آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,593,340 145,525,724,627 Rls. 3,452,233 $
2 3 1397 بندر امام خميني عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,551,693 125,949,311,360 Rls. 2,993,092 $
3 5 1397 بندر امام خميني عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,027,111 93,007,325,920 Rls. 2,109,488 $
4 2 1397 بندر امام خميني عراق 17031000 ملاس های نیشکر 27,500,190 80,850,588,000 Rls. 1,925,014 $
5 5 1397 بندر امام خميني عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,800,000 80,640,000,000 Rls. 1,920,000 $
6 2 1397 بندر امام خميني عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,794,433 80,546,508,000 Rls. 1,917,774 $
7 4 1397 بندر امام خميني عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,928,913 73,421,064,640 Rls. 1,725,119 $
8 4 1397 بندر امام خميني عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,280,680 72,439,774,660 Rls. 1,706,071 $
9 2 1397 بندر امام خميني عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,315,280 72,405,732,000 Rls. 1,723,946 $
10 5 1397 بندر امام خميني عراق 27132000 قيرنفت 4,794,991 33,433,566,620 Rls. 767,199 $
11 4 1397 بندر امام خميني عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 16,038,750,000 Rls. 375,000 $
12 4 1397 بندر امام خميني عراق 25239010 سیمان کوره بلند 9,500,000 14,330,750,000 Rls. 332,500 $
13 5 1397 بندر امام خميني عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,500,000 7,875,000,000 Rls. 187,500 $
14 2 1397 بندر امام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 40,000 621,600,000 Rls. 14,800 $
مجموع کل
897,085,695,827 ريال
مجموع کل
21,149,736 دلار
[1]