آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر لنگه پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 15,066,392 354,318,189,624 Rls. 8,260,181 $
2 10 1397 بندر لنگه پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 8,386,960 274,441,272,475 Rls. 2,949,164 $
3 7 1397 بندر لنگه پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 8,272,603 199,247,267,843 Rls. 4,743,982 $
4 6 1397 بندر لنگه پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,333,054 71,052,975,188 Rls. 1,691,738 $
5 12 1397 بندر لنگه پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,637,977 58,957,262,505 Rls. 679,677 $
مجموع کل
958,016,967,635 ريال
مجموع کل
18,324,743 دلار
[1]