آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني عمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 40,000,000 399,000,000,000 Rls. 9,440,000 $
2 5 1397 بندر امام خميني عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 17,661,784 374,000,000,000 Rls. 8,488,783 $
3 2 1397 بندر امام خميني عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 17,741,567 358,139,460,000 Rls. 8,527,130 $
4 1 1397 بندر امام خميني عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,244,235 328,000,000,000 Rls. 7,807,466 $
5 2 1397 بندر امام خميني عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 10,552,930 190,585,878,000 Rls. 4,537,759 $
6 3 1397 بندر امام خميني عمان 25239010 سیمان کوره بلند 4,500,000 66,409,875,000 Rls. 1,575,000 $
7 1 1397 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,000,000 57,750,000,000 Rls. 1,375,000 $
8 2 1397 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,978,126 52,057,026,000 Rls. 1,239,453 $
9 3 1397 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 6,505,904 43,828,259,285 Rls. 1,040,944 $
10 2 1397 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 5,325,879 35,789,922,000 Rls. 852,141 $
11 2 1397 بندر امام خميني عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,156,303 24,905,286,000 Rls. 592,983 $
12 4 1397 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,511,594 17,480,692,500 Rls. 401,855 $
13 5 1397 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,484,155 16,693,488,000 Rls. 397,464 $
14 1 1397 بندر امام خميني عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,520,000 15,753,166,000 Rls. 418,000 $
15 1 1397 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 2,515,757 15,172,626,574 Rls. 402,521 $
مجموع کل
1,995,565,679,359 ريال
مجموع کل
47,096,499 دلار
[1]