آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني ترکيه 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 50,000,000 903,000,000,000 Rls. 21,500,000 $
2 4 1397 بندر امام خميني ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 191,932 6,715,500,000 Rls. 155,400 $
3 5 1397 بندر امام خميني ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 96,000 1,558,617,600 Rls. 35,520 $
4 3 1397 بندر امام خميني ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 373,670,400 Rls. 8,880 $
مجموع کل
911,647,788,000 ريال
مجموع کل
21,699,800 دلار
[1]