آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 101,752,191 1,749,000,000,000 Rls. 43,753,392 $
2 4 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 52,000,000 956,337,200,000 Rls. 22,360,000 $
3 4 1397 بندر امام خميني تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 51,500,000 954,449,500,000 Rls. 22,145,000 $
4 2 1397 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 51,219,710 925,027,950,000 Rls. 22,024,475 $
5 3 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 50,711,659 919,000,000,000 Rls. 21,806,013 $
6 7 1397 بندر امام خميني تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 31,500,000 662,000,000,000 Rls. 15,750,000 $
مجموع کل
6,165,814,650,000 ريال
مجموع کل
147,838,880 دلار
[1]