آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 بندر امام خميني چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 162,000,000 375,094,980,000 Rls. 8,740,800 $
2 3 1397 بندر امام خميني چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 24,500,000 68,262,302,500 Rls. 1,620,500 $
3 2 1397 بندر امام خميني چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 35,650,556 55,400,982,000 Rls. 1,319,071 $
4 5 1397 بندر امام خميني چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 31,404,589 42,203,477,080 Rls. 957,212 $
5 4 1397 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 49,500,000 40,931,308,800 Rls. 962,280 $
6 3 1397 بندر امام خميني چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 25,400,000 29,923,488,540 Rls. 709,676 $
7 3 1397 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 41,200,000 25,229,582,000 Rls. 599,200 $
8 3 1397 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 217,192 5,952,601,710 Rls. 141,174 $
9 3 1397 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 355,400 5,234,331,200 Rls. 124,390 $
10 5 1397 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 278,777 4,098,024,000 Rls. 97,572 $
11 4 1397 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 267,290 3,981,573,120 Rls. 93,552 $
12 2 1397 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 374,623 1,258,740,000 Rls. 29,970 $
مجموع کل
657,571,390,950 ريال
مجموع کل
15,395,397 دلار
[1]