آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 26,819,762 497,000,000,000 Rls. 11,532,497 $
2 3 1397 بندر امام خميني اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 26,387,410 478,000,000,000 Rls. 11,346,586 $
3 2 1397 بندر امام خميني اندونزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 21,996,057 397,248,810,000 Rls. 9,458,305 $
4 5 1397 بندر امام خميني اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,919,830 391,000,000,000 Rls. 8,995,527 $
5 1 1397 بندر امام خميني اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 22,344,561 363,787,800,000 Rls. 9,608,161 $
مجموع کل
2,127,036,610,000 ريال
مجموع کل
50,941,076 دلار
[1]