آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر لنگه عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 31,914,969 1,070,000,000,000 Rls. 24,231,759 $
2 7 1397 بندر لنگه عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 20,330 3,306,660,000 Rls. 78,730 $
مجموع کل
1,073,306,660,000 ريال
مجموع کل
24,310,489 دلار
[1]