آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني جمهوري کره 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 6,981,240 126,000,000,000 Rls. 3,001,933 $
2 3 1397 بندر امام خميني جمهوري کره 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,939,480 89,376,910,080 Rls. 2,123,976 $
3 4 1397 بندر امام خميني جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,200,000 78,442,000,000 Rls. 1,820,000 $
مجموع کل
293,818,910,080 ريال
مجموع کل
6,945,909 دلار
[1]