آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 1,923,857 20,786,266,400 Rls. 483,464 $
2 9 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,800,000 14,252,157,200 Rls. 170,303 $
3 12 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 512,850 14,134,195,664 Rls. 158,985 $
4 4 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 1,114,345 12,224,960,760 Rls. 284,212 $
5 5 1397 بيرجند پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 71,670 12,104,190,780 Rls. 280,326 $
6 7 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,000,000 11,025,000,000 Rls. 262,500 $
7 11 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 508,266 10,909,592,783 Rls. 128,052 $
8 8 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,400,000 9,121,275,000 Rls. 124,417 $
9 6 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 866,141 9,005,304,000 Rls. 214,412 $
10 2 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 801,669 8,479,968,000 Rls. 201,904 $
11 11 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,801,910 8,204,056,926 Rls. 98,662 $
12 12 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,153,750 8,151,608,756 Rls. 92,744 $
13 1 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 817,987 8,024,448,144 Rls. 205,504 $
14 8 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 734,203 7,765,760,130 Rls. 121,735 $
15 9 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 482,268 7,644,369,414 Rls. 87,290 $
16 10 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 459,660 6,801,865,918 Rls. 73,515 $
17 10 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,800,000 6,466,651,254 Rls. 68,194 $
18 9 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 6,141,625,000 Rls. 69,000 $
19 10 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,000,000 6,124,480,220 Rls. 66,339 $
20 3 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 538,561 5,674,827,440 Rls. 134,596 $
21 6 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,935,000 5,599,104,000 Rls. 133,312 $
22 12 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,931,420 5,065,445,461 Rls. 58,064 $
23 4 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 457,073 4,569,993,480 Rls. 106,692 $
24 11 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,800,000 3,222,178,806 Rls. 40,194 $
25 2 1397 بيرجند پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 20,574 2,886,660,000 Rls. 68,730 $
26 10 1397 بيرجند پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 10,030 2,819,884,350 Rls. 28,786 $
27 5 1397 بيرجند پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 129,363 2,700,381,440 Rls. 61,600 $
28 4 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,900,000 2,425,020,000 Rls. 57,000 $
29 7 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 336,970 2,264,430,000 Rls. 53,915 $
30 5 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 288,483 1,942,180,880 Rls. 45,038 $
31 2 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,300,000 1,638,000,000 Rls. 39,000 $
32 4 1397 بيرجند پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 10,110 1,561,857,800 Rls. 36,238 $
33 3 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,200,000 1,519,830,000 Rls. 36,000 $
34 3 1397 بيرجند پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 10,442 1,495,301,250 Rls. 35,375 $
35 2 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 143,120 1,324,302,000 Rls. 31,531 $
36 2 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,200,000 1,272,600,000 Rls. 30,300 $
37 1 1397 بيرجند پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
38 8 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 500,000 1,031,562,500 Rls. 11,766 $
39 10 1397 بيرجند پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 229,060 992,865,240 Rls. 11,910 $
40 4 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 900,000 956,100,000 Rls. 22,500 $
41 9 1397 بيرجند پاکستان 12060090 ک ک ک ساير 6,336 780,480,170 Rls. 8,559 $
42 1 1397 بيرجند پاکستان 27132000 قيرنفت 71,374 662,634,000 Rls. 15,777 $
43 5 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 600,000 645,675,000 Rls. 15,000 $
44 3 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 600,000 632,475,000 Rls. 15,000 $
45 7 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 500,000 525,000,000 Rls. 12,500 $
46 8 1397 بيرجند پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 24,051 505,053,000 Rls. 5,761 $
47 11 1397 بيرجند پاکستان 12060090 ک ک ک ساير 4,717 376,638,299 Rls. 4,717 $
48 6 1397 بيرجند پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 300,000 315,000,000 Rls. 7,500 $
49 4 1397 بيرجند پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,814 268,944,000 Rls. 6,240 $
50 5 1397 بيرجند پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 24,753 216,456,000 Rls. 4,976 $
مجموع کل
244,518,656,465 ريال
مجموع کل
4,360,135 دلار
[1]