آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 100,105,293 2,077,000,000,000 Rls. 48,113,607 $
2 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 93,690,986 1,891,289,358,000 Rls. 45,030,699 $
3 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,120,615 1,220,000,000,000 Rls. 28,895,771 $
4 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 59,930,931 1,090,000,000,000 Rls. 28,804,603 $
5 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 59,566,360 1,088,840,653,640 Rls. 25,613,534 $
6 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 41,841,392 866,750,826,800 Rls. 20,110,228 $
7 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 29,694,580 537,000,000,000 Rls. 12,768,669 $
8 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 29,291,110 528,997,434,000 Rls. 12,595,177 $
9 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,380,265 255,323,052,960 Rls. 6,060,204 $
10 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,418,944 182,558,544,000 Rls. 4,346,632 $
11 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,467,915 173,281,419,920 Rls. 4,032,988 $
12 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,467,760 170,000,000,000 Rls. 4,501,136 $
13 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,680,265 165,660,766,700 Rls. 4,150,685 $
14 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,374,052 122,661,798,000 Rls. 2,920,519 $
15 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 93,300,102 99,409,950,000 Rls. 2,332,500 $
16 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,941,913 96,244,016,910 Rls. 2,182,899 $
17 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,343,065 93,609,378,045 Rls. 2,220,073 $
18 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 7,636,932 51,320,220,000 Rls. 1,221,910 $
19 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,907,225 48,202,602,000 Rls. 1,147,681 $
20 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,300,000 47,565,000,000 Rls. 1,132,500 $
21 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,990,158 35,098,417,670 Rls. 796,063 $
22 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,500,974 23,526,552,000 Rls. 560,156 $
23 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 899,029 13,215,762,000 Rls. 314,661 $
24 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,578,905 9,026,695,262 Rls. 239,473 $
25 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 486,581 7,780,634,080 Rls. 184,901 $
مجموع کل
10,894,363,081,987 ريال
مجموع کل
260,277,269 دلار
[1]