آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 101,752,191 1,749,000,000,000 Rls. 43,753,392 $
2 4 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 52,000,000 956,337,200,000 Rls. 22,360,000 $
3 4 1397 بندر امام خميني تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 51,500,000 954,449,500,000 Rls. 22,145,000 $
4 2 1397 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 51,219,710 925,027,950,000 Rls. 22,024,475 $
5 3 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 50,711,659 919,000,000,000 Rls. 21,806,013 $
مجموع کل
5,503,814,650,000 ريال
مجموع کل
132,088,880 دلار
[1]