آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تبريز آلمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 24,000 11,772,086,400 Rls. 129,600 $
2 9 1397 تبريز آلمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 24,000 11,432,275,200 Rls. 129,600 $
3 9 1397 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 13,920 8,075,756,385 Rls. 94,331 $
4 12 1397 تبريز آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي) 6,310 7,271,878,194 Rls. 82,365 $
5 12 1397 تبريز آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 69,375 6,796,721,937 Rls. 76,312 $
6 5 1397 تبريز آلمان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 24,375 5,725,687,500 Rls. 131,625 $
7 8 1397 تبريز آلمان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 28,560 4,524,249,600 Rls. 52,792 $
8 5 1397 تبريز آلمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 201,530 4,299,620,750 Rls. 100,765 $
9 10 1397 تبريز آلمان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 7,855 4,238,142,396 Rls. 50,839 $
10 6 1397 تبريز آلمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 163,900 3,623,634,000 Rls. 86,277 $
11 7 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,595 3,351,264,000 Rls. 79,792 $
12 8 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,006 3,150,295,240 Rls. 36,760 $
13 9 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,782 2,996,805,600 Rls. 36,369 $
14 4 1397 تبريز آلمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 137,350 2,938,734,550 Rls. 68,675 $
15 2 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,616 2,672,502,000 Rls. 63,631 $
16 5 1397 تبريز آلمان 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 7,990 2,258,100,330 Rls. 53,764 $
17 7 1397 تبريز آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 7,687 2,098,530,000 Rls. 49,965 $
18 1 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 39,720 2,062,205,600 Rls. 51,636 $
19 11 1397 تبريز آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 23,125 2,031,108,062 Rls. 25,437 $
20 10 1397 تبريز آلمان 07032000 سير 20,370 1,980,885,868 Rls. 21,796 $
21 10 1397 تبريز آلمان 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,000 1,911,786,000 Rls. 20,400 $
22 12 1397 تبريز آلمان 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 24,000 1,885,898,400 Rls. 20,400 $
23 3 1397 تبريز آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,720 1,765,344,000 Rls. 42,032 $
24 4 1397 تبريز آلمان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 22,950 1,734,533,460 Rls. 40,851 $
25 4 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,757 1,616,664,500 Rls. 38,075 $
26 8 1397 تبريز آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 9,776 1,452,109,900 Rls. 16,563 $
27 12 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,730 1,184,401,841 Rls. 13,699 $
28 12 1397 تبريز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,104 1,084,368,778 Rls. 12,542 $
29 12 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,824 998,860,827 Rls. 11,553 $
30 9 1397 تبريز آلمان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,124 910,123,380 Rls. 11,045 $
31 8 1397 تبريز آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 899,839,500 Rls. 10,500 $
32 8 1397 تبريز آلمان 08055020 لیمو تازه 16,100 885,784,864 Rls. 10,336 $
33 8 1397 تبريز آلمان 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 24,000 856,800,000 Rls. 20,400 $
34 10 1397 تبريز آلمان 08055020 لیمو تازه 13,204 830,317,436 Rls. 8,476 $
35 7 1397 تبريز آلمان 25151190 ک کک ک مرمریت 94,490 793,716,000 Rls. 18,898 $
36 9 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,715 742,693,680 Rls. 8,145 $
37 8 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,990 692,252,058 Rls. 13,005 $
38 8 1397 تبريز آلمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 10,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
39 10 1397 تبريز آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 7,300 665,057,229 Rls. 6,789 $
40 11 1397 تبريز آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 4,203 581,863,946 Rls. 6,646 $
41 6 1397 تبريز آلمان 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 68,605 576,282,000 Rls. 13,721 $
42 1 1397 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه، تازه 93,162 574,054,590 Rls. 13,974 $
43 2 1397 تبريز آلمان 25151190 ک کک ک مرمریت 67,370 565,908,000 Rls. 13,474 $
44 5 1397 تبريز آلمان 25151190 ک کک ک مرمریت 66,600 559,440,000 Rls. 13,320 $
45 12 1397 تبريز آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,340 539,504,160 Rls. 6,240 $
46 11 1397 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,517 533,273,141 Rls. 6,091 $
47 7 1397 تبريز آلمان 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 900 529,200,000 Rls. 12,600 $
48 1 1397 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,672 504,420,000 Rls. 12,010 $
49 1 1397 تبريز آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 65 497,047,100 Rls. 11,834 $
50 2 1397 تبريز آلمان 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 18,420 464,184,000 Rls. 11,052 $
51 7 1397 تبريز آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,650 400,680,000 Rls. 9,540 $
52 3 1397 تبريز آلمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 21,623 397,338,000 Rls. 9,400 $
53 2 1397 تبريز آلمان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 18,500 388,500,000 Rls. 9,250 $
54 11 1397 تبريز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,512 365,612,976 Rls. 4,176 $
55 12 1397 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,268 345,490,164 Rls. 3,996 $
56 1 1397 تبريز آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,760 332,640,000 Rls. 7,920 $
57 7 1397 تبريز آلمان 08055020 لیمو تازه 11,680 314,958,000 Rls. 7,499 $
58 9 1397 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 800 276,864,000 Rls. 3,360 $
59 12 1397 تبريز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,476 274,334,407 Rls. 3,173 $
60 2 1397 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه، تازه 40,820 257,208,000 Rls. 6,124 $
61 4 1397 تبريز آلمان 25151120 ک کک ک تراورتن 48,700 249,947,880 Rls. 5,844 $
62 11 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 929 244,004,637 Rls. 2,787 $
63 12 1397 تبريز آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,020 229,289,268 Rls. 2,652 $
64 12 1397 تبريز آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,008 226,522,580 Rls. 2,620 $
65 8 1397 تبريز آلمان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 7,000 211,680,000 Rls. 5,040 $
66 7 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,640 210,672,000 Rls. 5,016 $
67 2 1397 تبريز آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,995 209,790,000 Rls. 4,995 $
68 11 1397 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,020 205,394,646 Rls. 2,346 $
69 11 1397 تبريز آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 842 184,294,855 Rls. 2,105 $
70 11 1397 تبريز آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,400 178,604,040 Rls. 2,040 $
71 12 1397 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 833 174,301,344 Rls. 2,016 $
72 11 1397 تبريز آلمان 08055010 لیمو خشک 371 168,185,471 Rls. 1,921 $
73 11 1397 تبريز آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 720 168,097,920 Rls. 1,920 $
74 2 1397 تبريز آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 2,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
75 11 1397 تبريز آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,917 167,835,267 Rls. 1,917 $
76 10 1397 تبريز آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 518 152,231,394 Rls. 1,554 $
77 2 1397 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,212 147,630,000 Rls. 3,515 $
78 2 1397 تبريز آلمان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 6,625 139,146,000 Rls. 3,313 $
79 12 1397 تبريز آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 603 130,293,713 Rls. 1,507 $
80 7 1397 تبريز آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,168 127,554,000 Rls. 3,037 $
81 6 1397 تبريز آلمان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 930 122,782,500 Rls. 2,923 $
82 6 1397 تبريز آلمان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 860 122,782,500 Rls. 2,923 $
83 2 1397 تبريز آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 800 120,960,000 Rls. 2,880 $
84 1 1397 تبريز آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 10,820 116,760,000 Rls. 2,780 $
85 10 1397 تبريز آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 400 114,614,370 Rls. 1,170 $
86 7 1397 تبريز آلمان 07132010 لپه 1,120 112,896,000 Rls. 2,688 $
87 1 1397 تبريز آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 990 101,850,000 Rls. 2,425 $
88 7 1397 تبريز آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 954 92,148,000 Rls. 2,194 $
89 6 1397 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 720 90,720,000 Rls. 2,160 $
90 1 1397 تبريز آلمان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 1,050 88,200,000 Rls. 2,100 $
91 1 1397 تبريز آلمان 07132010 لپه 1,098 86,226,000 Rls. 2,053 $
92 1 1397 تبريز آلمان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 1,080 81,648,000 Rls. 1,944 $
93 7 1397 تبريز آلمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 11,092 79,170,000 Rls. 1,885 $
94 12 1397 تبريز آلمان 08052900 ک ک ساير 2,408 77,986,018 Rls. 902 $
95 7 1397 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,022 77,238,000 Rls. 1,839 $
96 12 1397 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 894 72,625,560 Rls. 840 $
97 7 1397 تبريز آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 250 68,040,000 Rls. 1,620 $
98 11 1397 تبريز آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 970 61,110,598 Rls. 698 $
99 7 1397 تبريز آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 580 60,900,000 Rls. 1,450 $
100 8 1397 تبريز آلمان 08059000 ساير مرکبات، تازه يا خشک کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,800 57,761,126 Rls. 674 $
مجموع کل
129,661,731,636 ريال
مجموع کل
2,045,735 دلار