آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 110,000 23,100,000,000 Rls. 550,000 $
2 6 1397 بندر لنگه قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 233,960 19,652,640,000 Rls. 467,920 $
3 5 1397 بندر لنگه قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 225,240 19,500,135,000 Rls. 450,480 $
4 4 1397 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 63,300 13,438,590,000 Rls. 316,500 $
5 5 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 455,080 10,006,077,610 Rls. 230,455 $
6 7 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 463,310 9,363,816,000 Rls. 222,948 $
7 8 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 341,617 8,105,083,895 Rls. 133,696 $
8 7 1397 بندر لنگه قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 94,790 7,962,360,000 Rls. 189,580 $
9 4 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 565,113 7,647,861,035 Rls. 179,100 $
10 6 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 335,550 6,786,247,670 Rls. 161,405 $
11 7 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 277,489 6,235,152,000 Rls. 148,456 $
12 6 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 270,586 5,419,242,850 Rls. 128,892 $
13 8 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 186,144 5,305,699,995 Rls. 86,748 $
14 3 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 508,324 5,218,907,174 Rls. 123,805 $
15 3 1397 بندر لنگه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 24,000 5,049,600,000 Rls. 120,000 $
16 5 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 240,351 4,982,450,870 Rls. 114,456 $
17 4 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 295,083 4,413,187,435 Rls. 103,352 $
18 8 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 224,722 4,348,119,813 Rls. 69,056 $
19 4 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 188,353 4,047,630,990 Rls. 94,851 $
20 8 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 139,827 3,766,993,420 Rls. 67,269 $
21 8 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 171,389 3,762,630,808 Rls. 53,494 $
22 3 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 288,573 3,753,193,321 Rls. 89,022 $
23 8 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 227,311 3,705,392,475 Rls. 57,950 $
24 11 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 120,068 3,523,314,238 Rls. 42,346 $
25 4 1397 بندر لنگه قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 71,970 3,101,907,000 Rls. 71,970 $
26 6 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 136,369 3,024,371,160 Rls. 71,933 $
27 6 1397 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه، تازه 164,200 2,986,158,000 Rls. 71,099 $
28 10 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 61,100 2,977,343,869 Rls. 33,566 $
29 6 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 131,008 2,929,332,000 Rls. 69,746 $
30 7 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 209,830 2,828,910,000 Rls. 67,355 $
31 7 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 178,739 2,804,970,000 Rls. 66,785 $
32 5 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 120,414 2,793,282,080 Rls. 64,428 $
33 4 1397 بندر لنگه قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 20,750 2,631,307,500 Rls. 62,250 $
34 3 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 174,518 2,605,239,774 Rls. 61,800 $
35 12 1397 بندر لنگه قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,700 2,582,424,000 Rls. 29,250 $
36 8 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 107,343 2,418,912,488 Rls. 37,289 $
37 7 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 122,091 2,336,040,000 Rls. 55,620 $
38 2 1397 بندر لنگه قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 17,550 2,211,300,000 Rls. 52,650 $
39 9 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 70,323 2,210,712,605 Rls. 25,375 $
40 8 1397 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه، تازه 98,940 2,156,888,370 Rls. 46,015 $
41 3 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 126,152 2,031,025,398 Rls. 48,184 $
42 8 1397 بندر لنگه قطر 08105000 کيوي، تازه 39,550 1,989,876,000 Rls. 43,553 $
43 4 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 134,899 1,882,921,090 Rls. 44,081 $
44 12 1397 بندر لنگه قطر 44189900 ک ک ساير 19,400 1,851,008,877 Rls. 21,339 $
45 3 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 194,568 1,848,367,772 Rls. 43,846 $
46 7 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 79,931 1,796,046,000 Rls. 42,763 $
47 9 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 61,441 1,705,056,644 Rls. 20,013 $
48 10 1397 بندر لنگه قطر 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 496,213 1,654,692,036 Rls. 19,849 $
49 9 1397 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 34,028 1,566,778,257 Rls. 18,823 $
50 5 1397 بندر لنگه قطر 25171090 ساير سنگ هاي خرد شده بجز دولوميت از انواع براي بتن ريزي سنگ ريزي راه ها ساير بالاست ها 5,200,000 1,551,638,400 Rls. 41,600 $
51 12 1397 بندر لنگه قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,856 1,542,637,512 Rls. 16,687 $
52 2 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 154,773 1,495,074,000 Rls. 35,597 $
53 3 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 118,954 1,487,488,730 Rls. 35,292 $
54 10 1397 بندر لنگه قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,850 1,481,795,100 Rls. 17,775 $
55 6 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 103,656 1,406,790,000 Rls. 33,495 $
56 5 1397 بندر لنگه قطر 03063590 --- سایر 6,714 1,391,259,950 Rls. 31,555 $
57 4 1397 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه، تازه 119,700 1,372,041,360 Rls. 32,028 $
58 7 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 86,339 1,356,432,000 Rls. 32,296 $
59 4 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 86,933 1,318,108,820 Rls. 30,911 $
60 7 1397 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه، تازه 85,004 1,305,528,000 Rls. 31,084 $
61 6 1397 بندر لنگه قطر 87161000 تريلرها و نيمه تريلرها از نوع کاروا ني؛ براي سکونت يا اردوزني 4,270 1,302,000,000 Rls. 31,000 $
62 5 1397 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه، تازه 87,820 1,291,030,850 Rls. 30,233 $
63 10 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 49,712 1,269,029,990 Rls. 15,042 $
64 6 1397 بندر لنگه قطر 03061700 ساير انواع ميگو 6,300 1,243,620,000 Rls. 29,610 $
65 9 1397 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 22,283 1,241,755,934 Rls. 14,604 $
66 11 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 46,451 1,240,639,933 Rls. 14,911 $
67 7 1397 بندر لنگه قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 94,600 1,191,960,000 Rls. 28,380 $
68 5 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 78,587 1,174,480,900 Rls. 26,958 $
69 3 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 96,216 1,172,147,849 Rls. 27,802 $
70 8 1397 بندر لنگه قطر 08081000 سيب، تازه 40,060 1,156,763,725 Rls. 16,645 $
71 5 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 71,397 1,148,071,830 Rls. 26,592 $
72 10 1397 بندر لنگه قطر 28365000 کربنات کلسيم 410,000 1,117,860,900 Rls. 12,300 $
73 5 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 48,619 1,101,423,290 Rls. 26,013 $
74 5 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 67,614 1,090,844,420 Rls. 25,300 $
75 9 1397 بندر لنگه قطر 14019000 ساير مواد نباتي براي بافتن، (به استثناي بامبو و خيزران) 42,300 1,086,665,472 Rls. 12,690 $
76 6 1397 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 68,112 1,083,031,550 Rls. 25,769 $
77 6 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 67,244 1,076,040,000 Rls. 25,620 $
78 6 1397 بندر لنگه قطر 08105000 کيوي، تازه 24,720 1,063,356,000 Rls. 25,318 $
79 8 1397 بندر لنگه قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 49,772 1,003,304,734 Rls. 14,601 $
80 6 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 62,879 971,838,000 Rls. 23,139 $
81 2 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 76,265 960,960,000 Rls. 22,880 $
82 9 1397 بندر لنگه قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,300 878,878,400 Rls. 10,666 $
83 2 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 68,989 869,232,000 Rls. 20,696 $
84 4 1397 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 44,118 850,698,390 Rls. 19,933 $
85 4 1397 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 87,704 850,015,320 Rls. 19,876 $
86 2 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 97,444 818,538,000 Rls. 19,489 $
87 10 1397 بندر لنگه قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,600 815,828,733 Rls. 8,400 $
88 10 1397 بندر لنگه قطر 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 1,080 804,242,880 Rls. 8,582 $
89 10 1397 بندر لنگه قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,260 798,451,800 Rls. 8,520 $
90 7 1397 بندر لنگه قطر 08081000 سيب، تازه 29,970 784,014,000 Rls. 18,667 $
91 9 1397 بندر لنگه قطر 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 18,968 783,910,319 Rls. 9,457 $
92 8 1397 بندر لنگه قطر 08109010 انار تازه 12,136 777,366,292 Rls. 9,071 $
93 4 1397 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 67,899 770,050,880 Rls. 18,008 $
94 4 1397 بندر لنگه قطر 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 18,000 758,574,000 Rls. 18,000 $
95 9 1397 بندر لنگه قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,544 758,286,144 Rls. 8,316 $
96 10 1397 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 23,394 726,993,114 Rls. 8,425 $
97 9 1397 بندر لنگه قطر 87161000 تريلرها و نيمه تريلرها از نوع کاروا ني؛ براي سکونت يا اردوزني 3,600 725,120,000 Rls. 8,800 $
98 8 1397 بندر لنگه قطر 07031000 پياز و موسير 46,500 712,824,000 Rls. 16,972 $
99 7 1397 بندر لنگه قطر 07031000 پياز و موسير 43,152 712,152,000 Rls. 16,956 $
100 6 1397 بندر لنگه قطر 03063590 --- سایر 3,600 710,640,000 Rls. 16,920 $
مجموع کل
302,620,633,040 ريال
مجموع کل
6,470,843 دلار