آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 463,000,000,000 Rls. 10,508,800 $
2 1 1397 بندر امام خميني هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 44,000,000 315,000,000,000 Rls. 8,360,000 $
3 2 1397 بندر امام خميني هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 314,160,000,000 Rls. 7,480,000 $
4 2 1397 بندر امام خميني هند 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 25,556,924 226,485,462,000 Rls. 5,392,511 $
5 2 1397 بندر امام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,743,475 86,419,494,000 Rls. 2,057,607 $
6 2 1397 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 2,501,507 75,645,612,000 Rls. 1,801,086 $
7 3 1397 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 5,231,791 57,078,870,360 Rls. 1,355,034 $
8 4 1397 بندر امام خميني هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,700,000 54,210,975,000 Rls. 1,267,500 $
9 2 1397 بندر امام خميني هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 31,312,928 32,878,608,000 Rls. 782,824 $
مجموع کل
1,624,879,021,360 ريال
مجموع کل
39,005,362 دلار
[1]