آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 992,000 32,563,630,080 Rls. 357,120 $
2 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,263,393 32,325,085,289 Rls. 367,421 $
3 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 600,000 31,888,976,000 Rls. 360,490 $
4 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,658,648 17,730,215,363 Rls. 186,929 $
5 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,982,332 14,782,623,809 Rls. 184,294 $
6 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28272000 کلرورکلسيم 566,000 12,644,485,280 Rls. 138,670 $
7 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,997,538 6,964,234,072 Rls. 79,901 $
8 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,000,000 6,720,000,000 Rls. 160,000 $
9 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,658,821 6,020,302,036 Rls. 66,709 $
10 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,320,350 5,359,998,000 Rls. 127,619 $
11 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 4,839,505,000 Rls. 55,000 $
12 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 3,543,524,400 Rls. 40,136 $
13 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,950 3,156,531,631 Rls. 36,509 $
14 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 901,206 3,070,361,417 Rls. 36,048 $
15 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 708,860 2,575,507,236 Rls. 28,354 $
16 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 997,000 2,544,083,783 Rls. 28,913 $
17 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 639,018 1,875,053,610 Rls. 21,773 $
18 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 60,000 1,865,065,000 Rls. 21,273 $
19 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 1,039,000 1,745,520,000 Rls. 41,560 $
20 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 60,549 1,525,834,800 Rls. 36,329 $
21 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 60,482 1,524,146,400 Rls. 36,289 $
22 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28261900 فلوئورورهابه غير از الومينيوم 70,000 1,361,844,200 Rls. 15,324 $
23 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 69074090 ک ک ک سایر 37,540 1,204,508,799 Rls. 13,689 $
24 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 60,100 767,356,800 Rls. 18,270 $
25 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 2,170 562,848,090 Rls. 6,510 $
26 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 1,116,022 481,099,301 Rls. 5,580 $
27 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 813,400 365,891,968 Rls. 4,119 $
28 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 125,419 353,808,000 Rls. 4,036 $
29 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 7,410 308,267,115 Rls. 3,826 $
30 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,840 276,012,264 Rls. 3,426 $
31 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 589,540 268,363,656 Rls. 2,948 $
32 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 54,000 226,800,000 Rls. 5,400 $
33 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 433,504 145,369,890 Rls. 1,688 $
34 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 305,640 138,794,352 Rls. 1,528 $
35 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 90281000 کنتورگاز 250 93,062,950 Rls. 1,116 $
36 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 478,574 92,510,462 Rls. 2,203 $
37 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 50,800 85,923,628 Rls. 2,046 $
38 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 03032400 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,032 84,534,248 Rls. 1,049 $
39 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 800 32,289,600 Rls. 769 $
40 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 157 13,789,440 Rls. 328 $
41 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 99 12,579,840 Rls. 300 $
مجموع کل
202,140,337,809 ريال
مجموع کل
2,505,493 دلار
[1]