آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 5,496,759 37,764,629,320 Rls. 879,481 $
2 4 1397 بندر امام خميني قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 166,808 35,138,140,260 Rls. 834,043 $
3 4 1397 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 2,770,255 34,699,373,500 Rls. 817,225 $
4 2 1397 بندر امام خميني قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 155,090 32,568,900,000 Rls. 775,450 $
5 2 1397 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 2,789,448 18,745,104,000 Rls. 446,312 $
6 1 1397 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 3,074,742 18,543,864,852 Rls. 491,958 $
7 3 1397 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,397,000 12,426,960,000 Rls. 295,880 $
8 2 1397 بندر امام خميني قطر 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,480,604 8,056,524,000 Rls. 191,822 $
9 1 1397 بندر امام خميني قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 33,800 6,391,580,000 Rls. 169,000 $
10 3 1397 بندر امام خميني قطر 26180000 جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شنی Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست میکآید./جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شني Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست ميکآيد. 39,900,000 3,364,767,000 Rls. 79,800 $
11 4 1397 بندر امام خميني قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 89,157 1,951,236,000 Rls. 46,458 $
مجموع کل
209,651,078,932 ريال
مجموع کل
5,027,429 دلار
[1]