آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,438,494 56,255,042,299 Rls. 642,873 $
2 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,691,259 55,826,828,308 Rls. 827,752 $
3 6 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,069,256 44,583,995,400 Rls. 1,061,524 $
4 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 138,800 34,363,410,000 Rls. 400,978 $
5 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 216,400 34,120,135,000 Rls. 418,230 $
6 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,644,743 27,794,004,000 Rls. 661,762 $
7 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 320,035 24,636,381,874 Rls. 256,332 $
8 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 72,630 19,802,496,870 Rls. 217,890 $
9 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 98,200 17,896,618,000 Rls. 196,919 $
10 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 864,211 16,906,165,004 Rls. 211,732 $
11 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 135,885 16,339,678,128 Rls. 186,079 $
12 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,379,696 13,442,820,029 Rls. 157,527 $
13 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,990,001 12,674,087,028 Rls. 143,678 $
14 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 1,904,997 12,282,123,105 Rls. 133,350 $
15 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 34,515 11,509,233,840 Rls. 138,060 $
16 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 493,131 10,475,826,843 Rls. 123,712 $
17 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,296,400 10,400,534,345 Rls. 114,894 $
18 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 80,483 10,174,442,733 Rls. 103,862 $
19 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 79,188 9,995,832,000 Rls. 237,996 $
20 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 100,485 9,588,883,564 Rls. 101,964 $
21 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 420,450 9,522,862,460 Rls. 103,010 $
22 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 26,213 9,257,173,376 Rls. 104,852 $
23 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 20,633 8,774,234,752 Rls. 94,912 $
24 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 115,987 7,870,906,944 Rls. 89,138 $
25 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 18,000 7,696,053,000 Rls. 89,367 $
26 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 90,696 7,602,000,000 Rls. 181,000 $
27 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,997,000 6,913,851,448 Rls. 74,788 $
28 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 69074090 ک ک ک سایر 770,220 6,513,124,000 Rls. 76,000 $
29 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 10,570 6,278,056,000 Rls. 76,190 $
30 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 7,209 5,522,707,200 Rls. 63,877 $
31 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 65,013 5,461,092,000 Rls. 130,026 $
32 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 73,175 5,320,290,820 Rls. 58,540 $
33 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 901,003 5,220,174,554 Rls. 63,070 $
34 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08081000 سيب، تازه 199,558 4,932,564,000 Rls. 117,442 $
35 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 51,740 4,476,544,800 Rls. 51,126 $
36 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 66,000 4,456,312,000 Rls. 51,189 $
37 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 217,627 4,400,150,475 Rls. 51,344 $
38 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 64,520 4,253,158,400 Rls. 51,616 $
39 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 46,000 4,175,765,000 Rls. 48,726 $
40 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28272000 کلرورکلسيم 181,069 3,691,051,486 Rls. 44,362 $
41 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 28,607 3,638,516,418 Rls. 40,050 $
42 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 28301000 سولفور سديم 120,000 3,559,680,000 Rls. 43,200 $
43 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 537,020 3,318,834,208 Rls. 37,591 $
44 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 8,666 2,918,616,536 Rls. 33,701 $
45 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 8,500 2,913,766,000 Rls. 34,000 $
46 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,074,846 2,844,030,000 Rls. 67,715 $
47 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,368 2,612,823,809 Rls. 31,403 $
48 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 25,520 2,551,085,810 Rls. 28,070 $
49 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 49,150 2,389,768,485 Rls. 26,295 $
50 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 39233010 --- پریفرم (PET) 11,000 1,926,122,000 Rls. 22,000 $
51 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 48,175 1,907,931,217 Rls. 22,883 $
52 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 68,412 1,898,726,099 Rls. 21,961 $
53 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 771,083 1,894,704,000 Rls. 45,112 $
54 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 9,545 1,883,149,776 Rls. 21,348 $
55 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,641 1,640,603,520 Rls. 19,680 $
56 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 10,256 1,637,709,788 Rls. 20,923 $
57 6 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,516 1,599,990,000 Rls. 38,095 $
58 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,000 1,584,481,500 Rls. 18,399 $
59 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73229090 سايرگرم کننده هوا يا توزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غير برقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري و اجزاء و قطعات آن ها از آهن يافولاد 2,500 1,571,205,466 Rls. 18,334 $
60 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 33,250 1,547,196,034 Rls. 15,794 $
61 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 6,696 1,472,434,704 Rls. 16,692 $
62 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 49,000 1,440,026,700 Rls. 14,700 $
63 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 365,900 1,431,552,675 Rls. 25,388 $
64 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 231,000 1,422,814,470 Rls. 16,170 $
65 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,835 1,392,510,000 Rls. 33,155 $
66 6 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 36,000 1,360,800,000 Rls. 32,400 $
67 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 2,975 1,340,493,120 Rls. 16,080 $
68 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,724 1,318,017,189 Rls. 14,979 $
69 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 41,000 1,285,248,320 Rls. 13,120 $
70 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,040 1,249,793,144 Rls. 14,408 $
71 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 15,445 1,159,044,864 Rls. 13,128 $
72 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,100 1,152,257,208 Rls. 13,822 $
73 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 72,000 1,149,796,800 Rls. 14,400 $
74 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 30,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
75 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 2,960 1,076,054,720 Rls. 11,840 $
76 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,250 921,461,856 Rls. 10,437 $
77 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 61079900 رب دوشامبر لباس حوله اي حمام واشياء همانند مردانه ياپسرا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي. 1,634 899,976,000 Rls. 21,428 $
78 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 10,644 875,869,301 Rls. 10,507 $
79 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 910 839,758,920 Rls. 8,572 $
80 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 1,550 821,078,400 Rls. 9,300 $
81 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 19,500 817,723,456 Rls. 9,262 $
82 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,000 805,640,000 Rls. 10,000 $
83 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 23,000 772,800,000 Rls. 18,400 $
84 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 19,750 770,778,352 Rls. 8,453 $
85 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 2,065 728,631,120 Rls. 8,260 $
86 6 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 7,680 696,150,000 Rls. 16,575 $
87 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 2,979 679,138,432 Rls. 7,448 $
88 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 2,500 662,160,000 Rls. 7,500 $
89 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 47,500 656,492,048 Rls. 7,660 $
90 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 21,900 654,740,360 Rls. 7,946 $
91 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,500 654,150,000 Rls. 15,575 $
92 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 13,750 647,261,796 Rls. 7,098 $
93 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 10,940 646,086,655 Rls. 6,709 $
94 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 5,054 636,804,000 Rls. 7,395 $
95 7 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 2,466 621,432,000 Rls. 14,796 $
96 10 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,675 611,472,562 Rls. 6,242 $
97 11 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 7,600 569,426,352 Rls. 7,068 $
98 9 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,624 549,839,520 Rls. 6,030 $
99 8 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 19,600 528,486,000 Rls. 12,583 $
100 12 1397 بندر امیرآباد قزاقستان 95030080 --- سایر 1,770 490,888,260 Rls. 5,310 $
مجموع کل
654,188,641,055 ريال
مجموع کل
9,092,080 دلار