آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 228,588,811 232,697,640,000 Rls. 5,540,420 $
2 4 1397 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 154,330,105 165,635,547,680 Rls. 3,858,253 $
3 2 1397 بندر امام خميني کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,471,920 158,843,748,000 Rls. 3,781,994 $
4 1 1397 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 134,480,000 132,128,840,000 Rls. 3,362,000 $
5 4 1397 بندر امام خميني کويت 25239010 سیمان کوره بلند 4,500,000 66,874,500,000 Rls. 1,575,000 $
6 3 1397 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 61,500,000 64,698,000,000 Rls. 1,537,500 $
7 5 1397 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,600,000 56,548,800,000 Rls. 1,346,400 $
8 1 1397 بندر امام خميني کويت 25239010 سیمان کوره بلند 43,066,824 56,491,979,706 Rls. 1,497,838 $
9 4 1397 بندر امام خميني کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 176,192 37,446,598,150 Rls. 880,960 $
10 1 1397 بندر امام خميني کويت 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,628,299 8,273,580,000 Rls. 196,990 $
11 5 1397 بندر امام خميني کويت 25239010 سیمان کوره بلند 4,900,055 7,100,184,000 Rls. 169,052 $
12 5 1397 بندر امام خميني کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 31,444 6,645,689,400 Rls. 157,220 $
13 3 1397 بندر امام خميني کويت 25070010 کائولن 1,000,000 1,767,360,000 Rls. 42,000 $
مجموع کل
995,152,466,936 ريال
مجموع کل
23,945,627 دلار
[1]