آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 11,489,408 432,390,640,274 Rls. 4,914,967 $
2 11 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 11,981,244 429,371,323,022 Rls. 5,126,673 $
3 10 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 6,666,008 279,757,155,308 Rls. 3,128,070 $
4 10 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,261,700 59,780,898,420 Rls. 652,340 $
5 11 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,934,300 48,831,797,840 Rls. 586,860 $
6 9 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,732,100 47,175,544,140 Rls. 545,888 $
7 1 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 7,854,600 46,186,956,075 Rls. 1,178,190 $
8 8 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,340,700 43,218,605,503 Rls. 620,890 $
9 12 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,217,600 39,456,481,860 Rls. 447,387 $
10 7 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,642,850 38,999,940,000 Rls. 928,570 $
11 6 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,675,612 35,347,536,000 Rls. 841,608 $
12 9 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 123,059 32,579,496,096 Rls. 357,294 $
13 2 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,544,800 28,632,240,000 Rls. 681,720 $
14 6 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,365,630 28,271,292,000 Rls. 673,126 $
15 5 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,005,300 25,913,124,200 Rls. 600,565 $
16 7 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,997,536 22,845,606,000 Rls. 543,943 $
17 8 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 113,809 21,656,845,680 Rls. 336,304 $
18 3 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,522,700 21,262,813,420 Rls. 504,540 $
19 4 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,482,680 21,246,961,120 Rls. 497,050 $
20 10 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,250 18,545,319,000 Rls. 204,570 $
21 4 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 144,685 17,378,257,540 Rls. 408,160 $
22 5 1397 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,262,096 17,040,306,050 Rls. 404,953 $
23 11 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 62,954 15,727,841,076 Rls. 188,862 $
24 3 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 151,310 15,551,202,600 Rls. 369,270 $
25 5 1397 بيله سوار آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 449,600 15,088,647,000 Rls. 352,656 $
26 8 1397 بيله سوار آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 329,090 14,882,265,538 Rls. 179,900 $
27 12 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 49,145 13,329,251,505 Rls. 149,715 $
28 8 1397 بيله سوار آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 132,756 12,270,540,678 Rls. 170,388 $
29 12 1397 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 137,970 12,101,844,150 Rls. 136,606 $
30 12 1397 بيله سوار آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 121,511 11,374,295,693 Rls. 130,241 $
31 1 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,434,720 11,348,535,552 Rls. 286,944 $
32 7 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 103,308 11,213,790,000 Rls. 266,995 $
33 9 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 41,363 11,040,259,029 Rls. 124,864 $
34 11 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 70,810 10,473,331,935 Rls. 121,020 $
35 2 1397 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,240,260 10,418,184,000 Rls. 248,052 $
36 4 1397 بيله سوار آذربايجان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 282,200 10,122,853,440 Rls. 237,048 $
37 5 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 77,270 10,081,114,800 Rls. 231,840 $
38 2 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 93,250 9,815,988,000 Rls. 233,714 $
39 6 1397 بيله سوار آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 294,000 9,631,440,000 Rls. 229,320 $
40 12 1397 بيله سوار آذربايجان 94069090 ک ک ک ساير 42,750 9,435,780,000 Rls. 106,875 $
41 9 1397 بيله سوار آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 33,730 8,879,394,904 Rls. 103,261 $
42 12 1397 بيله سوار آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 46,600 8,817,629,325 Rls. 100,315 $
43 9 1397 بيله سوار آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 476,400 8,804,298,240 Rls. 102,595 $
44 9 1397 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 97,860 8,545,611,180 Rls. 97,860 $
45 9 1397 بيله سوار آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 270,210 8,521,703,330 Rls. 94,571 $
46 5 1397 بيله سوار آذربايجان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 227,980 8,328,853,680 Rls. 191,503 $
47 12 1397 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 65,990 8,237,745,149 Rls. 94,403 $
48 8 1397 بيله سوار آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,100,810 7,970,708,395 Rls. 135,613 $
49 10 1397 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 90,960 7,888,812,740 Rls. 90,960 $
50 10 1397 بيله سوار آذربايجان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 34,400 7,815,938,000 Rls. 86,000 $
51 12 1397 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 60,725 7,665,989,580 Rls. 87,595 $
52 12 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 42,080 7,624,744,480 Rls. 84,160 $
53 12 1397 بيله سوار آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 121,943 7,450,683,199 Rls. 84,597 $
54 12 1397 بيله سوار آذربايجان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 155,235 7,424,033,791 Rls. 85,177 $
55 11 1397 بيله سوار آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 118,870 7,390,198,834 Rls. 90,431 $
56 6 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 77,584 7,382,592,000 Rls. 175,776 $
57 4 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 82,467 7,067,672,960 Rls. 165,494 $
58 5 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 56,880 6,872,052,200 Rls. 159,715 $
59 11 1397 بيله سوار آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 41,880 6,302,834,370 Rls. 75,438 $
60 12 1397 بيله سوار آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 203,307 6,242,645,419 Rls. 71,155 $
61 10 1397 بيله سوار آذربايجان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 135,052 6,192,194,556 Rls. 74,279 $
62 10 1397 بيله سوار آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 27,040 6,142,802,652 Rls. 66,564 $
63 3 1397 بيله سوار آذربايجان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 172,160 6,094,916,530 Rls. 144,614 $
64 3 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 69,000 5,810,801,380 Rls. 138,000 $
65 11 1397 بيله سوار آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 87,500 5,689,678,400 Rls. 70,000 $
66 12 1397 بيله سوار آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 79,040 5,658,406,896 Rls. 63,232 $
67 11 1397 بيله سوار آذربايجان 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 22,390 5,588,745,510 Rls. 67,170 $
68 12 1397 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,810 5,482,491,424 Rls. 61,847 $
69 10 1397 بيله سوار آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 171,370 5,386,303,057 Rls. 59,975 $
70 9 1397 بيله سوار آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 37,600 5,249,515,520 Rls. 60,160 $
71 5 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 60,760 5,233,139,080 Rls. 121,520 $
72 11 1397 بيله سوار آذربايجان 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 39,600 5,151,419,400 Rls. 59,400 $
73 9 1397 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 10,100 5,091,874,500 Rls. 60,425 $
74 12 1397 بيله سوار آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 345,790 5,059,582,906 Rls. 57,693 $
75 10 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 29,340 4,967,703,920 Rls. 58,680 $
76 9 1397 بيله سوار آذربايجان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 80,290 4,882,222,726 Rls. 56,605 $
77 10 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 18,408 4,865,504,646 Rls. 55,224 $
78 12 1397 بيله سوار آذربايجان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 108,135 4,838,356,873 Rls. 54,067 $
79 9 1397 بيله سوار آذربايجان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 95,780 4,719,573,089 Rls. 52,679 $
80 2 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 55,950 4,704,000,000 Rls. 112,000 $
81 2 1397 بيله سوار آذربايجان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 132,400 4,671,072,000 Rls. 111,216 $
82 3 1397 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 36,510 4,614,450,450 Rls. 109,530 $
83 9 1397 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 24,890 4,601,112,758 Rls. 52,526 $
84 10 1397 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 346,180 4,572,992,350 Rls. 48,718 $
85 8 1397 بيله سوار آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 168,900 4,441,094,010 Rls. 92,032 $
86 9 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 24,640 4,417,167,120 Rls. 49,280 $
87 8 1397 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 42,255 4,405,920,400 Rls. 84,510 $
88 11 1397 بيله سوار آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 153,850 4,384,875,709 Rls. 53,848 $
89 8 1397 بيله سوار آذربايجان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 48,000 4,357,320,000 Rls. 50,248 $
90 5 1397 بيله سوار آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 459,800 4,293,388,800 Rls. 98,496 $
91 9 1397 بيله سوار آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 45,849 4,245,996,408 Rls. 48,192 $
92 12 1397 بيله سوار آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 32,305 4,162,611,041 Rls. 47,837 $
93 10 1397 بيله سوار آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 59,200 4,143,432,800 Rls. 47,360 $
94 4 1397 بيله سوار آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 120,120 4,102,848,960 Rls. 96,096 $
95 9 1397 بيله سوار آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 398,822 4,046,278,668 Rls. 46,706 $
96 9 1397 بيله سوار آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 214,400 4,014,180,588 Rls. 47,400 $
97 10 1397 بيله سوار آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,000 3,998,852,000 Rls. 44,000 $
98 7 1397 بيله سوار آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 94,100 3,978,240,000 Rls. 94,720 $
99 8 1397 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 94,400 3,958,186,518 Rls. 50,625 $
100 4 1397 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 774,650 3,915,232,770 Rls. 91,764 $
مجموع کل
2,317,164,932,735 ريال
مجموع کل
32,983,832 دلار