 7,477,865,260 Rls. 84,880 $
40 12 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 278,680 7,409,245,836 Rls. 81,609 $
41 5 1397 تبريز ارمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 54,835 7,385,768,800 Rls. 175,776 $
42 8 1397 تبريز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 786,042 7,289,706,743 Rls. 88,752 $
43 6 1397 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 80,040 7,170,240,000 Rls. 170,720 $
44 12 1397 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 161,410 6,988,086,085 Rls. 80,705 $
45 8 1397 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 14,255 6,872,295,540 Rls. 102,739 $
46 5 1397 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 81,955 6,444,097,950 Rls. 150,452 $
47 12 1397 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 191,412 6,099,844,610 Rls. 70,145 $
48 12 1397 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 45,114 6,083,221,925 Rls. 67,670 $
49 11 1397 تبريز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 40,010 6,002,405,905 Rls. 72,775 $
50 6 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 697,370 5,857,824,000 Rls. 139,472 $
51 8 1397 تبريز ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 5,742,261,495 Rls. 67,005 $
52 11 1397 تبريز ارمنستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 49,507 5,723,509,207 Rls. 68,194 $
53 10 1397 تبريز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 134,970 5,596,674,477 Rls. 63,437 $
54 5 1397 تبريز ارمنستان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 42,135 5,573,196,450 Rls. 126,405 $
55 8 1397 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 46,750 5,520,858,128 Rls. 64,421 $
56 5 1397 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 32,150 5,478,182,500 Rls. 124,250 $
57 9 1397 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 121,175 5,305,347,294 Rls. 60,587 $
58 2 1397 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 789,660 5,258,652,000 Rls. 125,206 $
59 10 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 120,820 5,245,069,949 Rls. 62,040 $
60 7 1397 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 48,900 5,237,820,000 Rls. 124,710 $
61 9 1397 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 38,860 5,187,118,236 Rls. 58,290 $
62 7 1397 تبريز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 165,350 5,173,770,000 Rls. 123,185 $
63 7 1397 تبريز ارمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 216,060 4,963,728,000 Rls. 118,184 $
64 9 1397 تبريز ارمنستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 37,015 4,926,678,666 Rls. 56,089 $
65 11 1397 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 116,445 4,838,630,591 Rls. 56,077 $
66 12 1397 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 36,394 4,834,196,127 Rls. 54,591 $
67 4 1397 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 51,600 4,825,775,400 Rls. 112,760 $
68 12 1397 تبريز ارمنستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 46,750 4,797,580,510 Rls. 55,399 $
69 2 1397 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,500 4,775,400,000 Rls. 113,700 $
70 12 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 264,020 4,726,127,336 Rls. 52,804 $
71 10 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 262,160 4,594,254,026 Rls. 52,432 $
72 9 1397 تبريز ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 74,770 4,570,864,444 Rls. 52,818 $
73 12 1397 تبريز ارمنستان 85071090 ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 19,342 4,539,356,877 Rls. 52,503 $
74 5 1397 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 14,332 4,520,580,464 Rls. 102,695 $
75 1 1397 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 17,510 4,507,994,040 Rls. 116,376 $
76 8 1397 تبريز ارمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,800 4,506,969,600 Rls. 51,407 $
77 9 1397 تبريز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 425,615 4,485,658,695 Rls. 52,085 $
78 7 1397 تبريز ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 142,570 4,461,030,000 Rls. 106,215 $
79 9 1397 تبريز ارمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 91,310 4,405,924,764 Rls. 49,947 $
80 5 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 502,060 4,316,425,360 Rls. 100,412 $
81 4 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 494,640 4,229,961,940 Rls. 98,928 $
82 3 1397 تبريز ارمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 24,710 4,166,720,920 Rls. 98,840 $
83 9 1397 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 24,270 4,159,829,460 Rls. 50,483 $
84 7 1397 تبريز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 487,570 4,107,390,000 Rls. 97,795 $
85 9 1397 تبريز ارمنستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 22,350 3,943,076,400 Rls. 44,700 $
86 10 1397 تبريز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 420,540 3,879,421,986 Rls. 39,885 $
87 3 1397 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 30,700 3,879,061,500 Rls. 92,100 $
88 9 1397 تبريز ارمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 22,000 3,871,604,000 Rls. 44,000 $
89 12 1397 تبريز ارمنستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 31,450 3,794,132,597 Rls. 43,339 $
90 6 1397 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 30,054 3,786,804,000 Rls. 90,162 $
91 6 1397 تبريز ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 26,310 3,760,680,000 Rls. 89,540 $
92 11 1397 تبريز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 105,950 3,567,538,117 Rls. 44,633 $
93 9 1397 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,280 3,491,638,448 Rls. 39,424 $
94 3 1397 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 404,860 3,413,936,524 Rls. 80,972 $
95 6 1397 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 69,030 3,372,852,000 Rls. 80,306 $
96 11 1397 تبريز ارمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 95,260 3,358,363,226 Rls. 39,151 $
97 2 1397 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 11,480 3,301,200,000 Rls. 78,600 $
98 8 1397 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 64,337 3,257,112,641 Rls. 47,032 $
99 9 1397 تبريز ارمنستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت، که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 11,800 3,191,440,000 Rls. 35,000 $
100 9 1397 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 12,193 3,155,066,498 Rls. 35,629 $
مجموع کل
975,089,907,983 ريال
مجموع کل
15,804,437 دلار