آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 6,721,101 63,006,552,000 Rls. 1,500,156 $
2 4 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 5,330,467 53,413,625,360 Rls. 1,246,964 $
3 5 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,434,737 41,746,418,320 Rls. 971,532 $
4 1 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,101,267 35,898,081,868 Rls. 886,198 $
5 6 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,265,777 29,465,184,000 Rls. 701,552 $
6 3 1397 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,082,659 17,444,353,800 Rls. 413,836 $
7 5 1397 بيرجند عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,510,235 11,861,061,240 Rls. 271,412 $
8 12 1397 بيرجند عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,530,626 11,084,916,676 Rls. 125,700 $
9 6 1397 بيرجند عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 24,543 5,538,120,000 Rls. 131,860 $
10 5 1397 بيرجند عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 200,225 2,209,818,040 Rls. 50,352 $
11 10 1397 بيرجند عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,700 1,030,865,000 Rls. 11,000 $
12 4 1397 بيرجند عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 72,471 682,077,440 Rls. 16,064 $
13 10 1397 بيرجند عراق 08055010 لیمو خشک 523 365,394,785 Rls. 3,899 $
14 6 1397 بيرجند عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 53,370 333,312,000 Rls. 7,936 $
15 1 1397 بيرجند عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,067 271,736,700 Rls. 7,185 $
16 10 1397 بيرجند عراق 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 144 56,594,488 Rls. 604 $
17 10 1397 بيرجند عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 270 36,548,850 Rls. 390 $
مجموع کل
274,444,660,567 ريال
مجموع کل
6,346,640 دلار
[1]