آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 5,115,558 109,266,965,020 Rls. 2,557,778 $
2 9 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,569,160 92,548,338,830 Rls. 1,068,485 $
3 2 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 4,298,755 90,273,834,000 Rls. 2,149,377 $
4 3 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 3,794,950 80,007,690,765 Rls. 1,897,474 $
5 9 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,000,000 68,116,782,000 Rls. 775,500 $
6 5 1397 بيرجند افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 38,489,000 63,618,701,800 Rls. 1,471,460 $
7 1 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 3,097,808 61,854,218,000 Rls. 1,548,904 $
8 6 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 2,829,050 59,410,050,000 Rls. 1,414,525 $
9 8 1397 بيرجند افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,376,140 56,272,513,648 Rls. 973,005 $
10 4 1397 بيرجند افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 33,000,000 53,016,750,000 Rls. 1,237,500 $
11 7 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,500,000 52,500,000,000 Rls. 1,250,000 $
12 2 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 5,165,727 50,172,864,000 Rls. 1,194,592 $
13 1 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 4,698,985 45,763,353,624 Rls. 1,166,052 $
14 5 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 1,999,400 42,710,500,000 Rls. 1,000,000 $
15 5 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,825,000 39,551,500,000 Rls. 912,500 $
16 8 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,500,000 38,504,287,500 Rls. 482,439 $
17 6 1397 بيرجند افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 24,995,000 38,422,440,000 Rls. 914,820 $
18 4 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 3,509,328 36,360,500,000 Rls. 849,499 $
19 7 1397 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 1,500,000 31,500,000,000 Rls. 750,000 $
20 8 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 986,470 28,254,903,876 Rls. 327,409 $
21 9 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,893,080 25,043,628,459 Rls. 291,612 $
22 5 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 2,322,042 24,316,215,680 Rls. 559,278 $
23 6 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,100,000 23,100,000,000 Rls. 550,000 $
24 5 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,508,220 22,509,119,136 Rls. 519,684 $
25 6 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,108,900 21,613,368,000 Rls. 514,604 $
26 2 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,000,000 21,000,000,000 Rls. 500,000 $
27 12 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,236,000 20,577,327,934 Rls. 228,177 $
28 9 1397 بيرجند افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 979,960 20,258,796,244 Rls. 244,989 $
29 9 1397 بيرجند افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 69,000 18,462,771,600 Rls. 209,300 $
30 3 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,692,790 17,662,914,508 Rls. 419,292 $
31 6 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,569,006 16,431,408,000 Rls. 391,224 $
32 8 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 803,165 16,183,306,572 Rls. 193,800 $
33 12 1397 بيرجند افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,783,158 15,894,364,292 Rls. 180,912 $
34 6 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,270,870 14,153,359,080 Rls. 336,986 $
35 7 1397 بيرجند افغانستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 500,000 10,500,000,000 Rls. 250,000 $
36 4 1397 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 120,024 10,268,343,860 Rls. 240,048 $
37 7 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,000,000 9,450,000,000 Rls. 225,000 $
38 11 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 232,050 8,419,485,101 Rls. 99,781 $
39 9 1397 بيرجند افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 166,620 8,356,101,760 Rls. 91,640 $
40 5 1397 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 90,354 8,050,251,800 Rls. 185,026 $
41 11 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,000,000 7,713,563,550 Rls. 89,320 $
42 7 1397 بيرجند افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 654,850 6,875,904,000 Rls. 163,712 $
43 2 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,376,500 6,774,390,000 Rls. 161,295 $
44 3 1397 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 50,390 6,366,028,530 Rls. 151,170 $
45 4 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,245,500 6,327,923,100 Rls. 147,525 $
46 3 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 300,000 6,321,450,000 Rls. 150,000 $
47 10 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 152,970 5,994,037,668 Rls. 61,188 $
48 2 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 343,920 5,846,778,000 Rls. 139,209 $
49 5 1397 بيرجند افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,080 5,453,005,280 Rls. 125,859 $
50 7 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 298,685 5,394,270,000 Rls. 128,435 $
51 3 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 240,000 5,281,881,600 Rls. 125,520 $
52 5 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 297,880 5,190,213,820 Rls. 120,638 $
53 4 1397 بيرجند افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 20,268 5,172,470,060 Rls. 121,090 $
54 3 1397 بيرجند افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 20,000 5,053,380,000 Rls. 120,000 $
55 12 1397 بيرجند افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 50,000 4,541,700,000 Rls. 50,000 $
56 2 1397 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 66,799 4,208,358,000 Rls. 100,199 $
57 4 1397 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 56,630 4,168,185,800 Rls. 97,246 $
58 10 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 4,048,987,250 Rls. 44,660 $
59 6 1397 بيرجند افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,498,000 3,969,000,000 Rls. 94,500 $
60 10 1397 بيرجند افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 24,830 3,829,728,000 Rls. 42,139 $
61 4 1397 بيرجند افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,200 3,581,750,400 Rls. 83,640 $
62 3 1397 بيرجند افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 47,985 3,435,204,320 Rls. 81,574 $
63 2 1397 بيرجند افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 48,000 3,427,200,000 Rls. 81,600 $
64 4 1397 بيرجند افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 22,743 3,426,277,600 Rls. 79,496 $
65 2 1397 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 26,870 3,385,620,000 Rls. 80,610 $
66 5 1397 بيرجند افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 25,000 3,306,750,000 Rls. 75,000 $
67 4 1397 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 25,620 3,287,302,200 Rls. 76,860 $
68 10 1397 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 412,800 3,133,993,466 Rls. 32,958 $
69 2 1397 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,700 3,112,200,000 Rls. 74,100 $
70 6 1397 بيرجند افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 12,091 2,920,596,000 Rls. 69,538 $
71 4 1397 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 124,745 2,704,150,440 Rls. 62,372 $
72 11 1397 بيرجند افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 513,002 2,696,923,859 Rls. 32,812 $
73 5 1397 بيرجند افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 16,043 2,688,000,000 Rls. 64,000 $
74 12 1397 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 9,880 2,616,856,320 Rls. 29,640 $
75 3 1397 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 35,880 2,614,878,000 Rls. 62,160 $
76 1 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,198,500 2,489,497,170 Rls. 65,955 $
77 8 1397 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 10,030 2,483,177,250 Rls. 28,323 $
78 10 1397 بيرجند افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,960 2,401,195,596 Rls. 26,421 $
79 11 1397 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 10,020 2,400,200,820 Rls. 30,060 $
80 6 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 139,060 2,356,662,000 Rls. 56,111 $
81 4 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 133,570 2,300,352,640 Rls. 53,417 $
82 5 1397 بيرجند افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 211,054 2,252,905,200 Rls. 51,524 $
83 10 1397 بيرجند افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 149,000 2,131,478,240 Rls. 23,864 $
84 1 1397 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 5,165 2,023,678,839 Rls. 53,697 $
85 3 1397 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 14,070 1,779,784,650 Rls. 42,210 $
86 3 1397 بيرجند افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,387,500 1,752,558,315 Rls. 41,625 $
87 10 1397 بيرجند افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,840 1,734,289,790 Rls. 18,506 $
88 5 1397 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 75,030 1,733,172,000 Rls. 41,266 $
89 1 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 118,130 1,638,215,180 Rls. 41,100 $
90 6 1397 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,983 1,591,800,000 Rls. 37,900 $
91 9 1397 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 50,360 1,554,824,712 Rls. 17,626 $
92 1 1397 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 23,551 1,483,692,000 Rls. 35,326 $
93 9 1397 بيرجند افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 100,000 1,409,624,000 Rls. 16,000 $
94 10 1397 بيرجند افغانستان 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 24,956 1,403,194,695 Rls. 14,973 $
95 9 1397 بيرجند افغانستان 04031090 ماست 16,099 1,394,568,096 Rls. 15,294 $
96 12 1397 بيرجند افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 99,600 1,392,325,568 Rls. 15,936 $
97 3 1397 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 90,120 1,313,854,640 Rls. 31,242 $
98 3 1397 بيرجند افغانستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 25,100 1,312,343,460 Rls. 31,124 $
99 10 1397 بيرجند افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 2,172 1,289,629,770 Rls. 14,190 $
100 2 1397 بيرجند افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,050 1,266,300,000 Rls. 30,150 $
مجموع کل
1,670,135,236,983 ريال
مجموع کل
34,226,577 دلار