آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 100,105,293 2,077,000,000,000 Rls. 48,113,607 $
2 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 93,690,986 1,891,289,358,000 Rls. 45,030,699 $
3 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,120,615 1,220,000,000,000 Rls. 28,895,771 $
4 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,327,915 1,217,810,000,000 Rls. 28,995,406 $
5 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 59,930,931 1,090,000,000,000 Rls. 28,804,603 $
6 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 59,566,360 1,088,840,653,640 Rls. 25,613,534 $
7 8 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 50,493,570 1,060,365,000,000 Rls. 20,024,230 $
8 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 41,841,392 866,750,826,800 Rls. 20,110,228 $
9 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,839,560 837,000,000,000 Rls. 19,919,780 $
10 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,694,580 537,000,000,000 Rls. 12,768,669 $
11 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 29,291,110 528,997,434,000 Rls. 12,595,177 $
12 9 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 8,787,539 262,258,000,000 Rls. 2,930,641 $
13 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,380,265 255,323,052,960 Rls. 6,060,204 $
14 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,614,641 242,651,472,000 Rls. 5,777,416 $
15 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,418,944 182,558,544,000 Rls. 4,346,632 $
16 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000,000 174,000,000,000 Rls. 4,137,000 $
17 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,467,915 173,281,419,920 Rls. 4,032,988 $
18 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,467,760 170,000,000,000 Rls. 4,501,136 $
19 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,680,265 165,660,766,700 Rls. 4,150,685 $
20 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,830,568 142,213,974,000 Rls. 3,386,047 $
21 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,374,052 122,661,798,000 Rls. 2,920,519 $
22 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 93,300,102 99,409,950,000 Rls. 2,332,500 $
23 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,941,913 96,244,016,910 Rls. 2,182,899 $
24 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,343,065 93,609,378,045 Rls. 2,220,073 $
25 9 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,000,000 91,184,000,000 Rls. 1,000,000 $
26 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,636,932 51,320,220,000 Rls. 1,221,910 $
27 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,907,225 48,202,602,000 Rls. 1,147,681 $
28 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,300,000 47,565,000,000 Rls. 1,132,500 $
29 9 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,602,376 41,817,986,723 Rls. 475,253 $
30 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,990,158 35,098,417,670 Rls. 796,063 $
31 8 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,125,060 30,660,495,225 Rls. 485,996 $
32 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,500,974 23,526,552,000 Rls. 560,156 $
33 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,245,488 20,924,190,000 Rls. 498,195 $
34 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,000,000 18,480,000,000 Rls. 440,000 $
35 8 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300,000 16,518,600,000 Rls. 191,816 $
36 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 899,029 13,215,762,000 Rls. 314,661 $
37 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,578,905 9,026,695,262 Rls. 239,473 $
38 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 486,581 7,780,634,080 Rls. 184,901 $
39 9 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 276,969 4,874,085,463 Rls. 53,453 $
40 9 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 50,000 879,910,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
15,056,000,795,398 ريال
مجموع کل
348,602,502 دلار
[1]