آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 94,439,166 2,506,000,000,000 Rls. 58,703,179 $
2 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 30,002,999 998,264,000,000 Rls. 10,947,798 $
3 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 32,021,894 857,000,000,000 Rls. 20,411,775 $
4 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 30,106,395 844,253,000,000 Rls. 20,101,263 $
5 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,884,644 195,141,022,943 Rls. 2,160,836 $
6 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,231,060 171,598,204,896 Rls. 1,979,355 $
7 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,101,424 161,847,088,396 Rls. 1,835,896 $
8 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,218,857 146,728,292,838 Rls. 1,662,249 $
9 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 944,030 141,239,338,118 Rls. 1,534,139 $
10 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 15,777,050 129,538,612,440 Rls. 3,075,910 $
11 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 309,110 123,787,354,680 Rls. 1,390,995 $
12 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,885,666 115,572,314,658 Rls. 1,412,550 $
13 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,206,230 113,179,172,912 Rls. 1,779,608 $
14 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 275,000 104,794,312,500 Rls. 1,219,613 $
15 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 309,860 90,409,778,544 Rls. 1,010,144 $
16 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 947,257 81,723,708,721 Rls. 1,205,790 $
17 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 6,518,659 79,419,918,980 Rls. 1,243,371 $
18 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 1,161,740 78,068,928,000 Rls. 1,858,784 $
19 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 8,892,867 75,044,886,000 Rls. 1,786,783 $
20 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 2,390,477 74,952,047,008 Rls. 1,784,573 $
21 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 266,300 70,113,710,632 Rls. 868,138 $
22 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 493,940 69,797,764,736 Rls. 792,095 $
23 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 187,856 66,337,293,298 Rls. 757,506 $
24 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 460,420 62,384,699,296 Rls. 730,675 $
25 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 7,365,784 62,101,872,000 Rls. 1,478,616 $
26 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 2,838,589 59,744,660,950 Rls. 1,380,863 $
27 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,015,970 59,340,540,000 Rls. 1,412,870 $
28 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 704,486 57,923,302,707 Rls. 654,340 $
29 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 799,526 57,086,148,000 Rls. 1,359,194 $
30 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 6,437,350 55,669,691,320 Rls. 1,295,021 $
31 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 175,000 54,876,900,000 Rls. 601,500 $
32 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 376,120 53,467,842,706 Rls. 638,975 $
33 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 368,621 53,434,129,074 Rls. 771,284 $
34 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 7,824,630 49,615,356,000 Rls. 1,181,318 $
35 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 433,140 49,533,513,190 Rls. 632,577 $
36 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 316,480 49,466,918,240 Rls. 538,016 $
37 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 3,537,351 49,295,834,120 Rls. 1,139,552 $
38 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,271,911 48,093,086,360 Rls. 1,123,049 $
39 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 315,422 47,297,648,877 Rls. 539,178 $
40 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 5,232,690 46,908,793,600 Rls. 1,096,462 $
41 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 3,464,342 46,861,626,000 Rls. 1,115,753 $
42 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 3,434,749 45,039,208,940 Rls. 1,052,953 $
43 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 840,637 42,207,774,519 Rls. 594,150 $
44 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,585,671 41,709,062,700 Rls. 963,627 $
45 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,343,581 37,959,124,416 Rls. 432,547 $
46 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 186,324 37,781,655,640 Rls. 428,544 $
47 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 645,000 36,168,783,200 Rls. 706,400 $
48 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,132,286 33,739,314,000 Rls. 803,317 $
49 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 40,952,350 32,953,168,719 Rls. 368,606 $
50 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 278,557 31,179,274,010 Rls. 345,409 $
51 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 159,730 30,188,970,000 Rls. 718,785 $
52 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 420,860 30,049,404,000 Rls. 715,462 $
53 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,222,088 29,942,250,504 Rls. 712,911 $
54 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 248,055 29,840,966,567 Rls. 346,429 $
55 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,453,575 29,700,174,000 Rls. 707,147 $
56 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 1,627,220 29,202,139,528 Rls. 695,289 $
57 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 36,870,649 28,278,714,054 Rls. 332,444 $
58 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,339,049 28,051,491,733 Rls. 420,195 $
59 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 304,000 27,902,934,400 Rls. 331,392 $
60 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,215,256 27,888,968,598 Rls. 661,491 $
61 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 385,070 26,069,904,000 Rls. 620,712 $
62 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,707,825 25,815,140,790 Rls. 602,891 $
63 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 1,195,348 25,264,594,144 Rls. 643,463 $
64 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,120,124 25,101,496,232 Rls. 597,655 $
65 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 1,357,462 25,054,457,430 Rls. 580,897 $
66 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,985,021 24,967,785,019 Rls. 291,725 $
67 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 822,032 24,450,327,699 Rls. 263,960 $
68 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 63,105,460 24,428,400,229 Rls. 567,947 $
69 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 64,183,800 24,261,499,500 Rls. 577,655 $
70 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 27,876 24,058,834,307 Rls. 270,396 $
71 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 42,660 23,924,673,762 Rls. 381,706 $
72 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 637,810 23,513,216,847 Rls. 271,708 $
73 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 246,256 23,483,334,000 Rls. 559,127 $
74 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 359,856 22,427,118,000 Rls. 533,979 $
75 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 28,608,301 22,384,488,139 Rls. 257,472 $
76 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 58,415,300 22,136,714,277 Rls. 525,736 $
77 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,372,028 22,135,762,080 Rls. 512,683 $
78 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 944,890 22,111,309,104 Rls. 388,567 $
79 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 925,666 21,691,213,024 Rls. 516,457 $
80 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,190,256 21,576,934,400 Rls. 261,856 $
81 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب، تازه 954,534 21,547,134,000 Rls. 513,027 $
82 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 649,720 21,218,938,489 Rls. 243,870 $
83 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 274,435 21,216,152,818 Rls. 256,366 $
84 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,340,954 20,853,420,000 Rls. 496,510 $
85 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 899,768 20,824,818,000 Rls. 495,829 $
86 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 672,742 20,685,148,557 Rls. 344,473 $
87 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 683,193 20,459,456,512 Rls. 345,721 $
88 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,407,534 20,198,379,720 Rls. 472,294 $
89 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 296,716 19,969,068,000 Rls. 475,454 $
90 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 157,020 19,622,030,970 Rls. 314,315 $
91 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 11,466,423 19,616,761,741 Rls. 221,197 $
92 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 49,225,290 18,948,462,342 Rls. 443,022 $
93 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 10,386,363 18,359,975,201 Rls. 202,184 $
94 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 863,315 18,062,654,633 Rls. 428,758 $
95 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 548,094 17,944,634,884 Rls. 205,356 $
96 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 1,056,454 17,612,221,560 Rls. 410,863 $
97 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 763,738 17,599,893,870 Rls. 408,141 $
98 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 780,238 17,550,539,980 Rls. 406,266 $
99 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,082,799 17,020,822,648 Rls. 405,258 $
100 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 750,542 17,016,300,000 Rls. 405,150 $
مجموع کل
9,748,880,709,176 ريال
مجموع کل
185,269,337 دلار